25.02.2019
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem “Muižnieki”, Kārķu pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 22.februārī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – zemes vienība “Muižnieki”, kadastra apzīmējums 9466 005 0357, platība 5.82ha (lauksaimniecības zeme).

 

Izsolei tika iesniegti un reģistrēti 8 pieteikumi.

 

Ar Valkas novada domes Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi komisijas 22.02.2019. lēmumu (protokols Nr.2.,1.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti: nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – neapbūvēts zemes gabals Kārķu pagastā, „Muižnieki”, kadastra apzīmējums 9466 005 0357, lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība 5.82ha, nomas līguma termiņš līdz 2024.gada 31.decembrim.

 

Nomas maksa gadā par 1 ha EUR 286.50, bez PVN.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents Judīte Pētersone

 

Objekts tiek iznomāts lauksaimniecības vajadzībām

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.