Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

      

Adrese: Valka, Raiņa 28a, LV 4701
Telefons: sektretāre/fakss 64707271
E-pasts: gimnazija@valka.lv
Mājas lapa:  www.vjcgimnazija.lv

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ir izveidota 19.07.2016. apvienojot Valkas ģimnāziju un Valkas pamatskolu.
Skola darboja divās ēkās - Raiņa ielā 28a un Ausekļa ielā 5

Amats Vārds Uzvārds telefons E-pasts
Direktore Lilita Kreicberga 64707546; 26540200    lilita.kreicberga@valka.lv
Direktores vietniece mācību jomā

Inese Varesa

Gita Avote

64707272  

64707509

 

 

 

Direktores vietniece ārpusstundu jomā

Andriga Lozda

Sintija Podniece

64707272

64707511

andriga.lozda@inbox.lv

sintija.podniece@valka.lv 

Dirketores vietniece metodiskajā darbā Gunita Gindra 64707511 gunita.gindra@valka.lv
Direktores vietniece saimniecības jomā Ieva Kauliņa 64707271; 26339855 ieva.kaulina@valka.lv
Kanceleja, sekretāre
Raiņa ielā 28a
Inga Pētersone 64707271 gimnazija@valka.lv
Administratore
Ausekļa ielā 5
Ilona Rulle 64707508  

 

 

Atbalsta personāls:

Skolas medmāsa - Irina Hauga, Raiņa ielā 28a, tel.: 64707548 Pie medmāsas skolēni var griezties:

 • ar veselības un stājas problēmām
 • ja vajadzīgs padoms par veselīgu uzturu un dzīvesveidu
 • Notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības: otrdienās, ceturtdienās 8.10 – 8.45

Medpunkta darba laiks: katru darba dienu 8.00 – 16.30 (pusdienas pārtraukums 13.00 - 13.30)

 

Amats Vārds Uzvārds Telefons E-pasts
Projektu koordinatore   
(Raiņa ielā 28a)
Dace Langenfelde 29100808 dacelan@inbox.lv

Skolas bibliotekāre
Ausekļa iela 5

Vineta Barviķe
   
Sporta halles pārzinis
Raiņa iela 28a
 Andris Dainis 64707547  andris.dainis@valka.lv
Sporta halles dežurants
Raiņa iela 28a
  64707548  

Skolas 2017./2018.m.g. pašvērtējuma ziņojums

 

Informācija par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbu un piedāvātajām iespējām 2018./2019.mācību gadā:

Mācās 590 skolēni:

 • 374 skolēni mācās 1.-7.klasē  Ausekļa ielā 5
 • 120  skolēni mācās 8.-9.klasē Raiņa ielā 28a
 • 88 skolēni mācās 10-12.klasē  Raiņa ielā 28a
 • 8  skolēni mācās neklātienes apmācībā  Raiņa ielā 28a

 

Ģimnāzijā strādā 50 skolotāji.
Skolā darbojas Metodiskā padome, Ģimnāzijas padome, Skolēnu parlaments. Nodibināta vecāku biedrība un  Skolai ir dienesta viesnīca.

     

Tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

 • Pamatizglītībā (1. - 9.klase)
 • Vidējā izglītībā (10. - 12.klase):

Pamatziglītības

Pamatizglītības korekcijas un speciālās izglītības programmas

Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programma,  Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programma (neklātienes apmācība, tālmācība)

Visi vidusskolas skolēni pirmo divu mācību programmu ietvaros apgūst prasmi zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā

Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programmā ir iespējams apgūt mācību priekšmetus ievads skatuves mākslā un lietišķā ētika

    

Raiņa iela 28a                                                                                      Ausekļa iela 5

Mācību darbs:

 • Mācību stundu sākums plkst.8.30
 • Informācija par mācībām elektroniskajā žurnālā www.eklase.lv (mācību darba vērtējumi, kavējumi, stundu saraksts, mājas darbi, kontroldarbi)
 • Konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem  grafiku skatīt skolas mājas lapā  www.vjcgimnazija.lv

 

 • ikmēneša stipendija  skolēniem par labiem sasniegumiem mācībās un aktivitāti ārpus stundām
 • Rotari kluba stipendija vidusskolēniem (četras reizes gadā)
 • tradicionālie skolas pasākumi -
  rudens pārgājiens un pavasara sporta diena
  gadskārtu ieražu svētki
  Tevzemes nedēļas svinības
  konkurss starp klasēm „Erudīts”
  vingrošanas festivāls „Vingro vesels”
  godināšanas pasākumi, pieņemšana pie skolas direktores
  Žetonvakars
  Sudraba pogas pasniegšana Valsts svētkos
  Gada balva „Kastanis”
 • labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, kultūrā un sportā
 • plaši, ērti un labiekārtoti mācību kabineti
 • dalība dažādos starptautiskos un vietēja mēroga projektos
 • plašs nodarbību piedāvājums sporta hallē
 • Jauniešu koris
 • Tautisko deju kolektīvs “Vendīgs”
 • Teātris
 • Radošā darbnīca
 • Jaunais amatnieks
 • Elektronika un lego robotika
 • Programmēšana 7.-10.kl.
 • Jaunsargi
 • Jauno uzņēmēju pulciņš
 • Vides pulciņš (Eko skola)
 • Koriģējošā un ārstnieciskā vingrošana
 • Vācu valoda

Adrese: Valka, Semināra 25a, LV 4701

Telefons: komandants 64723344