03.05.2018
Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas

“Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas nekustamos īpašumos "Pilsētas meži", ar kadastra apzīmējumiem 9401 006 0274, 9401 007 0137, 9401 007 0135 un 9401 007 5106 Valkas pilsētā, Valkas novadā, saskaņā ar izsoles noteikumu 5.punktā norādīto sarakstu. Cirsmas tiks izsolītas kā viens vesels objekts. Cirsmu kopējā krāja – 1252.35 m3.

 

Izsoles vieta un laiks: 2018.gada 7.jūnijā plkst.14.00, Valkas novada domes apspriežu telpā Nr.3, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākuma cena EUR 44 000.

 

Nodrošinājums EUR 4400, jāiemaksā pirms reģistrācijas izsolei, Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, .

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 07.06.2018. plkst. 11.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00, kontaktinformācija pa tālruni 647 07499.

 

Izsoles objektu apskate notiks 2018.gada 29.maijā plkst. 10:00. Pulcēšanās Valkā, Parka ielā pie nekustamā īpašuma “Pilsētas meži” ar kadastra numuru 9401 006 0274. Papildus informācija pa tālruni: 29431717”.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

PIELIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.