19.02.2020
Trīs būvprojekti jau izstrādāti

Šobrīd ir izstrādāti trīs gatavi būvprojekti: 2019. gada 9. decembrī tika iesniegts izstrādāts būvprojekts Varoņu ielai 40 (Jauniešu mājas pakalpojums), 2020. gada 13. februārī tika iesniegts izstrādāts būvprojekts Rūjienas ielai 3E (Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem), 2020. gada 14. februārī tika iesniegts izstrādāts būvprojekts Cimzes ielai 2 (Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums). Šiem būvprojektiem tiks izsludināts iepirkums būvniecībai.

 

Projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/015) mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam. Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 26. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim. Projekta ietvaros paredzēts izveidot četrus jaunus pakalpojumus:

 

1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Tālavas iela 33, Valka);

2. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Rūjienas iela 3E, Valka);

3. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka);

4. Jauniešu mājas pakalpojums (Varoņu iela 40, Valka).

 

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 655 971,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 655 971,00 EUR. 557 575,35 EUR ir ERAF finansējums, 24 598,91 EUR ir valsts budžeta dotācija, un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 73 796,74 EUR attiecināmajām izmaksām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E-pasts: toms.simtins@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.