Komisijas

Zemes komisijas nolikums

Vents Armands Krauklis – komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jānis Anže – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

Kristaps Sula – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Māris Pandalons – Būvvaldes vadītājs

Jānis Vindēls – Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Komisijas priekšsēdētājs:

Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs;

 

Komisijas sekretāre:

Mārīte Valtiņa – Valkas novada domes jurists – iepirkumu speciālists

 

Komisijas locekļi:

Inese Gaile – PII „Pasaciņa” pirmsskolas skolotāja;

Vilnis Vilguts – Valkas novada domes vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators;

Arita Ārgale - Valkas novada domes Personāla speciāliste - nodaļas vadītājas;

Ramona Lapiņa - Valkas novada domes izglītības speciāliste

Romina Meļņika - Valkas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste

Komisijas nolikums

 

Ainārs Zābers – komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada domes izpilddirektors

Gints Stālmeisters - Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks-Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Māris Zālītis – domes būvinženieris

Daira Zalužinska – Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

Vents Armands Krauklis – komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada domes priekšsēdētājs

Vilmārs Vesingi – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Maruta Stabulniece – Valkas novada pašvaldības domes deputāte

Gita Avote - Valkas novada pašvaldības domes deputāte

Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Līga Metuzāle

Valdis Šaicāns - Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Unda Ozoliņa – Mākslas kolektīva dalībniece

Sapulču, gājienu un piketu komisijas nolikums

Diāna Jūga – komisijas priekšsēdētāja, Pašvaldības policijas priekšniece

Jānis Anže – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Viesturs Zariņš – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Gints Stālmeisters – Valkas novada pašvaldības domes izpilddirektora vietnieks-Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.

Komisijas sastāvs:

Ainārs Zābers – Valkas novada domes izpilddirektors

Agris Simulis – Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs

Līga Šķepaste - Valkas novada būvvaldes arhitekte

Aleksandrs Golubovs – Valkas novada domes jurists

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Ramona Lapiņa – komisijas priekšsēdētāja, izglītības speciāliste

Ina Nagle - izglītības psiholoģe

Ingrīda Vīlistere - logopēde

Anda Morīte – speciālā pedagoģe

Līga Putriņa – ģimenes ārsts

Viesturs Zariņš – Komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Vilmārs Vesingi - Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Agris Simulis – Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas Valkas nodaļas priekšnieks

Aida Indusa – sertificēta mērniece

Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Kristaps Sula – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Andra Everte – Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē, SIA Valkas biroja vadītāja

Kristaps Sula - komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Viesturs Zariņš – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Jānis Anže - Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Valda Empele – Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Jānis Vindēls – Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Aida Indusa – sertificēta mērniece

Medību koordinācijas komisijas nolikums

Ingars Siliņš – Valkas novada domes teritorijas un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Jānis Anže – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Jānis Jaunslavietis - Valsts meža dienesta pārstāvis

Zenta Špate - Lauku atbalsta dienesta pārstāve

Edmunds Juškevičs - Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis

Valdis Circenis - Zemnieku Saeimas pārstāvis

Arnis Čams - Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis

Rolands Rastaks – komisijas priekšsēdētājs, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Unda Ozoliņa – Mākslas kolektīva dalībniece

Sandra Pilskalne – Valkas novada pašvaldības domes deputāte

Gita Avote - Valkas novada pašvaldības domes deputāte

Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Līvija Kreile – Ērģemes pagasta daiļamatu meistare

Marita Treijere – Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev” biedre

Raivis Graņics – Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

Komisijas nolikums

Agris Simulis – Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas Valkas nodaļas priekšnieks

Ingars Siliņš – Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Ainārs Zābers – Valkas novada pašvaldības domes izpilddirektors

Gints Stālmeisters - Valkas novada pašvaldības domes izpilddirektora vietnieks-Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Ritvars Ozoliņš – Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla vecākais inspektors

Agnis Birkavs - Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Nolikums

Māris Zālītis - Komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības būvinženieris

Vents Armands Krauklis – Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Viesturs Zariņš - Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Andris Dainis – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Viktors Kaņepe – Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

Agris Simulis – Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas Valkas nodaļas priekšnieks

Toms Simtiņš - Valkas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

Dzīvokļu komisijas nolikums

Andris Dainis – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Ivo Meļķis – SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

Dagnija Ozoliņa – SIA “Valkas Namsaimnieks” parādu piedziņas speciāliste

Līga Metuzāle - Dzīvokļu komisijas sekretāre

Civilās aizsardzības komisijas nolikums

 

Vents Armands Krauklis  komisijas priekšsēdētājs (Valkas novada pašvaldība)
Salvis Stepiņš komisijas priekšsēdētaja vietnieks (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests)

Ainārs Zābers (Valkas novada pašvaldība)

Gints Stālmeisters (Valkas novada pašvaldība)

Andris Gindra (Valkas novada pašvaldība)

Aigars Roga (Valkas novada pašvaldības dome)

Sandis Cipruss (Valsts robežsardze)

Aivars Gailis (SIA “Latvijas propāna gāze)

Sergejs Majors (Valsts policija)

Valdis Šaicāns (Valkas novada Zvārtavas un Vijciema pagastu pārvalde)

Ligita Sīmane (Valkas novada Valkas pagasta pārvalde)

Pēteris Pētersons (Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalde)

Guntis Lošins (AS “Sadales tīkls”)

Jānis Batalauskis (SIA “Vidzemes slimnīca”)

Jānis Jaunslavietis (Valsts meža dienests)

Ingus Auziņš (Zemessardze)

Vija Kazaka (Valmieras reģionālā vides pārvalde)

Mārcis Ulmanis (PVD Ziemeļvidzemes pārvalde)

Ināra Berežaņina (Vidzemes reģionālais NMP dienests)

Administratīvās komisijas nolikums

Komisijas sastāvs

Kārlis Briedis – Valkas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs

 

Kristīne Klaipa – Valkas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece

Līga Ķībere - Valkas būvvaldes būvtehniķe

Ritvars Ozoliņš – Valkas pagasta iedzīvotājs

Andris Dainis - Valkas novada domes deputāts

Līga Metuzāle 

Romina Meļņika - Jaunatnes lietu speciāliste