PII Rinda

Aktuālo rindu skatīt zemāk!

 

Valkas novada domes 31.05.2018. Noteikumi Nr.2 Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma nosaka kārtību, kādā:

  • bērni tiek reģistrēti uzņemšanai Valkas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde) t.sk.speciālās pirmsskolas izglītības programmas;
  • atkarībā no brīvo vietu skaita, bērnu nodrošina ar vietu Iestādē.

 

Bērna reģistrāciju vietas nodrošināšanai Iestādē un Iestādes maiņu nodrošina Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa  (Ramona Lapiņa –t.29434561, epasts ramona.lapina@valka.lv)

 

 

Ar vietu Iestādē tiek nodrošināti bērni vecumā no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai.

 

Lai reģistrētu bērnu rindā vecāks, aizbildnis vai pilnvarota persona (turpmāk – Vecāki)  personīgi klātienē (Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas nov., LV 4701) vai elektroniski (novads@valka.lv) iesniedz PIETEIKUMU

 

Par piešķirto vietu Vecāki tiek informēti telefoniski, elektroniski vai dokumentāri - atkarībā no atzīmes, kuru izdarījis pieteikumā. Pēc informācijas saņemšanas Vecāki noteiktā laika periodā ierodas Iestādē un aizpilda dokumentus bērna reģistrēšanai Iestādē.

 

Ja Vecāki vēlas bērnam, kurš apmeklē kādu no Iestādēm, pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad Vecāki līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai iesniedz Iestādē, kuru bērns apmeklē, vadītājam attiecīgu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

 

Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Iestādē.

 

Valkas pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestāde "Pumpuriņš" bērnus uzņem tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

 

Rinda tiek veidota uz noteiktā gada 1. septembri, komplektējot bērnus pa vecuma grupām, ievērojot pieteikuma iesniegšanas datumu Valkas novada domē, numuru (identifikators) un prioritātes. Bērni, kas netiek uzņemti iestādē līdz gada beigām, tiek pārcelti uz nākamo gadu, nemainot identifikatoru.

 

 

Aktuālā rinda (dati atjaunoti 04.12.2018.)

2018. gads (līdz 31.12.2018.)

2019. gads

2020. gads

2021. gads