01.03.2021
Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa būvdarbus plānots pabeigt jūnijā

Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu tornim pagājušajā gadā tika izbūvēta jauna jumta konstrukcija un dakstiņu jumts, iebūvētas jaunas galvenās ieejas durvis, kā arī izbūvēta grīda 4.stāvā un uzstādīta zibensaizsardzība.

 

Būvdarbu procesā izrādījās, ka ir nepieciešams veikt dažus darbus, kuru apjoms sākotnēji netika paredzēts un 2021.gada 17.februārī ar būvnieku SIA "Warss+" ir noslēgta Vienošanās Nr. 1 pie 2020.gada 18.februāra līguma Nr. VND/4-22/20/44 "Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana" par termiņa pagarināšanu līdz 30.06.2021, sakarā ar papildusveicamajiem darbiem 18770,13 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 13 centi) bez PVN apmērā:

  • projektā doto jumta konstrukciju un apšuvuma dēļu nepieciešamo kokmateriālu un apšuvuma dēļu papildus apjomu objekta izbūvei.;
  • Pēc Autoruzrauga norādījumiem, sienu aizdarei papildus karkasa izveidošanai, kurš jāapšuj ar apdares dēļiem un mūra nelīdzenumi un izdrupumi jāaizpilda ar mālā mērcētiem niedru kūļiem;
  • Strēlnieku kameras ir dažāda izmēra, un izbūvēt durvis ne visās ir iespējams, tādēļ durvju vietā nolemts izbūvēt slēģus starp balsta rāmjiem, veidojot slēģiem palodzi un papildus karkasu.

Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanu notiek ERAF līdzfinansēta projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.  Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA “Konvents”. Būvdarbus veic SIA “WARS+”.

 

Vienošanās par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” (Nr. 5.5.1.0/17/I004) īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās, starp Siguldas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta 2018.gada 5.martā.  Valkas novada dome, Cēsu, Amatas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze ir Siguldas novada pašvaldības partneris projekta īstenošanā. Projekta ietvaros paredzēts ieguldījums deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, saglabājot un atjaunojot to vērtības, kā arī paaugstinot to pieejamību sabiedrībai un radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus.

 

Projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kopējās izmaksas plānotas 12493239 EUR apmērā, no kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 892 144 EUR. Valkas novada domes projekta budžets ir 224 225.82 EUR, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas ir 117647,06 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 93900 EUR.

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas nodaļas

vadītāja

Mob. tālr.: 26463408

Tālr.: 64707478

e-pasts: gunta.smane@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.