15.12.2020
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (17.12.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 17.decembrī plkst. 10.00

Sēde tiks organizēta attālināti.

 

Darba kārtība :

1.   Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

2.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

3.   Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr._ “Par Valkas mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

4.   Par nekustamo īpašumu “Māja 20” un “Māja 22”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “Valkas namsaimnieks”.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

5.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.