14.06.2012
Būvinženiera amata vietas izveide Valkas novadā attaisnojusies

No 2010.gada 1.septembra Valkas novada domē Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekta „Būvinženiera amata vietas izveide Valkas novada attīstības veicināšanai” (projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/005, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/005/015) ietvaros tika izveidota būvinženiera amata vieta un konkursa kārtībā darbā pieņemts Māris Zālītis.

 

Būvinženiera pienākums ir sagatavot būvniecības pieteikumus – uzskaites kartes, iesniegšanai novada būvvaldē, sagatavot pasūtītāja „Uzdevumu projektēšanai” Valkas novada domes būvobjektiem, izstrādāt tehniskās specifikācijas būvniecības iepirkumiem, sagatavot būvniecības tāmes nelieliem investīciju un citu projektu būvniecības pieteikumiem, saskaņot Valkas novada domes pasūtīto projekta dokumentāciju pirms tās akceptēšanas būvvaldē, sagatavot Valkas novada domes būvobjektu projektēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, apkopot nepieciešamos tehniskos noteikumus, organizēt un pārraudzīt pašvaldības infrastruktūras objektu būvniecību un ekspluatāciju, atbikstoši būvnormatīvu prasībām. M.Zālītis darbojas novada domes iepirkuma komisijā, izvērtē ar būvniecību saistītos iepirkumus. Būvinženieris ir līdzdarbojies Valkas novadā ieviestajos Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētos projektos un projektos, kuru ieviešana vēl turpinās: ERAF projektā „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā”, ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas projektos Valkas un Kārķu pagastos, ELFLA projektā „Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana”, Kohēzijas fonda projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā II kārta” un citos.

 

Projekts „Būvinženiera amata vietas izveide Valkas novada attīstības veicināšanai” noslēdzas 2012.gada 31.augustā. Ar ESF starpniecību 100% no projekta finansē ES. Apakšaktivitāti administrē Valsts reģionālā attīstības aģentūra.

 

 

 

 

 

 

Papildus informācija

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, 64707478, 26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.