05.05.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamu telpu grupu “Starteri”-2, Ērģemes pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamo telpu grupu ar kopējo platību 57.4m2, kas sastāv no bibliotēkas telpas 39.9m2, noliktavas 8.6m2, saimniecības telpas 7.5m2, WC 1.4m2, kā arī palīgēkas – malkas novietnes, Ērģemes pagastā “Starteri”-2.

 

Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, malkas apkure, ūdensapgāde un kanalizācija.

 

Nosacītā nomas maksa mēnesī: par 1m2 EUR 0.53 bez PVN.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles”.

 

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2020.gada 14.maija plkst.16.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Pieteikumu atvēršana notiks 2020.gada 15.maijā plkst.9:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Ērģemes pagasta pārvaldnieku Pēteri Pētersonu,  mob.tel. +37126280656.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.