20.11.2014
Kārķu ciemā nodots ekspluatācijā ūdenssaimniecības infrastruktūras objekts

2014. gada 14. novembrī tika nodoti ekspluatācijā pārbūvētie ūdenssaimniecības infrastruktūras elementi Kārķu ciemā.

 

Būvdarbi tika paveikti Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”,

 

Nr.3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/121/067  ietvaros, īstenojot tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada Kārķu ciemā”.

 

Būvdarbus Kārķu ciemā veica SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ. Nr. 44103008831 saskaņā ar 2014.gada 23.augustā noslēgtā līguma nosacījumiem. Tehniskā projekta un autoruzraudzību veica SIA „Firma L4” reģ. Nr. 40003236001, kas 2013.gadā izstrādāja tehnisko projektu, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Geo Consultants” reģ. Nr. 40003340949.

 

Kopējās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”,

Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/121/067 attiecināmās izmaksas ir 381 703,62 eiro, no tām 324 448.08 eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – Valkas novada dome.

Kopumā tika rekonstruēti 949.7 m ūdensapgādes un 728.9 m kanalizācijas tīklu (ieskaitot spiedvadus).  Rekonstruētas tika arī 2 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Projekta īstenošanas gaitā radās finanšu ietaupījums, kas tiks izlietots ūdensapgādes posma pārbūvei gar ceļu Kārķi –Šalderi. SIA „Firma L4”  izstrādāja tehnisko projektu „Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija uz Kārķi –Šalderi ceļa”.  Līguma suma par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu sastāda 3890 EUR bez PVN.      28.10.2014 tika noslēgts līgums ar SIA „Vidzemes energoceltnieks” bar pārbūves darbu veikšanu. Būvdarbu līguma summa sastāda 23466,34 EUR bez PVN. Būvuzraudzību būvdarbu laikā nodrošinās SIA „Rifs-1/4” reģ. Nr. 40103432775. Būvuzraudzības līguma summa sastāda 500 EUR bez PVN.

Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Pēc informācijas par projekta īstenošanu lūdzu vērsties Kārķu pagasta pārvaldē („Ausmas”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads, tālr. 64728020) vai Valkas novada domes Attīstības un projektu daļā (Beverīnas ielā 3, Valka, tālr. 64722236)

___________________________________________________________________________________________

projektu „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VALKAS NOVADA KĀRĶU  CIEMĀ, 2 KĀRTA” līdzfinansē Eiropas  Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Valkas novada dome.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.


Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.