28.10.2020
Noslēgušies būvniecības darbi Rūjienas ielā 3E

 

 

2020. gada 18. septembrī tika pabeigti būvniecības darbi Rūjienas ielā 3E, kur ir izveidots dienas aprūpes centrs. Dienas aprūpes centrā tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, telpās būs iespējams uzņemt 24 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Būvniecības darbus veica SIA “Metāla Alianse”, būvuzraudzību šim objektam veica Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veica SIA “SCO Centrs”. Projekta īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz 2021. gada 31. maijam, kā arī izmainās projekta izmaksas. Projekta kopējās izmaksas ir 939 532,18 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 916 847,02 EUR, neattiecināmās izmaksas 22 685,16 EUR. 557 575,35 EUR ir ERAF finansējums, 24 598,91 EUR ir valsts budžeta dotācija, un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 357 357,92 EUR.

 

Dotajā brīdī telpas ir tukšas, taču ir noslēdzies mēbeļu iepirkums, un tuvākajā laikā tiks parakstīti līgumi par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu šajās telpās.

 

Projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam.

 

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

 

Dienas aprūpes centra pakalpojuma izveide ir tikai viena daļa no projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/015) paredzētā, bez dienas aprūpes centra pakalpojuma izveides, tuvākajā laikā tiks izveidoti arī šādi jauni pakalpojumi:

 

1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Tālavas iela 33, Valka);

 

2. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes ielā 2, Valka).

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.