13.10.2016
Informācija bērnu ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām vecākiem

Informācija par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvo nodaļu un pieteikšanās kārtību bērna ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām  konsultēšanai un atbalsta programmas izstrādei

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā ir izveidota Konsultatīvā nodaļa, kuras sastāvā ir dažādu jomu speciālisti: divi sociālie darbinieki, divi psihologi, atkarību profilakses speciālists, speciālais pedagogs un psihiatrs.

 

Konsultatīvās nodaļas speciālistu uzdevums ir nodrošināt bērnu uzvedības traucējumu un saskarsmes grūtību identificēšanu, piecu gadu laikā izstrādāt un īstenot atbalsta programmu 1000 bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem. Multidisciplinārā speciālistu komanda ļaus sekmīgāk identificēt uzvedības traucējumus un saskarsmes grūtības, kā arī noteikt nepieciešamos atbalsta pasākumus.

 

No šā gada 3.oktobra tika atvērts pieraksts konsultācijām un atbalsta programmas izstrādei  bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) Konsultatīvajā nodaļā (turpmāk – Nodaļa). Nodaļa atrodas Ventspils ielā 53, Rīgā, kontakttālrunis uzziņām: 67359129., e-pasts: konsultativaiscentrs[uz]bti[punkts]gov[punkts]lv. Klātienes konsultācijas Nodaļā tiks nodrošinātas ar šā gada 1.novembri.

 

Bērnu konsultācijai un atbalsta programmas izstrādei Nodaļā var pieteikt:

 • bērna vecāki;
 • aizbildņi;
 • bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji;
 • bāriņtiesas (gadījumā, ja individuālā atbalsta programma jāizstrādā bērnam, kurš ievietots audžuģimenē).

           

Lai Nodaļa varētu sniegt konsultāciju un izstrādāt atbalsta programmu bērnam, VBTAI ir jāiesniedz iesniegums un aizpildīta Sākotnējās novērtēšanas anketa (pieejami VBTAI mājas lapā www.bti.gov.lv, vietnē: http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/pieteiksanas/.

           

Iesniegumu un aizpildītu Sākotnējās novērtēšanas anketu var iesniegt:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu (adrese - Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002);
 • elektroniska dokumenta formā (uz e-pastu: konsultativaiscentrs[uz]bti[punkts]gov[punkts]lv).

 

Konsultatīvās nodaļas speciālisti, atbilstoši bērna uzvedības problēmām:

 

 • veiks bērna uzvedības diagnostiku;
 • sniegs konsultācijas bērna vecākam, citam likumiskajam pārstāvim vai aprūpētājam;
 • izstrādās bērna individuālo atbalsta programmu 12 mēnešiem;
 • sadarbosies bērna individuālās atbalsta programmas periodā ar bērna vecāku, citu likumisko pārstāvi vai aprūpētāju, iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, piemēram, sociālo dienestu, izglītības iestādi u.c.

 

            Papildus informācija: VBTAI no 2016.gada aprīļa līdz 2021.gada martam īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” , lai pilnveidotu atbalsta sistēmu bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām, viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem, kā arī pašvaldību speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar šiem bērniem.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.