Medību tiesības

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos vai valdījumā esošajos zemes gabalos Valkas pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94880100074 (platība 1,08 ha); 94880100083 (platība 1,52 ha) ; 94880100081 (platība 1,15 ha); 94880100264 (platība 1,74 ha); 94880100176 (platība 2,14 ha); 94880140095 (platība 0,9 ha); 94880140101 (platība 1,9 ha); 94880140053 (platība 20,06 ha); 94880140110 (platība 19,94 ha); 94880140102 (platība 7,46 ha). Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai īsāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 30.05.2016.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 647 07 490.

 

Informācija sagatavota 2016.gada 30.maijā

 

>