06.08.2019
Noslēgta vienošanās ar CFLA par projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” īstenošanu

2019. gada 26. jūlijā Valkas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 9.3.1.1/18/I/015 par Eiropas Savienības fonda projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam. Projekta ietvaros paredzēts izveidot četrus jaunus pakalpojumus:

1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Tālavas iela 33, Valka);

2. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Rūjienas iela 3E, Valka);

3. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka);

4. Jauniešu mājas pakalpojums (Varoņu iela 40, Valka).

 

Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 26. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Šobrīd noris iepirkuma procedūra, lai noskaidrotu uzņēmumus, kas veiks būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību katrai projekta daļai.

 

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 655 971,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 655 971,00 EUR. 520 446,50 EUR ir ERAF finansējums, 37 128,85 ir snieguma rezerve, 24 598,91 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 73 796,74 EUR attiecināmajām izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E-pasts: toms.simtins@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.