08.04.2015
Dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Lejasstrūgas”, kadastra numurs 9452 011 0193, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0193, platība 0.6ha, dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un šķūņa.

 

 Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot piesakoties pa tālr. 64725285.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 19.05.2015. plkst. 12.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 20.05.2015. plkst. 10:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena EUR 4234.00. Reģistrācijas maksa EUR 30.-, un nodrošinājums EUR 423,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Valkas filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

 Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena (turpmāk tekstā - Pirkuma cena), atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā trīs mēnešu laikā no izsoles dienas. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu  "Lejasstrūgas", kadastra Nr.9452 011 0193, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, līdz 2015.gada 19.maijam plkst. 12.00 Valkas novada domē jāiesniedz pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

 

Izsoles noteikumi_Lejasstrūgas

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.