18.01.2022
Attīstības un plānošanas nodaļas paveiktais 2021.gadā

Uzņēmējdarbības jomā

 

Attīstības nodaļa ik gadus izstrādā un ievieš Eiropas Savienības un valsts līdzfinansētos projektus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Valkas novada teritorijā, tas ir, autoceļu (grantsceļu), ielu un ietvju pārbūvē un atjaunošanā, ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojuma uzlabošanā, nodarbinātības veicināšanā.

           

Attīstības un plānošanas nodaļa konsultēja novada uzņēmējus un biedrības projektu iesniegumu sagatavošanā iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” LEADER izsludinātajā atlases kārtā un iesniegšanai LIAA.

 

Remigrācijas jomā

 

2021.gadā Valkas novadā atgriezās vairākas remigrantu ģimenes (tai skaitā daudzbērnu) un regulāri tiek sniegtas konsultācijas ģimenēm, kuras plāno atgriezties Latvijā. Galvenie interesējošie jautājumi: pirmskolu izglītības iestāžu un skolu pieejamība, iespēja saņemt dzīvokli vai iestāties dzīvokļu rindā, darba iespējas u.c.

 

Starptautiskā sadarbība

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Latvijā notiek jau sesto reizi, un šogad Valkas novada pašvaldība piedalījās jau otro reizi.  Laikā no 15.novembra līdz 30.nevembrim Valkas mākslas skolas audzēkņi un Ērģemes pamatskolas skolēni uzzīmēja kartiņas ar objektiem pilsētā un pagastos, kā arī bērnu hobijiem. Mūsu bērnu zīmētās kartiņas kopā ar Kuldīgas un Preiļu mākslas skolu bērnu kartiņām, tika  nosūtītās iepriekšējā projekta sadarbības partneru dalībniekiem no Austrumu partnerības valstīm Gruzijā un Ukrainā.

Šogad jau otro gadu situācija ar Covid - 19  neatļauj klātienes vizītes un projekta aktivitātes tiek organizētas attālināti, tas ir,  šogad Valkas mūzikas skolas audzēkņi iedziedāja latviešu tautas dziesmu “Kupla, kupla liepa auga” un Valkas mākslas skolas bērni uzzīmēja zīmējumus par dabas tēmu, kas tika iekļauti jaunajā Latvijas Pašvaldību savienības mūzikas un mākslas video. Video ierakstā piedalījās bērni no Kuldīgas, Preiļiem, Valkas, Ozurgeti (Gruzija) un Ņižinas (Ukraina).

13.oktobrī Valkas novada pašvaldībā tika uzņemta Igaunijas Finanšu ministrijas pārstāvju Dienvidigaunijas pašvaldībās delegācija 16 cilvēku sastāvā. Galvenais vizītes mērķis bija iepazīties ar 2021.gada administratīvi teritoriālo reformu Latvijā un teritorijas plānojuma un citu attīstības dokumentu izstrādi Valkas novadā.

 

Projektu jomā

 

Valkas novada pašvaldība 2021. gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 1492085 EUR un 2021. gadā saņemtais ES fondu līdzfinansējums ir  821679.76  EUR.

 

Attīstības un plānošanas nodaļa 2021.gadā turpināja darbu pie ES 2014. – 2020.gada programmēšanas perioda ietvaros uzsākto projektu ieviešanas (1 Kohēzijas fonda projekta ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstības jomā Valkā, 5  Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu (ražošanas ēkas Valkā un divu ražošanas ēku Kārķu pagastā būvniecība, Izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa restaurācija, 2 Eiropas Sociālā fonda projektu veselības un slimību profilakses un deinstitucionalizācijas jomā, 4 LEADER projektu, 2 Interreg Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas  projektu pilsētas vides sakārtošanas un tūrisma attīstības jomā, 1 Interreg Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas  projekta uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas jomā, 1 LIFE programmas projekta, 2 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu, 1 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu un citu ES programmu līdzfinansētie projekti) un uzsāka darbu pie ES 2014. – 2020.gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām projektu atlases kārtām projektu izstrādes un ieviešanas (1 ERAF SAM 5.6.2.projektu izstrādes -  Jaunas ražošanas ēkas “Spundenieki” būvniecība Ērģemes pagastā, 1 valsts līdzfinansēta Ausekļa ielas pārbūves, 1 valsts līdzfinansēta Tranzīta ielas posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūves, 6 ie6 LEADER projektu izstrādes iesniegšanai biedrību “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajos konkursos iesniegšanai.

 

Aktīvi sadarbojāmies ar ministrijām un Vidzemes plānošanas reģionu prioritāšu noteikšanai finansējuma piesaistei jaunajā ES 2021. – 2027.gada programmēšanas periodā.

 

Visas novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes (PII) ir iesaistījušās Eiropas un valsts līdzfinansētā programmā “Piens un augļi skolai”. Programmas ietvaros bez maksas trīs reizes mācību nedēļā visu novada PII un skolu 1.-9.klašu skolēni var saņemt pienu un augļus.    2021.gadā par Skolas pienu ir saņemta 8893 EUR ES un valsts budžeta dotācija.

 

2021. gada decembrī tika pabeigti būvdarbi un ieviests 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekts “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”. Būvdarbus veica SIA “Pro Dev”. Projekta ietvaros izveidota ražošanas teritorija īpašumā “Līdumi”, Kārķu pag., Valkas novads. Projekta kopējās izmaksas sastāda 250 198,28 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 233 467,11 EUR un neattiecināmās izmaksas 16 731,17 EUR. 160 000,00 EUR ir ERAF finansējums, un 8 026,12 EUR ir valsts budžeta dotācija. Valkas novada pašvaldība līdzfinansē 65 440,99 EUR no attiecināmajām izmaksām un 16 731,17 EUR neattiecināmajām izmaksām (kopā 82 172,16 EUR).

 

2021. gadā tika pabeigti būvdarbi 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” ietvaros. Būvdarbus veica SIA “Bazalts”. Projekta ietvaros tika izveidota ražošanas teritorija īpašumā “Zaļkalni”, Kārķu pag., Valkas novads. Projekta kopējas plānotās izmaksas 1 398 862,57 EUR, t.sk., attiecināmas izmaksas 1 194 616,80 EUR un neattiecināmās 204 245,77 EUR. 457 911,92 EUR ir ERAF finansējums, 22 242,27 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums 714 462,61 EUR no attiecināmajām izmaksām.

 

2021.gada jūlijā, Valkas novada dome iesniedza Satiksmes ministrijai Valsts autoceļu pārvaldīšanas, uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas plāna 2020. – 2022.gadam valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds” finansējuma saņemšanai „Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve”. SM piešķīra finansējumu 192269 EUR vai 50% apmērā no pieprasītā, ir uzsākta būvprojekta izstrāde. 2022.gadā tiks iesniegts pieteikums, lūdzot piešķirt papildus finansējumu.

 

Valkas novada dome kā viens no partneriem piedalās projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, kas tika iesniegts darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

 

Projekta vadošais partneris ir Siguldas novada pašvaldība. Starp partneriem ir noslēgts sadarbības līgums. Projekta ietvaros ir pabeigta Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa atjaunošanai plānotie būvdarbi, ir veikta torņa inventarizācija un 2022.gada janvārī izpilddokumentācija tiks iesniegta Valkas novada būvvaldē. Būvdarbus veica SIA “WARSS+”.

 

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 224 226 EUR, tai skaitā ES ERAF finansējums – 100 000 euro.

 

Projekta ietvaros tika izbūvēts Ziemeļu torņa jumts un veikta ceturtā stāva pārbūve. Lai viss tornis būtu pieejams apmeklētājiem, ir nepieciešams veikt 1. – 3.stāvu atjaunošanu.

 

2021.gadā turpinājās ESF SAM 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” projekta ieviešana. Projekta aktivitātes tiks ieviestas līdz 2023.gada 20.decembrim. Kopējais projekta finansējums ir 178942 EUR, tai skaitā pirmajos projekta trīs gados laikā no 2017. – 2019.gadam Valkas novadā tika realizēti pasākumi par 106 585 EUR un laika periodā no 2020.gada līdz 2023.gadam pieejamais finansējums ir 72357 EUR. 2021.gadā Covid 19 dēļ nebija iespējams ieviest visas plānotās aktivitātes, bet daudzas aktivitātes notika: fiziskās aktivitātes sēdoša darba darītājiem, vingrošana pensionāriem un sociālā nama iemītniekiem, peldēšanas apmācību, peldēšana visiem interesentiem, interaktīvas nodarbības par veselīgu uzturu PII audzēkņiem un skolēniem, sporta dienas skolās un PII grupās.

 

Valkas novada pašvaldība ir noslēgusi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” īstenošanu. Projekta mērķis bija izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Projekta ietvaros 2018. gadā veikti vērienīgi remontdarbi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas abos korpusos. Raiņa ielas korpusā radītas 3 mūsdienīgas multifunkcionālas telpas un IKT laboratorija, savukārt Ausekļa ielas korpusā izveidotas 4 mācību telpas, atjaunots viens gaitenis un sanitārais mezgls. Tāpat Raiņa ielas korpusam iegādāti 20 mācību klašu mēbeļu komplekti un IKT laboratorijas aprīkojums, Ausekļa ielas korpusam – 8 mācību klašu mēbeļu komplekti. Abos skolas korpusos mācību telpas aprīkotas ar 8 moderniem IKT komplektiem. Projekta ietvaros 2019. gada janvārī pabeigti vērienīgi internāta pārbūves darbi. 2019. gada jūnijā notika internāta atklāšanas pasākums. Internāts aprīkots ar modernām un funkcionālām mēbelēm. 2019. gada decembrī pabeigti būvniecības darbi IKT laboratorijas izveidei Raiņa ielas korpusā. 2020. gadā piegādātas un uzstādītas papildus ergonomiskas mēbeles kabinetos. 2021. gadā iegādātas papildus ergonomiskas mēbeles un  IKT lietas. Projekta kopējās izmaksas ir 2 638 484.86 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas sastāda 1 467 520 EUR, bet neattiecināmās izmaksas – 1 170 964.86 EUR. 1 247 392 EUR ir ERAF finansējums, 66 038.40 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, Valkas novada domes līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām ir 154 089.60 EUR, bet neattiecināmajām izmaksām – 1 170 964.86 EUR. Šobrīd ir sākta projekta pēcuzraudzība.

 

2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada pašvaldību un SIA “Woltec” tika noslēgts līgums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem. 2018. gadā izbūvēti kanalizācijas pašteces un spiediena tīkli pilsētas centra iedzīvotājiem un ielās ar lielāko privātmāju iedzīvotāju skaitu, kā arī izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli, paralēli nomainot vecos ūdens tīklus. Izbūvēti jauni ūdensvadi posmos, kur dzeramais ūdens nebija pieejams. Būvdarbi norisinājās vairākās Valkas pilsētas ielās – Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu un Zvaigžņu ielā. Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli 3171m apjomā, spiediena kanalizācijas tīkli 154m apjomā, bet ūdensapgādes tīkli – 3396m apjomā. Šobrīd noris aktīva pieslēgšanās centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Projekta kopējās izmaksas ir 1 412 148.65 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas sastāda 659 251.05 EUR, bet neattiecināmās izmaksas – 752 897.60 EUR. 422 790 EUR ir Kohēzijas fonda finansējums, pašvaldības finansējums attiecināmajām izmaksām ir 236 461.05 EUR, bet neattiecināmajām izmaksām – 752 897.60 EUR.

 

2021. gadā tika īstenots projekts “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”. Projekts īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros. Projekta ietvaros tiks izveidoti trīs jauni pakalpojumi:

1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Tālavas iela 33, Valka);

2. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Rūjienas iela 3E, Valka);

3. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka).

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 937 671,23 EUR, no tām 615 279,13 EUR ir ERAF līdzfinansējums, 31 191,90 EUR ir Valsts budžeta dotācija, 39 902,99 EUR Valsts budžeta finansējums. Pašvaldības finansējums ir 251 297,21 EUR.

 

Tika pabeigta LED lampu uzstādīšana Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām" projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” ietvaros. Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Valkas pilsētā, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, modernizējot pilsētas apgaismojuma infrastruktūru, t.i., jaunu energoefektīvu gaismekļu ar satiksmes uzskaites sensoriem iegāde un uzstādīšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Valkas pilsētā (248 gab.) un viedas apgaismojuma sistēmas ieviešana. Plānotais elektroenerģijas ietaupījums 119,155 MWh/gadā. Plānotais CO2 ietaupījums sastāda 12,988 tonnas gadā. Projekta aktivitātes tika īstenotas Valkas pilsētas ielās (Poruka, Tirgus, Merķeļa, Gaujas, Sēru, Cēsu, Pedeles, Ērģemes, Sēlijas, Valdemāra, Apvienības, Savienības, Smilšu, Līvu, Pumpura, Tērauda, Zaļā, Jaunā, Mālu, Tālavas, Zemgales, Raiņa, Varoņu, Oškalna ielās, Vienības gatvē, pagalmos (Ausekļa iela 2 un Tālavas iela 9) un ceļā uz estrādi (Rūjienas 1 iela un “Pilsētas meži”). Projekta kopējās izmaksas 318 549,92 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 306 493,00 EUR un neattiecināmās izmaksas 12 056,92 EUR. EKII finansējums 70% no attiecināmajām izmaksām jeb 214 545,10 EUR. 2022.gada sākumā projekta ietvaros ir plānots iegādāties LED ekrānu, kas tiks uzstādīts Beverīnas ielas 3 ēkā, kurā būs redzama informācija par patērēto elektrību Valkas pilsētā.

 

LEADER un citi LAD projekti tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un projekti tiek iesniegti un tālāk virzīti finansējuma saņemšanai no biedrībām "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" un “No Salacas līdz Rūjai”:

 

  1. Sadarbībā ar Valkas ģimnāzijas vecāku biedrību īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem”, kura ietvaros atjaunoti TDK "Vainadziņš" un TDK "Vendīgs" tautas tērpi. Projekta mērķis ir iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem, lai pilnveidotu bērnu un jauniešu kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību. Projekta attiecināmās izmaksas ir 7 569,11 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 6 812,20 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 756,91 EUR.
  2. Sadarbībā ar biedrību “Valkas attīstībai” īstenots projekts “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku”, piecas nodarbības, piecās dienās. Projekta mērķis ir pilnveidot Valkas novada bērnu saturīga laika pavadīšanas iespēju vasarā ar nodarbību cikla “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku” piedāvājumu (piecas nodarbības piecās dienās ar darbošanos bibliotēkā, izmantojot tur pieejamo informāciju, un tad došanos pastaigā/ izbraukumā reālā vidē). Projekta gaitā tika izzināta Valkas novada un konkrētā pagasta kultūrvēsture, tika iepazīts aktuālais, interesantais un vērtīgais mūsdienās. Dalībniekos tika veicināta izpratne par vienu no prioritārajiem bibliotēkas darba virzieniem – novadpētniecība. Bērniem bija iespēja  ieraudzīt, ko publiskā bibliotēka vāc un uzkrāj savā novadpētniecības krājumā, piemēram, publicēto informāciju, dažādus dokumentus par savu novadu un pagastu. Nodarbībās spēļu veidā tika noskaidrotas un pilnveidotas bērnu zināšanas par apmeklēto vietu, pagastu vai ar to saistīto objektu Valkas novadā. Nodarbību praktiskās daļas ietvaros tika izpētīta bibliotēkā iepazītā vieta, objekts, īpaša personība un uzņēmums. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1101,25 EUR, Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 991,25 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 110.00 EUR. 
  3. Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Āra lasītavas izveide Vijciemā”. Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot āra lasītavu vai bibliotēku. Projekta ietvaros uzstādīta koka nojume / lapene ar soliem un grāmatu plauktiem. Lai piesaistītu jaunos lasītājus un dažādotu bērnu aktivitātes, kamēr vecāki lasa, plānots iegādāties arī 5 āra spēles – domino, dambreti, ciparu boulingu, yatzi un petanku. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 992,08 EUR, no kurām attiecināmas ir 3 781,64 EUR, kur 90% jeb 3 403,47 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums.
  4. Pabeigti būvniecības darbi un īstenots projekts “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā”. Projekta ietvaros tika veikta esošo rotaļu elementu demontāža un pārvietošana, esošo elementu atjaunošana, jaunu atpūtas solu uzstādīšana, drenāžas izbūve, bruģētu celiņu izveide, apgaismojuma izveide, sajūtu takas ierīkošana, volejbola laukumu sakārtošana un jaunu rotaļu elementu uzstādīšana. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 46 955,16 EUR, no kurām attiecināmas ir 15 000,00 EUR, kur 90% jeb 13 500,00 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb 1500,00 EUR ir Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums, kā arī neattiecināmās izmaksas 31 955,16 EUR.
  5. Valkas novada pašvaldība ir uzsākusi projektu “Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas mežos”. Projekta mērķis ir izretināt Valkas novada pašvaldībai piederošās jaunaudzes Valkas pilsētā. Projekta ietvaros plānota augšanas apstākļu uzlabošana vērtīgajām koku sugām, izņemot laukā nevērtīgās koku sugas. Stādītajās priežu un egļu mežaudzēs tiks izņemtas nevērtīgās koku sugas. Projekta ietvaros paredzēts izretināt jaunaudzes četrās Valkas novada pašvaldībai piederošās saimniecībās:

1. “Pilsētas meži K. 94010075106”, kadastra Nr. 94010075106 (0.28 ha);

2. “Pilsētas mežs 94010070137”, kadastra Nr. 94010070137 (2.94 ha);

3. “Pilsētas meži K. 94010060274”, kadastra Nr. 94010060274 (5.54 ha);

4. “Žurbi”, kadastra Nr. 94010080501 (1.24 ha).

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2173,00 EUR, ELFLA finansējums ir 2173,00 EUR, ja Valkas novada pašvaldība nepārsniedz 220,00 EUR izmaksas par 1 ha. Valkas novada pašvaldībai nav nepieciešams līdzfinansējums, taču ir jāveic priekšfinansēšana.

  1. Valkas novada pašvaldība ir uzsākusi projektu “Mežaudzes atjaunošana pēc vējgāzes zemes vienībā “Žurbi””. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot Valkas novada pašvaldībai piederošo mežaudzi “Žurbi”, kura cietusi pēc vējgāzes. Kopējā mežaudzes platība, kuru skārusi vējgāze, sastāda 0.44 ha. Jaunā mežaudze tiks mākslīgi atjaunota ar kvalitatīvu priežu un egļu stādiem. Plānots izveidot nākotnes vējiem noturīgu priežu un egļu mežaudzi. Projekta ietvaros plānots arī šo mežaudzi kopt reizi gadā, trīs gadus. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 746,68 EUR, ELFLA finansējums ir 746,68 EUR, ja Valkas novada pašvaldība mežaudzes ierīkošanai nepārsniedz 1085,00 EUR izmaksas par 1 ha. Valkas novada pašvaldībai nav nepieciešams līdzfinansējums, taču ir jāveic priekšfinansēšana.

 

Iesniegtie LEADER projekti 2021. gadā:

 

  1. Valkas novada pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi projektu “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni”. Projekta mērķis ir labiekārtot Ērģemes kapsētu un sakārtot kapu uzskaites sistēmu, kas atvieglos apsaimniekošanu un iedzīvotājiem informācijas ieguvi, un tās nodošanu nākamajām paaudzēm. Projekta ietvaros paredzēts izveidot digitālu kapsētas plānu jeb karti un iegādāt datoru kapu pārvaldniekam. Papildus plānots uzstādīt konteinertipa tualeti, atbilstošu visām epidemioloģiskām prasībām, 2 informācijas stendus, 1 āra galdu ar soliem un 1 pusloka solu. Projekta īstenošanas gadījumā ikviens iedzīvotājs, ievadot meklēšanas rīkā meklētā cilvēka vārdu un uzvārdu, varēs atrast precīzus datus par apbedījuma vietu un apskatīt to arī fotogrāfijā. Šī informācija būs bezmaksas. Tā ikvienam būs iespēja papildināt ciltskokus, un uzzināt tuvāku un tālāku radinieku likteņus, atrast pazudušus tuviniekus vai draugus. Projekta kopējās izmaksas sastāda 41 462,36 EUR, attiecināmās izmaksas ir 30 000,00 EUR, t.sk., Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 27 000,00 EUR. Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām jeb 3 000,00 EUR, kā arī neattiecināmās izmaksas 11 462,36 EUR apmērā, kopā veidojot 14 462,36 EUR līdzfinansējumu.
  2. Valkas novada pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi projektu “Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana”. Projekta mērķis ir labiekārtot un sakārtot Sēļu atpūtas vietu ciema centrā. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju celiņus plānotajā atpūtas teritorijā (kopējais garums 240m), celiņu paredzēts veidot no grants seguma, sablietējot to. Teritorijā plānots uzstādīt 5 apgaismes ķermeņus ar saules baterijām, lai izgaismotu atpūtas vietu dienas tumšajā laikā. Paredzēts uzstādīt nojumi ar izbūvētu platformu, kur varēs uzstāties dažādi mākslinieki, rīkojot pagasta pasākumus. Atpūtas teritorijas vidū plānots uzstādīt ugunskura vietu. Lai pilnveidotu plānoto teritoriju, tad, atskaitot projektā paredzētās aktivitātes, Valkas pagasta pārvalde plāno veikt papildus darbus saimnieciskā kārtā – uzstādīt 5 parka soliņus, pārvietot esošās šūpoles, izveidot koku un krūmu stādījumus, atjaunot pludmales volejbola un ielu basketbola laukumus. Projekta kopējās izmaksas sastāda 29 994,68 EUR, attiecināmās izmaksas ir 29 994,68 EUR, t.sk., Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 26 995,21 EUR. Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām jeb 2 999,47 EUR.
  3. Valkas novada pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi projektu “Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā”. Projekta mērķis ir dažādot un papildināt aktīvās atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, un tūristiem Valkas novadā un visā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" teritorijā. Projekta ietvaros paredzēts izgatavot un uzstādīt vides un aktīvas atpūtas objektus - koka auto, šūpoles ar rūķi, koka motocikls, Lāču sols, meža trenažieris (rotējošs baļķis), rāpšanās rīks un pievilkšanās stienis. Kā arī projekta ietvaros plānots uzstādīt apmeklētāju plūsmas skaitītāju, kas nepieciešams, lai saprastu dabas noslodzi, kā arī tas būs ļoti noderīgi dažādu tūrisma produktu attīstīšanai uzņēmējiem un pašvaldībai. Papildus plānots iegādāties motorzāģi un krūmzāģi dažādu vides objektu izveidei un uzturēšanai, kā arī Lustiņdruvas teritorijas sakārtošanai, atbrīvojot no liekiem zariem, kokiem un zāles. Projekta kopējās izmaksas sastāda 15 028,12 EUR, attiecināmās izmaksas ir 15 028,12 EUR, t.sk., Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 13 525,30 EUR. Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām jeb 1 502,82 EUR.

 

Valkas novada pašvaldība piedalās INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas līdzfinansēto projektu ieviešanā:

 

Sadarbībā ar Valgas pagasta valdi tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”). Projekta mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projekta uzdevumi: (1) Uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā; (2) Veicināt Valgu – Valku kā kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem; (3) Attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā. Projekta vadošais partneris ir Valkas novada pašvaldība. Projekta kopējās plānotās izmaksas 5 303 202,66 EUR EUR, t.sk., ERAF finansējums 2 999 999,98 EUR. Valkas pašvaldības kopējais budžets projekta ir 3 184 343,01 EUR, no kurām Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 1 511 289.19 EUR un valsts budžeta finansējums EUR 88 899.36. 2020. gadā pabeigti Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas Centra būvdarbi, bet laukums atklāšana notika šī gada vasarā. Projekta ietvaros plānotas arī vairākas mārketinga aktivitātes, t.sk., ValgasValkas mājas lapas https://visitvalgavalka.com/lv/ izveide un uzturēšana, Valkas – Valgas foto grāmatas izdošana. 2021.gadā notika aktīvs darbs pie foto grāmatas izstrādes un grāmata tiks izdota 2022.gada februārī. 2022.gadā ar projekta līdzfinansējumu Rīgas ielā 1 tiks uzstādīts lielais LED ekrāns.

 

Sadarbībā ar Valgas pagasta valdi ir uzsākta projekta “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” īstenošana, tas tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 ietvaros. Projektā plānots atjaunot gājēju un riteņbraucēju takas no Sēlijas ielas līdz Latvijas-Igaunijas robežai. Takas tiks atjaunotas abos Pedeles krastos, tās paredzēts izbūvēt no cietā seguma, teritorijā paredzēts arī apgaismojums, videonovērošana, soli un atkritumu urnas. Kāpnes uz Putraskalnu tiks pārbūvētas ar ilgmūžīgu materiālu, no kāpnēm tiks veidota laipa līdz pat Pedelei ar atpūtas platformu Pedelē. Pedelē (tuvāk Sēlijas ielas tiltam) tiks uzstādīta strūklaka. Teritorijā (tuvāk Latvijas-Igaunijas robežai) tiks veikta apauguma novākšana (krūmu un koku izciršana), lai no Putraskalna pavērtos patīkama ainava. Vēl projekta ietvaros paredzēts arī izveidot gājēju un riteņbraucēju taku no cietā seguma no Raiņa ielas (esošā “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” projekta) līdz Semināra ielai. Šajā posmā tiks iztīrīta arī Varžupīte un uzstādīts apgaismojums, videonovērošana, soli, atkritumu urnas un pergolas. Tiks rekonstruēts Semināra ielas tilts, izbūvēta caurteka zem tilta, atjaunots asfalta segums uz tilta un uzstādītas jaunas tilta margas. Semināra ielas teritorijā plānots izbūvēt gājēju un velobraucēju taku no cietā seguma un iztīrīt Varžupīti no Semināra ielas līdz privātās zemes teritorijai. Teritorijā ap bijušo robežsargu ēku tiks izveidotas dažādas atraktīvas aktivitātes saistībā ar robežas tēmu. Projekta vadošais partneris ir Valgas pagasta valde. Projekta kopējais plānotais budžets ir 926 140,00 EUR, t.sk., ERAF līdzfinansējums 787 216,73 EUR. Valkas novada dome un Valgas pašvaldība katra līdzfinansē 70 000,00 EUR, tādējādi Valkas novada domes budžets projektā sastāda 463 070,00 EUR.

 

Valkas novada dome kā vadošais finansējuma saņēmējs, turpināja darbu pie Interreg Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta no “No hobija uz biznesu” ieviešanas. Projekta aktivitātes bija plānots ieviest laikā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet projekta ieviešana tika pagarināta līdz 2022.gada 30.jūnijam. 2021.gadā Valkas novada pašvaldība kā vadošais partneris pieprasīja 2 Lielos projekta grozījumus (Latvijas puses partneru maiņa pēc administratīvi teritoriālās reformas no 8 uz 5 partneriem, projekta termiņa pagarināšana). Projekta aktivitātēs tiek iesaistīti mājražotāji (tirdziņi, apmācības, kontaktbiržas un diskusijas), kā arī notika tirdzniecības vietu labiekārtošana (Valkas novads iegādājās 5 teltis un vienu pārvietojamo tirdzniecības namiņu).            Covid - 19 aizliegumu dēļ, pārnesta uz 2022.gadu ir 14 projektu pasākumu ieviešana.

 

Valkas novada dome ir iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projektā „PROTI un DARI!”, kas tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta finansējuma saņēmējs ir JSPA un tā īsteno projektu sadarbībā ar pašvaldībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldības stratēģiskos partnerus. Projekta īstenošanas laiks pagarināts līdz 2021.gada beigām. Valkas pašvaldība plāno iesaistīt projektā 11 mērķa grupas jauniešus, kopējais pieejamais finansējums 17 206,20 EUR. Līdz 2020. gada decembrim projektā iesaistīti 7 mērķa grupas jaunieši.

 

2021. gadā turpinās Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2015 apakšprogramma LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām projekts LIFE LOCAL ADAPT (Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā / Integration of climate change adaption into the work of local authorities). Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija); projekta partneri ir Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH, Department Climate Service Center Germany (Vācija), Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Austrija), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Vācija), Ústav výzkum globální změny AV ČR, v.v.i. (Čehija) un Valkas novada domes. Projekta uzdevums mūsu pašvaldībai ir veicināt Eiropas Savienības Pielāgošanās stratēģijas virsmērķa sasniegšanu un klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un īstenošanu, dot ieguldījumu pret klimata pārmaiņām noturīgas Eiropas veidošanā un atbalstīt efektīvākas klimata pārvaldības realizēšanu, izstrādājot un ieviešot Valkas novada pašvaldības vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās pārvaldības pieejas un risinājumus reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Projekta kopējās izmaksas ir 51 210,00 EUR, t.sk., programmas finansējums 30 270 EUR, valsts budžeta finansējums 16 400 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 4 540 EUR. 2021. gadā plānota projekta partneru sanāksme Valkā Covid 19 dēļ notika attālināti – ZOOM platformā. 2021.g. rekonsrruētas Sēlijas ielas tilta slūžas.

 

 

Teritorijas plānošanas daļas darbības pārskats

 

1.        Attīstības un plānošanas dokumenti

 

Teritorijas plānojums

Turpinājās darbs pie Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes.

 

2021.gada 29. aprīlī, ar pašvaldības lēmumu, tika nodota publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu trešā redakcija. Attiecīgie paziņojumi tika publicēti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā www.valka.lv  Publiskā apspriešana notika no 2021.gada 17.maija līdz 14.jūlijam.

 

2021.gada 29.jūlijā, pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās un atzinumu saņemšanas, Valkas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu.

 

2021.gada 29.jūlijā tika pieņemts lēmums par ceturtās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Attiecīgie paziņojumi tika publicēti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā www.valka.lv  Publiskā apspriešana notika no 2021.gada 17.augusta līdz 7.septembrim.

 

Pēc publiskās apspriešanas beigām, 2021.gada 28.oktobrī Valkas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.28 izdošanu. Paziņojums par saistošo noteikumu izdošanu tika publicēts “Latvijas Vēstnesī” un geolatvija.lv.

 

Saskaņā ar saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem, 2021.gadā izsniegtas 14 izziņas par plānotās darbības atbilstību spēkā esošajam Valkas novada teritorijas plānojumam.

 

Attīstības programma

Valkas novada attīstības programmas izstrāde uzsākta saskaņā ar Valkas novada pašvaldības 2021.gada 29.jūlija lēmumu (protokols Nr.10, 13§) „Par Valkas novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu”. Valkas novada attīstības programma (turpmāk tekstā Attīstības programma) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments 2022.-2028.gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī finanšu resursus mērķu sasniegšanai. Attīstības programma nodrošina Valkas novada attīstības programmas 2015. – 2021.gadam pēctecību, izvērtējot sasniegtos mērķus un rezultātus, un ņemot vērā izmaiņas sociālekonomiskajā situācijā.

 

Valkas novada Attīstības programmu 2022.-2028.gadam izstrādā Attīstības un plānošanas nodaļa, konsultējoties ar izstrādes vadības grupu, nodaļu un struktūrvienību vadītājiem, kā arī sadarbībā ar Valkas novada būvvaldi un pagasta pārvalžu vadītājiem.

 

Valkas novada pašvaldība uzsākot darbu pie Valkas novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes, aicināja iedzīvotājus un uzņēmējus sniegt savu viedokli par esošo situāciju Valkas novadā un izvirzīt priekšlikumus nepieciešamajiem darbiem un projektiem, kas būtu veicami Valkas novadā līdz 2028. gadam, aizpildot anketu. Anketas iedzīvotājiem un uzņēmējiem bija iespējams aizpildīt elektroniski vai papīra formātā novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs, kā arī izdrukājot un aizpildīto anketu iesniedzot, Valkas novada pašvaldībā, Valkā, Beverīnas ielā 3, iesniedzot Valkas novada pagastu pārvaldes ēkās, kā arī sūtot pa pastu Valkas novada pašvaldībai. Saite uz anketu papīra formātā. Anketas tika saņemtas no 150 iedzīvotājiem un 12 uzņēmējiem un saņemtie priekšlikumi tika izvērtēti un iekļauti attīstības programmas Rīcību un Investīciju plānos.

 

Sabiedrības līdzdalības pasākumu ietvaros Valkas novada teritorijā tika noorganizētas sešas tematiskās darba grupas, kas ļāva dažādiem sabiedrības pārstāvjiem apspriest esošo situāciju, aktuālākās problēmas, un rast risinājumus attiecīgo problēmu risināšanai vai novēršanai:

·         Veselības un sociālās aizsardzības grupa;

·         Izglītības, sporta, kultūras un jaunatnes grupa;

·         Pārvaldības un iedzīvotāju iesaistes grupa;

·         Uzņēmējdarbības grupa;

·         Infrastruktūras, mobilitātes un vides grupa;

·         Pārrobežu sadarbības grupa.

Darbs pie Attīstības programmas turpināsies 2022.gadā un programmas 1.redakciju plānots nodot sabiedriskajai apspriešanai jau gada sākumā.

 

2.        Zemes pārvaldība

2021.gadā sagatavoti un apkopoti nepieciešamie dokumenti un zemesgrāmatā reģistrēti jauni 10 pašvaldībai piederoši  nekustamie īpašumi. Kā arī aktualizēta informācija par 17 nekustamiem īpašumiem.

 

Kopš 2017. gada sākuma, pašvaldība arī veic nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu un aktualizāciju tiešsaistes režīmā Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informācijas sistēmā. Šī uzdevuma pildīšanai 2021.gadā ir izskatīti iesniegumi, pieņemti lēmumi un veikta lietošanas mērķu aktualizācija kopumā 36 zemes vienībām.

 

Zemes ierīcības projekta izstrāde un dokumentu nodošana notiek elektroniskā formā un pašvaldība vairs neizstrādā darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei, bet gan izsniedz Nosacījumus, kuros norādīts projekta izstrādes mērķis, prasības projekta grafiskās daļas izstrādei izmantojamai kartogrāfiskā materiāla pamatnei, informācija par teritorijas plānojumā noteiktajām aizsargjoslām, norādīta projekta īstenošanas secība (ja to veic pa posmiem), prasība par projekta saskaņošanu ar citiem zemes īpašniekiem.

 

2021.gadā kopumā sagatavoti 19 jauni nosacījumi zemes gabalu sadalīšanas un zemes ierīcības projektu izstrādes vajadzībām, un ar sēdes lēmumu apstiprināti 10 zemes ierīcības projekti par zemes gabalu sadalīšanu Valkas novada teritorijā.

 

Salīdzinoši ar 2020.gadu zemes vienību sadalīšana šogad norit raitāk.

 

Pēc zemes ierīcības projektu apstiprināšanas, Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā, tiešsaistes režīmā, tiek aktualizēta informācija par katras jaunizveidotās zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

 

2.1.Zemes komisijas darbība

Viens no Teritorijas plānošanas daļas uzdevumiem ir nodrošināt zemes komisiju darbu, sēžu protokolēšanu, dokumentu un zemes komisijas lietu sakārtošanu atbilstoši lietvedības un arhīva prasībām, sagatavot Zemes komisijas lēmumprojektus un izziņas.

 

Ņemot vērā 2016.gada 28.jūlija Valkas novada domes nolikuma Nr.6 „Zemes komisijas nolikums”, II daļu, Zemes komisijas kompetencē ir dot atzinumus par datiem zemes nodokļa aprēķināšanā, pieņemt lēmumus par zemes gabala platību un robežu plānu apstiprināšanu, ja nostiprinājuma lūgums par ēku (būvju) ierakstīšanu zemesgrāmatā iesniegts pirms zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā, kā arī izskatīt Valsts zemes dienesta un citu valsts institūciju ieteikumus un norādījumus, kā arī personu iesniegumus un pieņemt lēmumus šādos jautājumos:

1.           pašvaldības zemes nomas līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;

2.           platības noteikšana ēku uzturēšanai;

3.           adrešu noteikšana, maiņa vai anulēšana;

4.           zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamības izvērtēšana, to izstrādes darba uzdevumu sagatavošana un gatavo zemes ierīcības projektu izvērtēšana un apstiprināšana;

5.           zemes gabalu piekritības izvērtēšana, noteikšana un platības precizēšana;

6.           nekustamo īpašumu sadalīšana, ja tiek atdalīta atsevišķa zemes vienība un jaunu nekustamo īpašumu izveidošana;

7.           zemes lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšana u.c

8.           jautājumos, kas saistīti ar zemes konsolidāciju.

 

Bez tam, Zemes komisijas pienākums ir arī organizēt un veikt nepieciešamās darbības zemes pārvaldībā un pārraudzībā.

 

Kopumā 2021.gadā sasauktas un novadītas 13 sēdes, darba kārtībā iekļauti un izskatīti, 266 jautājumi, kas salīdzinot ar 2020. gadu ir par deviņiem jautājumiem mazāk. Lietotājprogrammā Lietvaris 2021. gadā reģistrēti 275 izejošie dokumenti, kas saistīti ar Zemes komisijas sēžu izrakstu nosūtīšanu.

 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu tiek turpināts izvērtēt rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes piekritību pašvaldībai.

 

2.2.Zemes nomas reģistrs

Saskaņā ar Attīstības un plānošanas nodaļas Nolikumu, viens no Teritorijas plānošanas daļas uzdevumiem ir veikt pašvaldības īpašumā, valdījumā un turējumā esošo zemes gabalu nomas reģistra uzturēšana un aktualizēšana.

 

Valkas novada Finanšu un grāmatvedības nodaļas vajadzībām tiek uzturēts nomas līgumu reģistrs programmā NOMA. Programmā 2021. gadā reģistrēti dati par 807 spēkā esošām (aktīvām) vienībām.

 

Kopumā ir iznomāti 1333.3 ha no novada teritorijas 4 ražošanas ēkas un viens ēku komplekss, par kuru nomu ir 2021. gadā ir izrakstīti 193 930.25 EUR apmērā (bez PVN), no kuriem par zemes nomu ir izrakstīti rēķini uz 57 334.16 EUR (bez PVN).

 

Laikrakstā Valkas Novada Vēstis nopublicēti sludinājumi par neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu bez apbūves tiesībām kopumā par 73 zemes vienībām.

 

Rīkotas 7 nomas tiesību izsoles, kopumā par 18 zemes vienībām. Publicēta arī informācija par zemes vienībām, kuras Valkas novada administratīvajā teritorijā izmantojamas, kā ģimenes (sakņu) dārza teritorijas.

 

2021. gadā pamatojoties uz Valkas novada domes Zemes komisijas un Valkas novada domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, kopumā tika sagatavoti un Teritorijas plānošanas daļas reģistrā reģistrēti 140 nomas līgumi un vienošanās.

 

Teritorijas plānošanas daļa kopīgi ar Grāmatvedības un finanšu nodaļas speciālistiem optimizēja nomas līguma beigu termiņa atgādinājumu procedūru, pievienojot attiecīgos atgādinājumus nomas maksas rēķiniem.

 

Teritorijas plānošanas daļa 2021. gadā ir izsūtījusi 37 informatīva, brīdinājuma un aicinājuma veida vēstules zemes gabalu esošajiem un potenciālajiem nomniekiem.

 

Teritorijas plānošanas daļa, ar nolūku kontrolēt zemes gabalu lietošanu un stāvokli, 2021. gadā ir veikusi 64 zemesgabalu apsekošanu, veicot 14 izbraukumus. Apsekojumu gaitā konstatētās nepilnības tiek fiksētas veicot fotofiksāciju, kā arī, kopš 2021. gada jūlija, apsekošanas gaitā gūtie konstatējumi tiek fiksēti apsekošanas aktos.

 

Tiek turpināts darbs pie nomas maksas parādu piedziņas. Šim nolūkam 2021. gadā 8 gadījumos ir izdevies atgūt nomas maksas parādus pēc saziņas ar nomnieku, vienā gadījumā personai tika atteikts iznomāt citu zemes gabalu, savukārt trīs lietas, pēc attiecīgo Zemes komisijas lēmumu pieņemšanas, ir nodotas izpildei juridiskajai nodaļai.

 

2.3.Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas process

2021.gadā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas reģistrā kopumā ir reģistrēti 39  atsavināšanas procedūras ierosinājumi, no tiem 2021. gadā iesniegti 17 jauni iesniegumi. 2020.gadā sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti un organizēta 8 izsoles, tika apstiprināti izsoles rezultāti.

 

Atsavināšanas procedūra kopumā ir pabeigta 11 gadījumos. Daļēji pabeigtas ir 6 atsavināšanas lietas ar atlikto maksājumu, kur procedūras noslēgums ir atkarīgs no samaksas termiņa.

 

2 īpašumu atsavināšanas procedūra tika atcelta un turpināsies šo zemes gabalu nomas, jo atsavināšanas ierosinātāji likumdošanā noteiktajā termiņā nav veikuši uz zemes esošo ēku īpašumu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā vai nav snieguši atbildi par izpirkšanas maksas nosacījumiem.

 

Atsavināšanas procedūras ilgums galvenokārt ir atkarīgs no tā, kādi dokumentu ir atsavinātāja ierosinātāja rīcībā, ja tiek iesniegts ierosinātāja rīcībā esošs zemes gabala robežu plāns, tas ievērojami saīsina procedūras ilgumu. Tāpat atsavināšanas procedūras ilgumu ietekmē arī fakts, ja uz atsavināmā zemes gabala atrodas atsavināšanas ierosinātājam piederošas ēkas un būves, uz kurām īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Šī iemesla dēļ joprojām tiek kavēta 1 zemes gabala atsavināšanas procedūra. Visos gadījumos tiek sniegtas konsultācijas nekustamā īpašuma atsavināšanas jautājumos.

 

3.    Augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu bāze (ADTI)

Tiek uzturēta un aktualizēta augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu bāze (ADTI), kas ietver jauno (uzmērīto) topogrāfisko datu pārbaudi un to sakārtošanu planšetēs, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Valsts zemes dienestu.

 

Valkas novada admistratīvajā teritorijā līdz 2021.gada 31.decembrim kopumā tiek uzturētas un aktualizētas 1194 planšetes.

 

2021.gadā reģistrēti, pārbaudīti un ievietoti planšetēs 95 jauni topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu darbi, kas ietilpst 392 planšetēs. No jauna izveidotas 117 planšetes. Platību ziņā topogrāfiskie darbi novādā veikti 217.2954ha apmērā, izpilduzmērījumi 14.04ha un 91108,58m apmērā.

 

4.    Izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām

Kopš 2010.gada 1.oktobra, Teritorijas plānošanas daļa, pamatojoties uz 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 4.punktu, un vadoties no Valkas novada teritorijas plānojuma, gatavo izskata personu iesniegumus par nekustamo īpašumu pārdošanu un sagatavo izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, ja šis īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai.

 

Kopumā 2021.gadā ir sagatavotas 96 izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. Apkopojot šo informāciju var secināt, ka 2021.gadā visvairāk darījumu, ar nekustamo īpašumu, kas nav saistīti ar lauksaimniecībā izmantojamās zemi, ir bijis Valkas novada Ērģemes pagastā – 31 darījumi, Valkas pilsētā 25, Valkas pagastā 18, Vijciema pagastā 10, Kārķu pagastā 7, Zvārtavas pagastā 5 darījumi.

 

Izvērtējot šos darījumus var secināt, ka visvairāk darījumi ir veikti pērkot un pārdodot meža zemi.

 

5.    Komisija tiesiskuma uzraudzībai darījumos ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi

2014.gada  1. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegūšanai personu īpašumā. Likumā tika izvirzīti arī papildus nosacījumi lauksaimniecības zemes iegūšanai, kas tiek pārbaudīti, personai iegādājoties lauksaimniecības zemi īpašumā.

 

Lai pildītu augstāk minētā likuma normas ar 2014.gada 27. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16.,14.§) tika izveidota Komisija tiesiskuma uzraudzībai darījumos ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

 

2021.gadā notikušas 11 sēdes, izskatīti 36 iesniegumi, no kuriem 1 gadījumā ir sniegts atteikums darījuma ar lauksaimniecības zemi veikšanai.

 

Komisijā organizētas arī 6 zemes nomas tiesību izsoles.

 

No augstāk minētā var secināt, ka šogad, attiecībā pret 2020.gadu darījumu skaits ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir pieaudzis. Izvērtējot Pirkuma līgumus un pirkuma summas, var secināt, ka 2021.gadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāra vidējās cenas ir saglabājušās 2019.gada līmenī, EUR 2000/ha.

 

2021.gadā Pašvaldības privāttiesiski noslēgto nomas līgumu reģistrā reģistrēti 5 jauni zemes nomas līgumi, salīdzinoši 2020.gadā tika reģistrēti 5 un 2019.gadā tika reģistrēti 14 zemes nomas līgumi.

 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 301.panta 7.daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir jāveic to zemes iegādes darījumu reģistrs, kuri noslēgti līdz 2014. gada 31. oktobrim un nav reģistrēti zemesgrāmatā līdz 2017. gada 30. jūnijam, informāciju par minētajiem darījumiem publicējot pašvaldības mājas lapā. Senie darījumi par Valkas novada teritorijā esošo zemi tiek reģistrēti pašvaldības mājas lapas www.valka.lv, sadaļā - Pašvaldība/Pakalpojumi/Atļaujas/Zemes iegādes darījumu reģistrs (http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/pakalpojumi-1/atlaujas).

 

2021.gadā augstāk minētajā sadaļā nav publicēti jauni ieraksti.

 

 

6.      Komisijas koku ciršanai ārpus meža darbība

Saskaņā ar personu iesniegumiem par koku ārpus meža ciršanas atļaušanu, 2021.gadā tika izsniegtas 12 koku ciršanas atļaujas koku ciršanai ārpus meža.

 

7.      Medību koordinācijas komisijas darbība

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes sniegto informāciju, tika apsekotas lāču nodarīto postījumu vietas 2021.gada rudenī Vijciema pagastā, Valkas pagastā, Zvārtavas pagastā. Tā kā lāči Latvijā nav medījamie dzīvnieki, tad pašvaldība varēja tikai no Dabas aizsardzības pārvaldes paprasīt atļauju lāču biedēšanai un traucēšanai ar skaņas un gaismas petardēm. Šī atļauja tālāk tika deleģēta cietušo māju saimniekiem un tām tuvākajiem mednieku kolektīviem. Baidīšanas rezultātā lāči aizbēga uz kaimiņu - Smiltenes novadu.

 

Tika sagatavoti un noslēgti divi medību tiesību nomas līgumi ar mednieku kolektīviem par medību tiesību iznomāšanu pašvaldībai piederošajās zemēs.

 

 

8.    Valkas pilsētas kapsētu datu bāzes uzturēšana un aktualizācija

Tika turpināts darbs pie Valkas pilsētas kapu plānu aktualizācijas un papildināšanas. Kapu plāni, ar kapu pārvaldnieku palīdzību, tika papildināti ar to mirušo vārdiem, kas miruši 2021. gadā un iepriekšējā gadā. Kā arī septembrī tika apsekoti nekoptie kapi Valkas kapsētās un sastādīti kapu plāni ar atzīmētām nesakoptajām kapavietām.

 

 

9.      Nekustamā īpašuma nodokļa administrācija

Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu skaits ir 13632, no tās zemei – 8036, ēkām – 5596.

Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2021. gadā sastāda 550921.95 EUR.

Par 2021. gadu kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis – 562590.61 EUR, (no tā 5100.64 EUR soda sankcijas).

tai skaitā:

 

Nekustamā īpašuma veids

 

Aprēķināts, EUR

par 2021.gadu

Samaksāts, EUR

par 2021.gadu

(kārtējie maksājumi, tai sk. nokavējuma nauda)

Samaksāti parādi EUR

(par iepriekšējiem periodiem, tai sk. nokavējuma nauda)

Zeme

396556.13

384459.73

16463.08

ēkas, mājoklis

154365.82

147305.23

14362.57

 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2022. sastāda EUR 79273.59, nokavējuma nauda EUR 27171.52, kopā EUR 106445.11.

 

2021. gadā izsūtīti 287 brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 281 brīdinājums par administratīvā akta piespiedu piedziņu. Sagatavoti 129 lēmumi par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā un 56 personas nodotas Tiesu izpildītājiem – parādu piedziņai.

 

Veikts papildus aprēķins par degradētajām ēkām, kopā EUR 1839.20.

 

Uz personu iesniegumu pamata sagatavoti 2 lēmumi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi. Regulāri tiek sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu, atbildes uz tiesu izpildītāju pieprasījumiem un fizisku un juridisku personu iesniegumiem.

 

Veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un samaksas kārtību.

 

Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām un mazturīgajām personām, piešķirot atvieglojumus. Kopumā piešķirti dažādi nekustamā īpašuma nodokļaatvieglojumi 9547.41 EUR apmērā.

 

Regulāri tiek veikti nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķini pamatojoties uz zemesgrāmatas un SIA “Valkas namsaimnieks” sniegtajiem datiem.

 

Nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzē tiek veikta datu aktualizēšana, atbilstoši, Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatas datiem.

 

Regulāri tiek izskatīts maksātnespējas reģistrs. Katru dienu tiek izskatīts mantojumu reģistrs un ir iesniegti 10 kreditora prasījumi mantojumu lietās.

 

Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2022. gadam.

 

Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2021. gadu. Papildus aprēķinātā summa sastāda 14402.86 EUR.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.