Komisijas

Administratīvās komisijas nolikums

Komisijas sastāvs

Kārlis Briedis – Valkas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs

 

Vija Iļda -  Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbu vadītāja

Līga Ķībere - Valkas būvvaldes būvtehniķe

Ritvars Ozoliņš – Valkas pagasta iedzīvotājs

Antra Ķīkule - Grāmatvedības un finanšu nodaļas iekšējās kontroles galvenā speciāliste

Andris Dainis - Valkas novada domes deputāts

Līga Metuzāle – Personāla nodaļas vadītāja

Civilās aizsardzības komisijas nolikums

 

Valkas novada civilās aizsardzības komisijas sastāvs:

1. komisijas priekšsēdētājs – Vents Armands Krauklis (Valkas novada dome)

2. komisijas priekšsēdētaja vietnieks – Salvis Stepiņš (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests);

3. komisijas loceklis – Ainārs Zābers (Valkas novada dome);

4. komisijas loceklis – Guntis Bašķis (Valkas novada dome);

5. komisijas loceklis – Andris Gindra (Valkas novada dome);

6. komisijas loceklis – Agris Simulis (Valkas novada dome);

7. komisijas loceklis – Raitis Briedis (Valsts robežsardze);

8. komisijas loceklis – Aivars Gailis (SIA “Latvijas propāna gāze);

9. komisijas loceklis – Sergejs Majors (Valsts policija);

10. komisijas loceklis – Valdis Šaicāns (Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvalde);

11. komisijas loceklis – Ligita Sīmane (Valkas pagasta pārvalde);

12. komisijas loceklis – Pēteris Pētersons (Kārķu un Ērģemes pagasta pārvalde);

13. komisijas loceklis – Guntis Lošins (AS “Sadales tīkls”);

14. komisijas loceklis – Jānis Batalauskis (SIA “Vidzemes slimnīca”);

15. komisijas loceklis – Jānis Jaunslavietis (Valsts meža dienests);

16. komisijas loceklis – Ingus Auziņš (Zemessardze);

17. komisijas locekle – Līga Zvirbule (Valmieras reģionālā vides pārvalde);

18. komisijas loceklis – Mārcis Ulmanis (PVD Ziemeļvidzemes pārvalde);

19. komisijas locekle – Ināra Berežaņina (Vidzemes reģionālais NMP dienests).

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

 

Komisijas locekļi:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts

Guntis Bašķis – Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks

Kārlis Briedis – Valkas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Agris Krastiņš - Valkas novada domes deputāts

Dzīvokļu komisijas nolikums

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Valdis Rogainis – pensionārs

 

Komisijas locekļi:

Līga Metuzāle – Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītāja

Ivo Meļķis – SIA „Valkas Namsiamnieks” valdes loceklis

Dagnija Ozoliņa – SIA „Valkas Namsaimnieks” parādu piedziņas speciāliste

Nolikums

 

Komisijas priekšsēdētājs:
Viesturs Zariņš – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos;

 

Komisijas locekļi:

Andris Dainis - Valkas novada domes deputāts
Viktors Kaņepe – Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis
Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs
Agris Simulis – Valkas novada domes deputāts
Māris Zālītis – Valkas novada domes būvinženieris

Komisijas nolikums

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts

 

Komisijas locekļi:

Ingars Siliņš - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Guntis Bašķis - Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks

Ritvars Ozoliņš - Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla vecākais inspektors

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Ikšelis - Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

Komisijas locekļi:

Unda Ozoliņa - Valkas novada domes deputāte

Valdis Šaicāns - Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Sandra Pilskalne - Valkas novada domes deputāte

Mairita Jansone - amatiermākslas kolektīva vadītāja

Līvija Kreile – daiļamatu meistare Ērģemes pagastā

Marita Treijere – Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev” biedre

Komisijas priekšsēdētāja:

Ramona Lapiņa – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas izglītības speciāliste

 

Komisijas locekļi:

Līga Putriņa – ģimenes ārste Valkā

Mārīte Valtiņa – Valkas novada domes jurists – iepirkumu speciālists

Komisijas priekšsēdētājs:

Kristaps Sula - komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada domes deputāts

 

Komisijas locekļi:

Viesturs Zariņš – komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāts

Valda Empele - Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Lāsma Engere - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Kristīne Salniņa - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

Aida Indusa - sertificēta mērniece

 

Medību koordinācijas komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Salvis Stepiņš – mednieku kolektīvs “Zīle”

Ints Kuģis  – mednieku kolektīvs „Vijciems”

Agris Ustups – mednieku kolektīvs „Stils-1”

Modris Eglītis  – mednieku kolektīvs „Pedele”

Vitauts Vilks  – mednieku kolektīvs „Mežmuiža”

Dainis Pēterēns – mednieku kolektīvs „Kārķi”

Jānis Krūkliņš – mednieku kolektīvs „Valkas Meliorācija”

Jānis Anže – mednieku kolektīvs „Dravnieki”

Juris Induss  – mednieku kolektīvs „Salainis”

Agris Gulbis – mednieku kolektīvs „Akots”

Edmunds Juškevičs – mednieku kolektīvs „Juškevics”

Andrejs Simanovičs – mednieku kolektīvs „Ezerkalni”

Jānis Galgāns – mednieku kolektīvs „Lejasciņi”

Aija Siņicina - mednieku kolektīvs "Vija"

Jānis Prauliņš – zemnieku pārstāvis no Vijciema

Dairis Ziemiņš – zemnieku pārstāvis no Zvārtavas

Mārtiņš Pētersons – zemnieku pārstāvis no Kārķiem

Kristaps Sula – zemnieku pārstāvis no Ērģemes

Daina Anže – zemnieku pārstāvis no Valkas

Jānis Jaunslavietis - Valsts meža dienesta pārstāvis

Zenta Špate - Lauku atbalsta dienesta pārstāve

Ingars Siliņš– Valkas novada domes teritorijas plānotāju

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Viesturs Zariņš - Valkas novada domes priekšsēdēja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos

 

Komisijas locekļi:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts

Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece - Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Aida Indusa – sertificēta mērniece

Pēteris Gudrinieks – sertificēts būvuzraugs

Kristaps Sula - Valkas novada domes deputāts

Andra Everte - Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē, SIA  Valkas biroja vadītāja

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētāja:

Ramona Lapiņa –  izglītības speciāliste

 

Komisijas locekļi:

Dace Gailīte – izglītības psiholoģe

Ingrīda Vīlistere – logopēde

Ausma Zeibote – speciālā pedagoģe

Līga Putriņa – ģimenes ārste

Komisijas sastāvs:

Ainārs Zābers – Valkas novada domes izpilddirektors

Agris Simulis – Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs

Līga Šķepaste - Valkas novada būvvaldes arhitekte

Aleksandrs Golubovs – Valkas novada domes jurists

Sapulču, gājienu un piketu komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Diāna Jūga - Pašvaldības policijas priekšniece

 

Komisijas locekļi:

Jānis Anže - Valkas novada domes deputāts

Guntis Bašķis – Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks

Valdis Šaicāns - Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Viesturs Zariņš - Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos

Komisijas priekšsēdētājs:

Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs

 

Komisijas locekļi:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts

Maruta Stabulniece - Valkas novada domes deputāte

Aivars Ikšelis - Valkas novada domes Izglītības un kultūras daļas vadītājs

Līga Metuzāle – Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītāja

Valdis Šaicāns - Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Komisijas priekšsēdētājs:

Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs;

 

Komisijas sekretāre:

Mārīte Valtiņa – Valkas novada domes jurists – iepirkumu speciālists

 

Komisijas locekļi:

Inese Gaile – PII „Pasaciņa” pirmsskolas skolotāja;

Vilnis Vilguts – Valkas novada domes vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators;

Arita Ārgale - Valkas novada domes Personāla speciāliste - nodaļas vadītājas vietniece;

Ilze Kalniņa - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Speciālais pedagogs;

Ramona Lapiņa - Valkas novada domes izglītības speciāliste

Komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Ainārs Zābers - izpilddirektors

 

Komisijas locekļi:

Māris Zālītis – domes būvinženieris

Daira Zalužinska – Attīstības un plānošanas nodaļas Nekustamo īpašuma nodokļa administrators

Aleksandrs Golubovs - Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

Zemes komisijas nolikums

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs

 

Komisijas locekļi:

Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Kristaps Sula - Valkas novada domes deputāts

Māris Pandalons – Būvvaldes vadītājs

Kristīne Salniņa - Teritorijas plānotāja