03.05.2016
Pārdod nekustamo īpašumu: Valkā, Rūjienas iela 31

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Rūjienas iela 31, kadastra numurs 9401 008 0377, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193, kopējā platība 3.5294ha, un uz zemes gabala esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9401 008 0377 001, 9401 008 0377 002, 9401 008 0377 003, 9401 008 0377 004 un 9401 008 0377 005.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa mob.tel. 26497944.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 09.06.2016. plkst. 12.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 10.06.2016. plkst. 10:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena EUR 280 000,-. Reģistrācijas maksa EUR 30.-, un nodrošinājums EUR 28 000,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ. Nr.90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 


Nosolītājam sava nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.