21.12.2020
Piegādātas mēbeles un aprīkojums Dienas aprūpes centrā

 

Jau informējām, ka 2020. gada 18. septembrī tika pabeigti būvniecības darbi Rūjienas ielā 3E, kur tika izveidots dienas aprūpes centrs. Dienas aprūpes centrā tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, telpās būs iespējams uzņemt 24 personas ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Lai telpās būtu iespējams sniegt plānoto pakalpojumu, projekta ietvaros ir iegādātas un uzstādītas primārās mēbeles un aprīkojums. Ar laiku telpas tiks papildinātas ar citu nepieciešamo inventāru, mēbelēm un aprīkojumu.

 

Projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam.

 

Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 31. maijam. Projekta kopējās izmaksas ir 939 532,18 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 916 847,02 EUR, neattiecināmās izmaksas 22 685,16 EUR. 557 575,35 EUR ir ERAF finansējums, 24 598,91 EUR ir valsts budžeta dotācija, un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 357 357,92 EUR.

 

Projekts “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/015) tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E-pasts: toms.simtins@valka.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.