02.02.2021
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas 2020.gada pārskats

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) īsteno valsts un pašvaldības politiku Valkas novadā izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni, veic pašvaldības kompetencē esošos izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu organizatoriskos jautājumus. Veido kultūrvidi, organizē un īsteno izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jomu darbību un iniciatīvu noteiktu mērķu sasniegšanai.

 

IKSJ nodaļa darbojas ievērojot 2018. gada 31. maijā apstiprināto “Valkas novada izglītības attīstības programmu 2018.-2022. gadam” un 2017. gada 27. februārī apstiprināto “Valkas novada kultūras attīstības programmu 2016.-2022. gadam”. 2018. gadā uzsākts darbs pie jaunatnes darba programmas izveides.

 

ISKJ nodaļa vada multifunkcionālās jauniešu iniciatīvu centra (Semināra ielā 21) un pagastu sporta organizatoru darbu.

 

IKSJ nodaļas pārraudzībā ir 9 izglītības iestādes, 6 kultūras centri (kultūras nams, tautas nami), 7 bibliotēkas, Valkas novadpētniecības muzejs, 39 amatiermākslas kolektīvi, Valkas pilsētas šautuve. Nodaļa sadarbojas ar 13 sporta klubiem, kas darbojas novada teritorijā.

 

2020. gadā IKSJ nodaļā tika veiktas strukturālas izmaiņas un notika darbinieku izmaiņas. Ar 2020. gada 1. janvāri Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas adiministrācija tika pārcelta uz stadionu un līdz ar to sporta skola pārņēma stadionu savā pārraudzībā un atbildībā. Atbrīvotā ēka Semināra ielā 27a turpmāk tiks izmantota Valkas novadpētniecības muzeja krātuves vajadzībām. 2020. gada janvārī izglītības un kultūras daļas vadītājs tika iecelts par Valkas kultūras nama direktoru un viņa pienākumus IKSJ nodaļā pārdalīja citiem darbiniekiem. 2020. gada decembrī tika likvidēta brīvā laika organziatora amata vieta multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centrā.

 

2020. gada laikā  nodaļā samazinājās darbinieku skaits no 22 līdz 14 darbiniekiem -  1 vidējā līmeņa vadītājs, 1 vecākais speciālists, 12 speciālisti. Darbinieku darba vietas atrodas dažādās domes ēkās un novada teritorijā.

 

IKSJ nodaļa izveidojusi un uztur elektronisko pasākumu kalendāru Valkas mājas lapā (sadaļa Pašvaldība – Visi notikumi).

 

IKSJ nodaļas speciālisti aizpilda statistikas pārskatus izglītības, kultūras (Latvijas kultūras karte), sporta, jaunatnes lietu jomā.

 

2020. gadā IKSJ nodaļa sagatavoja 50 lēmumprojektus domes sēdēm.

 

IKSJ nodaļa organizēja 14 sēdes, kurās pieņēma lēmumus par profesionālās pilnveides programmām, izglītojamo gada sasniegumu stipendiju piešķiršanu, amatiermākslas vadītāju darba slodzes un samaksas lielumu, sporta laureāta nominācijām, Cimzes balvas piešķiršanu.

 

IKSJ nodaļa sagatavoja attālinātu sēdi par stipendiju piešķiršanu novada studējošajiem jauniešiem. Tika sagatavoti 7 lēmumprojekti par studējošo stipendijām 2020./2021. akadēmiskajā mācību gadā. 3 studējošie turpina saņemt stipendijas.

 

17. augustā notika  novada interešu izglītības programmu izvērtēšana, apstiprinātas 48 interešu izglītības programmas. Novadā kopā aktīvas 74 licencētas interešu izglītības programmas, no tām 58 tiek realizētas Valkas novada Bērnu un jauniešu centrā "Mice".

 

IKSJ nodaļa gatavo un saskaņo pašvaldību norēķinu sarakstus par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem. 3 reizes gadā kopā tika sagatavoti 27 pašvaldībām 99 saraksti par 224 izglītojamajiem par kopējo summu EUR 89 794. Tika saskaņoti no citām 20 pašvaldībām 83 saraksti par 342 izglītojamajiem par kopējo summu EUR 129 907.

 

IKSJ nodaļa nodrošina Valkas novada kā sadarbības partnera darbību astoņos Eiropas Savienības finansētajos projektos.

 

IKSJ nodaļas atbildībā ir Kultūras ministrijas programmas „Latvijas skolas soma” realizēšana Valkas novadā.

 

Saistībā ar ārkārtējas situācijas izsludināšanu valstī IKSJ nodaļa iesaistījās informācijas aprites nodrošināšanā. Nodaļas speciālisti operatīvi koordinēja pasākumu norises iespējas un atbildīgo darbinieku rīcību. Notika attālinātas sanāksmes informācijas apritei un metodiskā atbalsta sniegšana. 2020.gada martā - maijā sadarbojoties ar sociālo dienestu nepieciešamajā apjomā tika nodrošināta skolēnu ēdināšana.

 

 

IZGLĪTĪBA

Vispārējas ziņas

2020. gadā notika 2 izglītības iestāžu reorganizācijas. Ar 2020. gada 1. jūniju tika likvidēta Kārķu sākumskola. Kārķu pirmsskolas grupa turpina darbu Kārķos kā Ērģemes pamatskolas pirmsskolas grupa. Ar 2020. gada 3. augustu darbu uzsāka Valkas pirmsskolas izglītības iestāde, kas tika izveidota apvienojot Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi Pasaciņa un Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādi Pumpuriņš saglabājot 11 grupas Ausekļa ielā 44 un 3 grupas Puškina ielā 10. Konkursa kārtībā par vadītāju tika apstiprināta Inta Kruška.

 

Ar 2020.gada 1.janvāri mainījās Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas juridiskā adrese un adiministrācija tika pārcelta uz stadionu Rīgas ielā 44.  Ar augustu Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolā par direktori sāka strādāt Inese Kāposte.

 

Novadā 2020.gada 1.septembrī darbojās viena vidusskola (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija) ar pirmsskolas grupu, viena pamatskola (Ērģemes pamatskola) ar pirmskolas grupām Ērģemē un Kārķos, viena sākumskola (Vijciema sākumskolas) ar pirmsskolas grupām Vijciemā un Mierkalnā, divas pirmsskolas izglītības iestādes (Valkas pirmsskolas izglītības iestāde, privātā iestāde Gaismiņa), trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes (J.Cimzes Mūzikas skola, Valkas Mākslas skola, Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola), viena interešu izglītbas iestāde (Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs Mice). Turpinot skolu tīkla sakārtošanu, 2020. gadā tika pieņemts lēmums par Vijciema sākumskolas likvidēšanu ar 2021.gada 1.jūniju.

 

Valkas novadā 2020. gadā pamatizglītības apliecību saņēma 58 absolventi (Ērģemes pamatskolā 9, Valkas Jāņa Cimzes  ģimnāzijā 49), vidējās izglītības atestātu 27 absolventi (klātienē 26, neklātienē 1).

 

Profesionālās ievirzes izglītības apliecību saņēma J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā 4 absolventi (flautas spēle 1, klavierspēle 2, sitaminstrumentu spēle 1), Valkas Mākslas skolā 29 absolventi, Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolā 13 absolventi (futbols 7, vieglatlētika 6).

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 2020. gadā.

eksāmens

kārtoja

kopprocents skolā

kopprocents valstī

angļu valoda

23

78.5

70.0

krievu valoda

9

86.6

73.3

latviešu valoda

27

64.5

52.9

matemātika

27

37.5

35.4

bioloģija

2

47.7

53.1

Latvijas un pasaules vēsture

4

69.9

39.6

 

Izglītojamo skaits Valkas novada izglītības iestādēs uz 2020. gada 1. septembri.

Iestāde

kopā

pirms
skolā

t.sk.

5-6 g.v.

skolā

t.sk.

1.kl.

 

9.kl.

 

10.kl.

 

12.kl.

1.-6.

7.-9.

10.-12.

Valkas JC ģimnāzija

614

15

15

599

55

45

39

34

342

153

104

Ērģemes pamatskola

135

52

16

83

11

8

 

 

53

20

 

ts.k. Ērģemē

 

38

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārķos

 

14

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijciema sākumskola

55

30

7

25

3

 

 

 

25

 

 

t.sk. Vijciemā

 

17

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Mierkalnā

 

13

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Valkas pirmskolas izglītības iestāde

273

273

110

 

 

 

 

 

 

 

 

t.sk. spec.gr.

 

50

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaismiņa (priv.)

19

19

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Novadā kopā:

1096

389

156

707

69

53

39

34

430

173

104

2019.g. 1.sept.

1070

369

144

701

83

65

33

30

425

177

99

2018.g. 1.sept.

1056

358

166

698

65

74

35

31

408

194

96

 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās audzēkņi.

iestāde

prof.iev.

inter.

kopā

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola

98

18

116

Valkas Mākslas skola

206

42

248

Valkas novada bērnu - jaunatnes sporta skola

196

87

283

Valkas novada bērnu jauniešu centrs Mice

 

694

694

kopā

500

841

1341

 

Pedagogi

2020. gada 1. septembrī Valkas novada izglītības iestādēs reģistrēti kopā 184 pedagogi, no tiem 85 vispārizglītojošo skolu pedagogi, 59 pirmsskolas pedagogi, 37 profesionālās ievirzes pedagogi. No visiem pedagogiem 164 sievietes, 20 vīrieši. Pedagogu vidējais vecums 49.27 gadi, jaunāki par 25 gadi 6 pedagogi.

 

Saskaņā ar pedagogu tarifikācijas datiem uz 2020. gada 1. septembri:

 

Pedagogu skaits

Pedagoģisko amatu vietu skaits

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

57

59.039

Ērģemes pamatskola

24

20.879

Vijciema sākumskola

12

8.533

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde

42

40.275

Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice"

39

6.601

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola

17

15.348

Valkas Mākslas skola

10

8.678

Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola

10

6.222

 

Sagatavoja: nodaļas vadītājs Rolands Rastaks

 

 

Olimpiādes

 

2020. gadā tika organizētas 12 novada dažādu mācību priekšmetu skolēnu olimpiādes (fizika, vēsture, bioloģija, matemātika (2), latviešu valoda un literatūra (2), krievu valoda, ķīmija, ģeogrāfija, informātika, ekonomika un viena mazā olimpiādēs vizuālā māksla 1. – 6. kl.). Tradicionāli visvairāk skolēnu piedalās 1. – 6.kl. vizuālās mākslas olimpiādē – 52. Mazāk populāra 2020. gadā  bija informātikas, ekonomikas olimpiāde, kurās piedalījās tikai 2 skolēni. Kopā olimpiādēs piedalījušies 198 dalībnieki.

 

Pēc rezultātu izvērtēšanas, 6 skolēni (Nadīna Kalniņa, Vendija Kalniņa, Kitija Bergholde, Ilvars Lelis, Ņikita Kuzņecovs, Krišjānis Zauska) tika uzaicināti piedalīties valsts olimpiādēs Rīgā.

 

Ļoti veiksmīgs šis mācību gads bija Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 10. klases skolniekam Ņikitam Kuzņecovam, kurš valsts krievu valodas olimpiādē ieguva 3. vietu, skolotāja Ingrīda Vabale.

 

Par sasniegumiem skolēnu mācību priekšmetu novada un starpnovadu olimpiādēs veiksmīgākie Valkas novada 50 skolēni saņēma diplomus un dāvanu kartes par kopējo summu 735 euro, 11 skolēni saņēma atzinības rakstus.

 

Atbalsts skolēniem

Atbilstoši novadā izstrādājai kārtībai skolēniem ir iespēja pretendēt uz mēnša stipendiju. 2019./2020.m.g. tika noteikta 21 mēneša stipendija, katra 15.00 euro (2 Ērģemes pamatskolai un 19 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai).

 

Atbilstoši 2019./2020.mācību gada rezultātiem gada teicamnieka stipendiju saņēma 38 skolēni par kopējo summu 1615 euro, stipendiju par gada sasniegumiem 11 skolēni par kopējo summu 395 euro, stipendiju par sasniegumiem sportā 15 skolēni par kopējo summu 765 euro.

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

2020. gadā tika organizētas 4 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, uz kurām kopā tika pieteikti 26 bērni. Atzinumus par piemērotāko izglītības programmu saņēma 25 skolēni, viens skolēns uz komisiju neieradās. 9 skolēniem noteikti mācīšanās traucējumi. Valodas attīstības traucējumi konstatēti 15 skolēniem. Vienam skolēnam tika piešķirti atbalsta pasākumi, kas deva iespēju līdzvērtīgi piedalīties valsts centralizētajos eksāmenos.

 

Kursi pedagogiem

Aktuāli sabiedrībā ir bērnu tiesību aizsardzības jautājumi un sadarbībā ar Ērģemes pamatskolu, neliela grupa pedagogu piedalījās novada kursos bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.

 

Jau tradicionāli Valkas novadā ir kļuvuši J. Cimzes Valkas rudens lasījumi. 2020. gada rudens lasījumu tēma bija “Cilvēks un izglītība pārmaiņu apstākļos”. Savu redzējumu par pārmaiņām izglītībā, politikā un sabiedrībā sniedza RSU Politikas zinātnes katedras vadītāja Ilga Kreituse un Ventspils Izglītības pārvaldes skolu ārsts Guntars Kuklis. Kopā kursus apmeklēja 184 pedagogi. Tas ir mazāk nekā pagājušajā gadā, jo pedagogiem ir iespēja gūt zināšanas vebināros, kurus, Covid 19 apstākļos bez maksas piedāvā IZM ministrija.

 

Rinda uz pirmskolas izglītības iestādi

Valkas novadā tiek organizēta un uzturēta pirmsskolas bērnu rinda. Rindā bērni tiek uzņemti, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem un kārtoti rindā ņemot vērā bērna dzimšanas datus, prioritāti, iesnieguma saņemšanas datumu Valkas novada domē un iesniegumā uzrādīto gadu, ar kuru vecāki izteikuši vēlmi bērnu ievietot pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Lai samazinātu bērnu skaitu, kuri gaida uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpās tika atvērta pirmsskolas grupa bērniem no 6 gadu vecuma. Šobrīd ģimnāzijas pirmsskolas grupā mācās 18 audzēkņi. Grupas dienas režīms ir līdzīgs kā pirmskolā ar iespēju ēst brokastis, pusdienas un launagu un gulēt diendusu. Šeit tiek realizēta pirmsskolas izglītības programma un bērni tiek sagatavoti pirmajai klasei. Vienlaicīgi pirmsskolēni ir nodalīti no pārējiem skolēniem atsevišķā korpusa daļā ar atsevišķu ieeju un garderobi. Bērns ir iepazinis skolu un pāreja uz citu izglītības pakāpi – skolas 1. klasi, kas atrodas šajā pašā ēkā, norit krietni vieglāk.

 

Līdz 2020. gada decembrim visiem pirmsskolas bērniem tika nodrošinātas vietas iestādēs. Valkas pirmsskolas izglītības iestādē tika uzņemti 56 bērni. Ērģemes pamatskolas un Vijciema sākumskolas pirmsskolas grupās ir brīvas vietas un speciāla rinda netiek organizēta.

 

Citi pasākumi

Valkas novada dome 2020. gadā savus pedagogus priecēja ar diviem īpaši pedagogiem organizētiem koncertiem. Koncerts Guntars Račs un draugi “Mīlestība ir”, kurš izskanēja J. Cimzes Valkas rudens lasījumu laikā. Skolotāju dienai veltīta skaistāko sajūtu dziesmu koncertprogramma "Ceļš” (Le Chemin) Valkas pilsētas kultūras namā – Ineta Rudzīte, Ingus Feldmanis un Aivars Hermanis.

 

Atbalsts pedagogiem

Novadā kopš 2014. gada tiek pasniegta Cimzes balva – piemiņas zīme un naudas balva 500 euro. 2020. gada Cimzes balva tika piešķirta Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bioloģijas un dabaszinību skolotājai Baibai Magonei. Balva pasniegta 25.augustā Jāņa Cimzes rudens lasījumu laikā.

 

Par skolēnu sagatavošanu valsts līmeņa konkursiem tika piešķirtas naudas balvas trīs Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolotājiem par kopējo summu 390 euro un diviem sporta treneriem par kopējo summu 480 euro.

 

ESF projekti izglītībā

2020. gadā  novadā turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektus un IKSJ nodaļa koordinē 3 projektus.

 

Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta laikā 19 skolēni saņēma konsultatīvo atbalstu no mācību priekšmetu skolotājiem vai sociālā pedagoga. Kārķu sākumskolā tādi bija četri skolēni, bet Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā piecpadsmit skolēni.

 

Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Lai realizētu plānotās aktivitātes IKSJ nodaļā izveidota amata vieta – pedagogs karjeras konsultants, kas savu darbu veic ar novada skolēniem. 2019./2020.mācību gadā ar projekta finansējumu tika realizēti 17 pasākumi 5 karjeras plānošanas tēmās, iesaistīti 498 izglītojamiem.

 

Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Projekta mērķis nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projekta aktivitātes notiek Ērģemes pamatskolā un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. Skolās darbojas atbalsta sistēma, pedagogi veic individuālu darbu ar talantīgajiem skolēniem un arī ar tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.  Ārpusstundu pasākumi tiek veidoti ar mērķi dot iespēju skolēniem darboties tādās jomās, kādas šobrīd nenodrošina novadā pieejamā interešu izglītība (piem. lego roboti). 2020.gadā apmaskātas 2875 pedagogu stundas un atbalstu saņēma 16146 skolēni (piedalīšanās reizes nodarbībās).

 

IKSJ nodaļa iesaistīta projektu ieviešanā.

 

Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija darbojās kā pilotskola veicot jaunā mācību satura aprobāciju skolā. 2020. gadā noslēdzās šī aktivitāte.

 

Nr. 8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija iesaista skolēnus mācību priekšmetu olimipādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbā.

 

Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” – pieaugušo profesionālās kompetences pilnveides projekts. Novadā darbojas konsultants, kurš palīdz izvēlēties piemērotu izglītības programmu.

 

Sagatavoja: izglītības speciāliste Ramona Lapiņa.

 

KULTŪRA

 

IKSJ nodaļa sekmē  līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kvalitatīvas kultūrvides veidošanos novadā, atbilstoši kultūrsituācijai un vietējām tradīcijām. Kultūras pasākumu klāsts tika plānots saskaņā ar novada domes piešķirtajiem budžeta  līdzekļiem un efektīvākajai darba plānošanai tika izmantots novada izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes pasākumu plānotājs. Kalendārajā gadā ne visas noteiktās kultūras nozares prioritātes tika realizētas sakarā ar Covid- 19 pandēmijas  noteiktajiem ierobežojumiem.

 

Novada kultūras iestādes - Valkas pilsētas kultūras nams un 5 pagastu tautas nami piedāvāja sabiedrībai 221 pasākumu/notikumu, kurus kopā apmeklējuši 14,7 tūkstoši dažādu auditoriju interesenti. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, pieaudzis izstāžu piedāvājumu klāsts un dažādu sociālo tīklu akcijas  gan klātienē, gan virtuāli.

 

Nodaļa atbalsta un rosina kultūras un mākslas jaunrades procesus, amatiermākslas kolektīvu radošo darbību un nodrošina Dziesmu svētku nepārtrauktības procesa  norisi novadā, metodiski sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Novada kultūras iestādēs darbojās 39 Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības un saturīga brīvā laika amatiermākslas kolektīvi, kopskaitā ap 436 dalībniekiem.  Kultūras darbinieku un aktīvu žanra speciālistu darbības rezultātā no jauna izveidojās Valkas pūtēju orķestris un Vijciema senioru deju kolektīvs. Pandēmijas Covid-19 ierobežoto iespēju dēļ amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un  dalībniekiem gads bija jauniem interesantiem izaicinājumiem bagāts- to darbība bija pieklususi, bet ne apstājusies.  Amatierkolektīvu skates/konkursi novada/reģiona/valsts līmenī tika atceltas; 2020. gada 1. augustā Valkas tautas mūzikas kapela “Sudmaliņas” piedalījās  Latvijas tautas muzikantu  svētkos Barkavā.

 

Detalizēta informācija par novada kultūras iestādēm, to rīkotajiem pasākumiem un amatiermākslas kolektīviem ir atrodama  “Latvijas digitālā kultūras karte”.

 

Nodaļa sadarbībā ar BJC “Mice” profesionālās pilnveidošanās nolūkā organizēja kursus deju kolektīvu vadītājiem “Dejas anatomija”, kultūras un kultūrizglītības iestāžu vadītājiem un speciālistiem kursus “Projekta vadība” un “Izklājlapu lietotnes izmantošana sākotnējā līmeņa lietotājiem”.

 

Kultūras iestāžu darbinieki, amatierkolektīvu vadītāji piedalījās Latvijas Nacionālā kultūras centra un citu iestāžu rīkotajos profesionālās pilnveides kompetences  kursos klātienē un vebināros.

 

Kultūras mantojuma saglabāšanas nolūkā tika veikta monumentālās skulptūras “Koklētājs” Valkā  restaurācija un pieminekļa Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušajiem virsmas vispārīga tīrīšana.

 

Nodaļas atbildībā ir Kultūras ministrijas programmas “Latvijas skolas soma” realizēšana Valkas novada izglītības iestādēs. Izglītības iestāžu audzēkņi apmeklēja Latvijas Nacionālā teātra, Valmieras Drāmas teātra, Rēzeknes teātra  izrādes, iepazinās ar Turaidas muzejrezervātu un skolās noskatījās Latvijas Kinomatogrāfistu savienības piedāvātās filmu programmas u.c.

 

IKSJ nodaļa sniedza metodisko atbalstu amatiermākslas kolektīvu vadītāju un kultūras darbinieku darbam ārkārtas situācijas laikā.

 

Sagatavoja: kultūras darba organizatore Līga Lāne.

 

SPORTS

 

2020. gads sporta dzīvē iesākās ar Sporta laureātu – veiksmīgāko un labāko Valkas novada sportistu apbalvošanu un Valkas četrcīņas kopvērtējuma apbalvošanu. 25.janvārī svinīgā pasākumā apbalvoja Valkas novada gada nominācijas Juniors 2019 – Arnijs Kuratņiks, Sportists 2019 – Madis Oskars Miķelsons, Veterāns 2019 – Aldis Dainis, Komanda 2019 – florbola klubs Valka, Treneris 2019 – Klāvs Bošs, Sporta pasākums 2019 – Border Cup (florbols), Populārakais sportists 2019 – Arnis Ozoliņš. Balva  Par mūža ieguldījumu Valkas novada sporta attīstībā piešķirta Kārlim Pētersonam. Par komandu vērtīgākajiem spēlētajiem atzīti Edgars Zalužinskis (volejbola klubs Valka), Jurģis Gartmanis (florbola klubs Valka), Vladislavs Nikiforovs (hokeja komanda Vijciems), Roberts Teters (futbola komanda Valka), Gatis Vēgners (VEF basketbola akadēmija Valkā).

 

27. februārī Valkas pilsētas šautuvē norisinājās Atklātās sacensības šaušanā „Sezonas atklāšana 2020”. Piedalījās 21 dalībnieks vecuma grupā 2008-2011, 43 dalībnieki vecuma grupā 2000-2007,  48 dalībnieki individuālajā šaušanā.

 

 Sākot ar martu un tālāk jau pandēmijas dēļ arī sporta dzīve novadā – Valkas novada sporta komandām un sportistiem sacensību sezona vai nu izpalika pavisam, vai notika saīsinātā formā, tikai retajiem izdevās aizvadīt pilnvērtīgu sezonu. Ja viss gads jāsavelk īsā teikumā, tad šoreiz būtiskākais bija sacensību grafiks un tajā brīdī noteiktie ierobežojumi un iespējas sacensības organizēt. Novada sacensība plānā pandēmija atstāja savus robus jau pavasarī netika aizvadīts Lieldienu zaķa skrējiens, nenotika arī starptautiskie BoderCup florbola turnīrs un Valka/Valga futbola kauss, kā arī atklātie čempionāti basketbolā, florbolā, futbolā un volejbolā. Šogad arī izpalika Latvijas – Igaunijas skrējiens un rudens sporta spēles.

 

Tomēr jāpiemin, ka pandēmija ne visiem pasākumiem izvērtās par sliktu – Valkas četrcīņas pirmajam posmam tas nāca tikai par labu. Šosejas riteņbraukšanas posms 14. jūnijā bija pirmās riteņbraukšanas sacensībās pēc valstī noteiktiem pulcēšanās ierobežojumiem un tāpēc uz Valku startēt ieradās augstas klases sportisti un komandas no visas Baltijas, kas uzrādīja ļoti augstus rezultātus. Kopā šosejas riteņbraukšanā līdz ar to piedalījās 234 dalībnieki, kas ir jauns sacensību rekords. Ilggadējā sadarbība ar riteņbraukšanas federāciju sāk atmaksāties un mūsu sacensības kļūst atpazīstamas arī visā Baltijā. Šīs sadarbības turpinājums nav jāmeklē tālu, 13.-15. augustā norisinājās Baltic Chain Tour 2020 šosejas riteņbraukšanas sacensības komandām, kas atbilst UCI 2.2 kategorijai un kā otrās dienas finišs kalpoja Valgas pilsēta, bet 15. augusta posms sākās Valkā, tad sportisti caur Smilteni un Valmieru atgriezās Valkā, bet noslēdzās Valgā. Par trešajām velo sacensībām novadā – MTB riteņbraukšanu gan jāpiemin, ka sacensību apmeklējums bija zems, kas skaidrojams ar ļoti blīvo sacensību grafiku sezonas vidus posmā un velo entuziastiem bija ļoti sarežģīti piedalīties visās sacensībās. Četrcīņas noslēdzošais posms Skrējiens apkārt Zāģezeram 4. oktobrī pulcēja 45 dalībniekus 10 km distancē, 21 dalībnieku 5 km distancē, 13 dalībniekus 3 km distancē.

 

Apstākļu sakritības dēļ arī Valkas populārāko skrējienu sacensībās – Optimists “Rudens” varēja notikt samērā brīvos apstākļos, bet pavasara posms diemžēl izkrita. Vasaras vidū izdevās noorganizēt divu dienu Zolītes turnīru Latvijas zolmaņiem, kas jau katru gadu pieraduši apmeklēt Valku kā vienu reitinga turnīru pieturvietām.

 

Sadarbībā ar badmintona klubu “LOTOS” noorganizēts starptautiskais dubultspēļu turnīrs 14.-15.augustā, kas par spīti ierobežojumiem pulcēja dažādu nāciju pārstāvjus.

 

Dēļ dažādiem pārvietošanās ierobežojumiem arī sadarbība ar Valgas sporta pārstāvjiem šogad nesasniedza iecerēto – kopīgi sarīkots tikai Valkas/Valgas skrējiens 11. septembrī.

 

Valkas pilsētas šautuvē 24. septembrī norisinājās Atklātās sacensības šaušanā. „Zelta rudens 2020”, piedalījās 20 dalībnieki vecuma grupā 2008-2011, 26 dalībnieki vecuma grupā 2000-2007,  32 dalībnieki individuālajā šaušanā.

 

Valkas novada pagastos sporta dzīve arī pandēmija atstājusi robus – pulcēšanās ierobežojumi liedza notikt virknei iedzīvotājiem ierastu sporta notikumu un sporta organizatoriem nācās meklēt citus veidus kā nodarbināt publiku – par vienu no veiksmes stāstiem var minēt interneta viktorīnas, kas bija sagatavotas par Valkas sporta dzīvi un vēsturi. Tāpat arī Valkas novada iedzīvotājiem tika piedāvāts izskriet Latvijas kontūru un saņemt par to balvu, tādā veidā nodrošinot sportiskās aktivitātes un arī ievērojot ierobežojumus.

 

Valkas novada sporta veterāni piedalījās finālsacensībās gan Rīgas manēžā iekštelpās, gan Rojā, kur saņēma prāvu medaļu bērumu. 29. februārī LSVS 57. sporta spēles vieglatlētikā telpās Valkas novada komandai 15.vieta.

 

Pozitīvas izmaiņas arī sporta infrastruktūra – Valkas novada bērnu un jaunatnes sporta skola ir pārcēlusies uz Valkas stadiona ēku. Šīs pārcelšanās rezultātā iekārtota arī cīņu zāle Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Jaunietis” telpās un vismaz pirmais iespaids ir pozitīvs – sporta skola ieguvusi jaunu enerģiju, mūsdienīgas telpas un košu tēlu.

 

Sporta darbinieki iesaistās ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/035 Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā īstenošanā.

 

Sagatavoja: sporta un jaunatnes daļas vadītājs Raivis Graņics

 

JAUNATNE

 

Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrā gada griezumā notikuši dažādi turnīri - galda tenisā, novusā, galda futbolā, gaisa hokejā, kā arī tika organizētas tematiskās dienas, meiteņu vakari, multfilmu un filmu pēcpusdienas, izglītojoši semināri, apmācības, radošās dienas ar darbnīcām, Valentīndienas balle – 14.februārī pulcēja kopā vairāk kā 100 jauniešus, Helovīna pasākumu Vecajā stacijā, kas notika 31.oktobrī, sadarbībā ar Tūrisma un Informācijas biroja, apmeklēja ap 80 bērnu un jauniešu, lai ar drezīnu izbrauktu cauri šausmu trasei,  un citas aktivitātes.

 

26.janvārī pie mums viesojās Latvijas Burāšanas mācību asociācija ar ziemas programmu VĒJU CILTS #4: Vējš Valkā. Jauniešiem bija iespēja iemācīties siet jūras mezglus, dzirdēt pieredzes stāstus, uzzināt par burāšanas iespējām Latvijā, pasaulē un Tenerifē.

 

Projekta "Youth SpectActors" ietvaros jauniešiem bija iespēja izspēlēt drāmas nodarbības (divos ciklos), kuru laikā dalībnieki iestudēja un izspēlēja vairākas etīdes par ikdienas situācijām. Drāmas nodarbības mērķis bija ļaut dalībniekiem iejusties dažādās lomās, t.sk. pretējā dzimuma lomā, lai labāk izprastu vienam otru, veicinot empātiju, spēju veidot cieņpilnas, pozitīvas attiecības, prasmes risināt konfliktus un mazinātu iespējamu vardarbību.

 

Jauniešu centrā jaunieši divas reizes aicināja lēmumpieņēmējus uz dīvānsarunām, lai ne tikai kopīgi risinātu dažādas problēmsituācijas, bet arī pārrunātu dažādas jauniešiem interesējošas tēmas – iesaiste politikā, pilsētas sakopšana, jauniešu darba un izklaides iespējas Valkas novadā.

 

Jauniešu dome 24. februārī piedalījās “Kultūras tērzētavā”, iesniedzot idejas kultūras pasākumiem, kas būtu interesējošas jauniešu auditorijai, kā arī septembrī tikās ar Valkas novada Tūrisma un Informācijas biroju, lai pārrunātu Valkas Mežaparka izveidi.

 

Sākoties Covid-19 laikam, aprīļa sākumā jaunieši iesaistījās Brīvprātīgo palīdzības kustībā #Paliecmājās - #Vieglipalīdzēt, piedāvājot brīvprātīgo palīdzību ikvienam riska grupā, pašizolācijā vai karantīnā esošam cilvēkam preču iegādei, rēķinu nomaksā un citam būtiskam atbalstam, lai varētu palikt mājās. 

 

Novadā darbojas Valkas Jauniešu dome, kuras sastāvā šobrīd ir 20 aktīvu un darboties gribošu jauniešu. Jauniešu domes mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi sociālajās un kultūras norisēs, kā arī veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas veidošanā, nodrošinot vidi, kurā tiek attīstītas diskusijas par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem.

 

Valkas novada jaunieši palīdz pasākumu organizēšanā, veicot brīvprātīgo darbu.  Brīvprātīgā darbā mērķis ir iesaistīt jauniešus Valkas novada sabiedriskās dzīves norisēs, uzlabot savu un apkārtējās vides dzīves kvalitāti, risināt humānās, sociālās un vides problēmas.

 

Brīvprātīgie jaunieši šogad piedalījās Sudraba Karotīšu svētkos, raidījuma filmēšanā ar Felipi un Roberto, Valgas/Valkas informatīvā izdevuma tapšanā, Dabas koncertzālē “Geastrum. Basas kājas” – teritorijas sakopšanā un dekorāciju izveidē (12.-15.jūlijā).

 

Multifunkcionālajā Jaunatnes iniciatīvu centrā brīvā laika apmeklējums tika slēgts ārkārtas situācijas laikā. Darbs ar jauniešiem tika organizēts atbilstoši sanitārajam protokolam.

 

Sagatavoja: Jaunatnes lietu speciāliste Romina Meļņika

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.