02.08.2019
Biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” uzsāk LEADER projekta īstenošanu par aušanas aprīkojuma iegādi

2019. gada jūnijā biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” saņēma Lauku atbalsts dienesta lēmumu par projekta “Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums”” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000001) apstiprināšanu un uzsāka tā īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt kultūras un vēstures vērtību saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu, popularizēt latviskās amatprasmes aušanā, pilnveidot brīvā laika pavadīšanas un mūžizglītības iespējas Valkas novada bērniem, jauniešiem un citiem aušanas interesentiem, iegādājoties aušanas aprīkojumu Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centra “Mice” aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums”.

 

Projekta ietvaros plānots iegādāties platās sviru stelles ar aprīkojumu, aušanas darbarīkus un rombveida pakaramos izstādes darbu iekārtošanai. Projekta attiecināmās izmaksas ir 2621.80 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 2359.62 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 262.18 EUR.

 

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana.putnina@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.