05.02.2019
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz lauksaimniecībā izmantojamo zemes nomu Valkas novada Kārķu pagastā

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zemes vienības nomu:  

 

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība

kadastrālā vērtība uz 01.01.2019.

EUR

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā)

EUR/ha

9466 005 0357

Muižnieki

5.82

3492

40.00

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 5 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Piedāvājumi un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2019.gada 22.februāra plkst.12.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 22.februārī plkst.14:30, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju, Kārķu pagastā P.Pētersons, tel.26280656.

 

NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.