07.12.2017
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (8.12.2017.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 8.decembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība:

1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālajam arhīvam.
Ziņo – Ilona Biseniece, SIA “Valkas Namsaimnieks” juriskonsults


2. Par neapdzīvojamo telpu nomu nodibinājumam “Fonds “Sirds atsaucība””.
Ziņo – Ilona Biseniece, SIA “Valkas Namsaimnieks” juriskonsults


3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors


4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049 daļas atsavināšanas ierosināšanu par labu Valkas novada domei.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


5. Par zemes gabaliem Valkā, Parka ielā 14 un Parka ielā 14A.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


6. Par saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu,
Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists


7. Par saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.
Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists


8. Informācija - par atbalsta pasākumiem lauksaimniekiem.
Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs


9. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.