02.12.2020
Pieejamas zemes vienības sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas novada administratīvajā teritorijā

Kārķu pagastā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Nomas objekts

Platība (m2)

 

 

Nr.11

135,0

 

 

Nr.25

154,5

“Dārziņi”

9466 005 0323

Nr.28

185,8

 

 

Nr.29

135,2

 

 

Nr.40

358,0

 

 

Nr.44

213,0

 

 

Nr.46

126,0

 

 

Nr.47

189,0

 

 

Nr.48

135,0

 

 

Nr.49

231,0

 

 

Nr.50

216,0

 

 

Nr.51

238,0

“Dārziņi”

9466 005 0359

Nr.65

169,9

“Dārziņi”

9466 005 0358

Nr.73

479,4

 

Valkas pilsētā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Nomas objekts

Platība (m2)

Rīgas iela 88

9401 004 0240

 

Iespēja vienoties par nepieciešamo platību sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām

Purva iela 11

9401 003 0225

Nr.12

700,0

“Silmūrnieki”

9401 005 0525

Nr.131

300,0

 

Valkas pagastā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Nomas objekts

Platība (m2)

 

 

Nr.16-4

70,21

 

 

Nr.16-3

255,0

“Paksīši”

9488 010 0181

Nr.16-7

100,0

 

 

Nr.16-8

237,18

 

 

 

Iespēja arī vienoties par nepieciešamo platību sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām

“Sēļi”

9488 010 0311

 

Iespēja vienoties par nepieciešamo platību sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām

 

Vijciema pagastā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Nomas objekts

Platība (m2)

“Krustceles dārziņi”

9492 004 0458

Nr.11

345,5

 

 

Nr.14

300,0

 

 

Nr.18

480,0

 

Nomas maksa aprēķināma saskaņā ar Valkas novada domes 2019.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.38 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.1.punktu, kas nosaka ka neapbūvēta zemesgabala, kas nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātās nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 10EUR gadā.

 

Maksimālais nomas līguma termiņš 5 gadi.

 

Lai pretendētu uz sakņu (ģimenes) dārza nomu, Valkas novada pašvaldībā brīvā formā jāiesniedz iesniegums, kur norādīts Vārds, Uzvārds, dzīvesvietas adrese, telefona numurs un vēlamā sakņu (ģimenes) dārza atrašanās vieta un platība.

 

Informāciju sagatavoja:

Teritorijas plānošanas daļas

Teritorijas plānotāja K.Stoļarčuka, e-pasts: kristine.stolarcuka@valka.lv

Tel.64707499, 25749130

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.