31.05.2016
Pārdod nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkas pagastā, “Vecrāmji 2”

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkas pagastā, “Vecrāmji 2”, kadastra numurs 9488 013 0048, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 013 0048, kopējā platība 0.1372ha, un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9488 013 0048 001.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība. Īpašumi. Izsoles”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa mob.tel. 26638683.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 05.07.2016. plkst. 12.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 06.07.2016. plkst. 11:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena EUR 2157,-. Reģistrācijas maksa EUR 30.-, un nodrošinājums EUR 215,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ. Nr.90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

 

Izsoles noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.