05.11.2018
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Kārķu pagastā "Lidijas"

Valkas novada dome ar 2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.10.,9.§), nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkas novada Kārķu pagastā, “Lidijas”, kas sastāv no  zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0126, kopplatība 0.4100 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 1597.

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu var personai, kas  minēta šī paša likuma 4.panta ceturtajā daļā.

 

Atsavināšanas noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība. Sludinājumi. Izsoles”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa tālr.26280656

 

Pieteikumu reģistrācija – piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Ziemeļlatvija”, Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā (darba laiks: no plkst. 8.00-12.00 un no13.00-17.00). tālr. 64707499.

 

NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.