Par mums

Valkas novada dome

Adrese - juridiskā: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV 4701

 

(Domes priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem Beverīnas ielā 3, Valkā)

Tālrunis:64722238; Fakss 64707493; Epasts: novads[uz]valka[punkts]lv
www.valka.lv

Pašvaldības darbinieku kontakti atrodami lapas augšējā daļā KONTAKTI

 

2013.gada 1.jūnijā deviņās republikas pilsētās un 110 novados notika pašvaldību vēlēšanas. Valkas novadā vēlēšanās 58.65% balsu ieguva Vidzemes partija, 20.61% - Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK un 18.9% partija “Vienotība”/ centriskā partija “Latvijas zemnieku savienība”. Valkas novada domes pirmajā sēdē 2013.gada 20.jūnijā notika domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Priekšsēdētāja amatam bija pieteikti 2 kandidāti: Vents Armands Krauklis un Aivars Sjademe. Deputātu balsojumā ar 13 balsīm „par” par do mes priekšsēdētāju ievēlēja Ventu Armandu Kraukli (Vidzemes partija).

 

Valkas novada pašvaldības apraksts

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Dome sastāv no 15 deputātiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Dome ir ievēlējusi vienu domes priekšsēdētāja vietnieku, kura amats ir algots. Domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālajos jautājumos ir Viesturs Zariņš.

 

Pašvaldības uzdevums ir:

  • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
  • gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
  • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
  • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
  • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
  • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). Pašvaldība sekmē arī uzņēmējdarbību, gādā par sabiedrisko kārtību, nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, kā arī veic citus likumā “Par pašvaldībām” noteiktos uzdevumus.