Vakances

Valkas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009114839) konkursa kārtībā uz nenoteiktu laiku aicina darbā Valkas – Valgas sadarbības koordinatoru (kods pēc profesiju klasifikatora – 3343 06).

 

Darba pamatpienākumi:

-          koordinēt informācijas apmaiņu starp Valkas un Valgas pašvaldībām;

-          organizēt un piedalīties Valkas – Valgas pašvaldību kopējās sanāksmēs, pasākumos un projektos;

-          organizēt Valkas – Valgas pašvaldību sanāksmes, nodrošināt sanāksmju norisi, nosūtīt iesaistītajām personām nepieciešamo informāciju un materiālus par sanāksmēm vai plānotajiem pasākumiem;

-          kārtot lietvedības dokumentus – izstrādāt sanāksmju darba kārtību, veikt sanāksmju protokolēšanu un citu nepieciešamo materiālu apkopošanu izskatīšanai sanāksmēs, nodrošinot dokumentu saglabāšanu atbilstoši arhīva un lietvedības prasībām,

-          tulkot pašvaldību sadarbībai nepieciešamo informāciju no latviešu uz igauņu un no igauņu uz latviešu valodu;

-          organizēt informatīvo materiālu (preses relīzes, informatīvie materiāli par jebkuru sadarbības tēmu) sagatavošanu un izplatīšanu latviešu un igauņu valodās;

-          piedalīties Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības projektu sagatavošanas procesā un īstenošanā;

-          piedalīties kopīgu publisku pasākumu un aktivitāšu, kas veicina sadarbību starp pašvaldību iedzīvotājiem, organizēšanas procesā;

-          koordinēt Valkas un Valgas sadarbību pārvaldības, attīstības, ekonomikas, kultūras, sporta, izglītības, tūrisma jomās ar mērķi veicināt Valkas/Valgas sociāli ekonomisko attīstību un starptautisko atpazīstamību;

-          koordinēt darbības, kas saistītas ar Valkas - Valgas kopīgās tīmekļa vietnes visitvalgavalka.com un saistīto sociālo mediju kanālu pārvaldību, izstrādi un satura veidošanu;

 

Prasības pretendentiem:

-          Amatam atbilstoša izglītība;

-          Labas analītiskās, organizatoriskās un komunikācijas prasmes;

-          Ļoti labas latviešu un igauņu valodas zināšanas, angļu un krievu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;

 

Piedāvājam:

-          Atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-          Stabilu atalgojumu - 925 euro (bruto) mēnesī;

-          Sociālās garantijas;

-          Apmaksātu papildatvaļinājumu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

-          Pieteikuma vēstule;

-          Pretendenta CV;

-          Izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

 

Nepieciešamos dokumentus ar norādi “Valkas – Valgas sadarbības koordinators” līdz 2022.gada  6.jūnijam iesūtīt elektroniski Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai A.Ārgalei uz e-pastu: arita.argale@valka.lv.

Tel. informācijai: 20234413

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

 


 

Valka municipality (reg. No. 90009114839) is looking for the Valka-Valga co-operation coordinator (profession code according to the classification - 3343 06) for an non-fixed period.

 

Basic job responsibilities:

 • to coordinate the exchange of information between Valka and Valga municipalities;
 • to organize and participate in joint meetings, events and projects of Valka - Valga municipalities;
 • to organize the meetings of Valka - Valga municipalities, to ensure the practicalities, to send the necessary information and materials about the meetings or planned events to the involved persons;
 • to arrange record keeping - to develop the agenda of the meetings, to take minutes of the meetings and to compile other necessary materials for consideration at the meetings, ensuring the preservation of documents in accordance with the requirements of the archives and record keeping,
 • to translate the information necessary for the co-operation of local governments from Latvian into Estonian and from Estonian into Latvian;
 • to organize the preparation and distribution of informative materials (press releases, informative materials on any topic of co-operation) in Latvian and Estonian;
 • to participate in the process of preparation and implementation of Latvian-Estonian cross-border co-operation projects;
 • to participate in the organizing of joint public events and activities that promote cooperation between local residents;
 • to coordinate the co-operation between Valka and Valga in the fields of governance, development, economy, culture, sports, education, tourism with the aim of promoting the socio-economic development and international recognition of Valka / Valga;
 • to coordinate activities related to the management, development and content creation of the Valka - Valga joint website visitvalgavalka.com and related social media channels;

 

Requirements for applicants:

 • Education relevant to the position;
 • Good analytical, organizational and communication skills;
 • Very good knowledge of Latvian and Estonian, knowledge of English and Russian will be considered an advantage;

 

We offer:

 • Responsible and interesting work in a dynamic work environment;
 • Stable salary - 925 euros (gross) per month;
 • Social guarantees;
 • Paid additional leave

 

Documents to be submitted:

 • Application letter;
 • Applicant's CV;
 • Educational documents, certificates, etc. copies of documents.

 

Send the necessary documents with the indication “Valka - Valga Cooperation Coordinator” electronically to the head of the Personnel Department of Valka Municipality by June 6, 2022 to e-mail: arita.argale@valka.lv.

Tel. for information: 20234413

 

Based on the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council), Valka Municipality informs that the personal data indicated in the application documents will be processed only to ensure the selection process.

 


Valka vald (reg nr 90009114839) võtab tähtajatu tööajaga tööle Valga-Valka koostöö koordinaatori (kutsekood klassifikaatori järgi - 3343 06).

 

Peamised tööülesanded:

 • Valga ja Valka omavalitsuste infovahetuse koordineerimine;
 • Valga ja Valka omavalitsuste ühiste koosolekute, ürituste ja projektide korraldamine ning neil osalemine;
 • Valka – Valga omavalitsuste regulaarsete koosolekute korraldamine, vajaliku eelinformatsiooni ja materjalide koondamine ja osalistele saatmine;
 • asjaajamise korraldamine, koosolekute päevakordade koostamine, koosolekute protokollimine;  arutelude ja muude vajalike materjalide ettevalmistamine; dokumentide nõuetekohase arhiveerimise tagamine;
 • omavalitsuste koostööks vajaliku teabe tõlkimine nii läti keelest eesti keelde kui eesti keelest läti keelde;
 • läti- ja eestikeelsete infomaterjalide (pressiteated, koostööalased infomaterjalid jms) koostamine ja levitamine;
 • Eesti-Läti piiriüleste koostööprojektide ettevalmistamises ja elluviimises osalemine;
 • piiriüleste avalike ürituste ja kohalike elanike koostööd edendavate tegevuste korraldamine;
 • Valga ja Valka omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine valitsemise, arengu, majanduse, kultuuri, spordi, hariduse ja turismi vallas eesmärgiga edendada Valga-Valka sotsiaalmajanduslikku arengut ja rahvusvahelist tuntust;
 • Valga-Valka ühise veebilehe www.visitvalgavalka.com ja sellega seotud sotsiaalmeediakanalite haldamise, arendamise ja sisuloomega seotud tegevuste korraldamine

 

Nõuded kandideerijale:

 • ametikohale vastav haridus
 • hea analüüsi-, organiseerimis- ja suhtlemisoskus
 • väga hea läti ja eesti keele oskus, inglise ja/või vene keele oskus on suureks eeliseks

 

Omaltpoolt pakume:

 • vastutusrikast ja huvitavat tööd dünaamilises töökeskkonnas
 • stabiilset töötasu 925 eurot (bruto) kuus
 • tasulist lisapuhkust

 

Esitatavad dokumendid:

 • CV
 • motiveeritud sooviavaldus
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • muud dokumendid, mida kanditaat peab oluliseks

 

Kandideerimise tähtaeg 6. jun 2022

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saata elektrooniliselt Valka valla personaliosakonna juhataja e-postile arita.argale@valka.lv märksõnaga “Valka-Valga koostöö koordinaator”

 

Täpsemat informatsiooni saab telefoni +371 2023 4413

 

Lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL) 2016/679, kasutab Valka vald kandideerimisdokumentides märgitud isikuandmeid üksnes värbamisprotsessi läbiviimiseks.

Valkas novada bāriņtiesa (reģ.Nr. 90009191325) uz nenoteiktu laiku aicina darbā bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku (kods pēc profesiju klasifikatora  – 1344 06 ).

 

Darba pamatpienākumi:

 • piedalīties bāriņtiesas darba organizācijā, darbības procesa pārraudzībā,
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • veikt bāriņtiesas locekļa pienākumus;
 • konsultēt iedzīvotājus bāriņtiesas kompetencē esošajos jautājumos;
 • saskaņā ar bāriņtiesas priekšsēdētāja pilnvaru, pārstāvēt bāriņtiesu tiesā;
 • sagatavot lietas un lēmumprojektus izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs;
 • piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs,
 • kontrolēt aizbildņu un aizgādņu darbību;
 • veikt citus Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un bāriņtiesas nolikumā paredzētos pienākumus.

Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • persona ir sasniegusi 30 gadu vecumu;
 • vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • uz pretendentu nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktajiem ierobežojumiem;
 • vēlama apgūta Ministru kabineta noteikumos noteikto bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programma.
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru Microsoft Office programmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;
 • Stabilu atalgojumu – 1110,00 EUR (bruto) mēnesī;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • pretendenta CV;
 • izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (ja nepieciešams).

 

Nepieciešamos dokumentus ar norādi “Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks” līdz 2022.gada  23.maijam iesūtīt elektroniski Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai A.Ārgalei uz e-pastu: arita.argale@valka.lv.

 

Sīkāka informācija, zvanot – tālr.: 29453790.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi

Valkas novada pašvaldība (reģ.Nr.90009114839) konkursa kārtībā uz nenoteiktu laiku aicina darbā Juridiskās nodaļas Juristu (kods pēc profesiju klasifikatora – 2611 01). Darba vietas adrese Beverīnas iela 3, Valka.

 

Darba pamatpienākumi:

 

 • sagatavot juridisku dokumentu projektus, tajā skaitā līgumus, pieteikumus, pašvaldības domes lēmumus, administratīvos aktus, pavadrakstus, izziņas, rīkojumus, atbildes u.c.;
 • izskatīt, labot, papildināt un saskaņot citus juridiskus dokumentus (piem., līgumslēdzējpuses sagatavotos līgumus);
 • konsultēt pašvaldības vadību, pašvaldības domes deputātus, administrācijas darbiniekus, pašvaldības iestāžu vadītājus un citus pašvaldības speciālistus juridisko jautājumu risināšanā;
 • pārstāvēt pašvaldības intereses tiesā un citās tiesībsargājošajās iestādēs;
 • piedalīties un ziņot par sava amata kompetencē esošiem jautājumiem komiteju un domes sēdēs;
 • sagatavot pirmstiesas brīdinājumus pašvaldības noteikto maksājumu parādniekiem un aktivizēt parādu atgriešanas procesu.

 

Prasības pretendentiem:

 

 • Juridiskā izglītība;
 • Darba pieredze vai prakse jurista (vai tam pielīdzināmā) amatā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Labas analītiskās, organizatoriskās, sadarbības, komunikācijas prasmes, arī datorprasmes;
 • Atbildības izjūta, precizitāte; spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus.

       

Piedāvājam:

 

 • Interesantu, atbildīgu darbu, ar iespēju sevi apliecināt un profesionāli attīstīties;
 • Stabilu atalgojumu – 1125,00 euro mēnesī;
 • Sociālās garantijas;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • Nepieciešamības gadījumā izskatīsim iespēju nodrošināt ar dzīvesvietu.

 

 

Motivācijas vēstule, CV un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas iesniedzamas līdz 2022.gada 15.maijam Valkas novada pašvaldībā – Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, iesniedzot tās  Priekšsēdētāja sekretariāta sekretārei vai elektroniski nosūtot dokumentus Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai A.Ārgalei – arita.argale@valka.lv.

 

Sīkāka informācija, zvanot – tālr.: 20234413.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Valkas novada Pašvaldības policija (reģ.Nr. 90010993513) uz nenoteiktu laiku aicina darbā Pašvaldības policijas inspektoru (kods pēc profesiju klasifikatora –3355 14 ).

 

Darba pamatpienākumi:

 • Patrulēt sabiedriskās kārtības uzturēšanai, veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, novērst un pārtraukt administratīvo pārkāpumus, noskaidrot pārkāpumu izdarījušās personas;
 • Veikt administratīvā pārkāpuma procesu savas kompetences ietvaros vai sagatavot lietas nosūtīšanu pēc piekritības;
 • Veikt personu datu apstrādi, lai nodrošinātu procesuālo darbību veikšanu un noteiktu personas identitāti;
 • Sniegt pirmo palīdzību un organizēt citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzīgā stāvoklī esošai personai savas kompetences ietvaros;
 • Izskatīt saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

 

Prasības pretendentiem:

 • Amatam atbilstoša izglītība;
 • Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un vismaz 3 gadu pieredze autovadīšanā;
 • Laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veselības stāvoklis veicamajam darbam;
 • Augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes, spēja risināt konfliktsituācijas, prasme strādāt komandā;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (angļu, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • Labas datora lietošanas prasmes.

 

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
 • Stabilu atalgojumu – 935,00 EUR (bruto) mēnesī;
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule;
 • Pretendenta CV

 

Pretendentiem iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu: diana.juga@valka.lv

Tel. informācijai: 26370198

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

 

Profesijas kods – 3355 29

 

Galvenie amata pienākumi:

-          veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, uz valsts un pašvaldību autoceļiem, ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem;

-          operatīvi reaģēt uz sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī citiem likumpārkāpumiem, normatīvos aktos noteiktā kārtībā veikt likumpārkāpēju aizturēšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportlīdzekļu meklēšanas pasākumus;

-          veikt sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ceļu satiksmes negadījumu kā arī citu materiālu dokumentālu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-          veikt aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanu atbilstoši Valsts policijas aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas noteikumiem un starpresoru vienošanās prasībām;

-          veikt īslaicīgās aizturēšanas vietas telpu un īslaicīgā aizturēšanas vietā ievietoto aizturēto, apcietināto, notiesāto, administratīvi aizturēto un arestēto, kā arī Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā aizturēto personu uzraudzību, novērošanu un apsardzību, atbilstoši Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu darba organizācijas noteikumiem, Aizturēto personu turēšanas kārtības likumam;

-          savas kompetences ietvaros veikt informācijas apstrādi un ievadi datu bāzēs, nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas konkrētajās datu bāzēs, tādējādi nodrošinot maksimāli precīzas informācijas esamību un pieejamību. Pēc nepieciešamības elektroniskā veidā sagatavot pārskatus un atskaites.

 

Prasības pretendentiem:

-          atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;

-          profesionālā izglītība (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis), tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība;

-          zināšanas lietošanas līmenī informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās;

-          spēja sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā;

-          B kategorijas vadītāja apliecība.

 

Piedāvājam:

-          darba vietu izvēlētajā iecirknī ar pilnas slodzes darba laiku;

-          atalgojumu no 849,00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 949,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena);

-          sociālās garantijas;

-          interesantu un dinamisku darbu;

-          profesionālu izaugsmi;

-          kvalifikācijas celšanas iespējas.

 

Darba vietas adrese:   

Valkas iecirknis – Tālavas iela 4, Valka, LV-4701

 

Pieteikšanās :

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vidzeme.vp.gov.lv, informācija pa tālruni 64202911.

 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Rīgas iela 50, Valmiera, LV-4201.

SIA “VTU VALMIERA” aicina darbā autobusa vadītāju Valkas autoostā.

 

DARBA PIENĀKUMI:

 • pasažieru pārvadāšana saskaņā ar darba grafiku
 • biļešu pārdošana

 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība, vēlams 95. kods
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes
 • latviešu valodas zināšanas

 

UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ:

 • darbu stabilā uzņēmumā
 • darba samaksu 950–1150 EUR (bruto)
 • pilnas sociālās garantijas
 • 95. koda mācības
 • veselības apdrošināšanas iespējas
 • dinamisku un profesionālu darba vidi
 • profesionālu apmācību un karjeras izaugsmes iespējas

 

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi vakancei „Autobusa vadītājs Valkas autoostā” lūdzam iesniegt:

sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv

personīgi Valkas autoostas kasē Rīgas ielā 7, Valkā.

personīgi SIA „VTU Valmiera” administrācijas ēkas „Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, 205. kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00

 

Informācijai 25908243

* Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai.

Valkas Jāņa Cimze ģimnāzija ( reģ.nr. 90009114839) aicina darbā pirmsskolas un sākumskolas pedagogu ( kods pēc profesiju klasifikatora: pirmsskolas izglītības skolotājs 2342 01; sākumizglītības skolotāja 2341 02)
Darba vietas adrese-Ausekļa iela 5, Valka

 

Darba pamatpienākumi:

 

veikt skolotāja pienākumus;

 

Piedāvājam:

 

likme no 950- 1000 euro mēnesī

labus darba apstākļus

 

Prasības pretendentam:

 

∙ izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

∙ sadarbspējīgs Covid 19 sertifikāts – saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3. punktu un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 104. punktu;

∙ augsta atbildības sajūta, precizitāte;

∙ prast plānot un organizēt savu darbu.

 

Plašāka informācija : dir.vietniece A.Kušķe 28300964 vai vjcgimnazija@gmail.com

Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde( reģ. Nr. Nr.90009247192 „Ausmas”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads), aicina darbā Komunālās saimniecības dažādu darbu strādnieku (kods pēc profesiju klasifikatora-9622 01).

Darba pamatpienākumi:

 • Kārķu pagasta teritorijas sakopšanas darbi atbilstoši sezonai;
 • Komunālās saimniecības ēku kurināšana;
 • malkas sagatavošana;
 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju regulāra uzraudzīšana un apkope;
 • Kanalizācijas sistēmas, ūdensapgādes stāvvadu un komunālās saimniecības ēku vienkāršu remontdarbu veikšana.

Prasības pretendentiem:

 • C vai T2 autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Krūmgrieža, motorzāģa operatora apliecība (iemaņas darbā ar dārza tehniku);
 • Sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu – 550,00 euro mēnesī,
 • Sociālās garantijas;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

 

Pieteikties pa tālruni 26376317 ( pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons) vai e-pastu peteris.petersons@valka.lv

DARBA APRAKSTS

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu iekšdarbu meistaram. Komandējuma braucieni uz Vāciju. Darbs dažādiem interjera specprojektiem. mēbeļu detaļu montāžu, remontu finiša darbi - špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana, apdares materiālu uzstādīšana, grīdas kājlīstu uzstādīšana u.tml.

 

Prasības: Pieredze celtniecības darbos. Priekšrocība vācu vai angļu valodas zināšanas.

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.


Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 10 EUR/h (bruto).

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Noderēs arī:
- B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

DARBA APRAKSTS

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu mēbeļu galdniekam. Darbs ar lamināta, finierētajām, masīvkoka mēbelēm un dažādiem specprojektiem.

 

Prasības: Pieredze mēbeļu ražošanā, jāprot izgatavot mēbeles pēc dotās skices- rasējuma.

 

Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 8 EUR/h (bruto).

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu rasētājam. Darba pienākums izstrādāt rasējumus atbilstoši interjera dizainera radošajai koncepcijai (tehniskie plāni, griezumi, mezgli u.c.) un nodošana ražošanas daļai. Izstrādāto projektu uzraudzība un komunikācija ar dizaineru un ražošanas darbiniekiem.

 

Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 8 EUR/h (bruto).

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

Viens no vadošajiem kokapstrādes uzņēmumiem Latvijā - SIA “Smiltene Impex”, reģistrācijas Nr. 50003223121, aicina savai komandai pievienoties:

 • Atslēdznieku – metinātāju,
 •  Frontālā iekrāvēja vadītāju,
 • Kokapstrādes operatoru,
 • Buka celtņa operatoru.

 

Piedāvātais atalgojums (pirms nodokļu nomaksas): 1500 EURO.

 

Kandidātus lūdzam ierasties personīgi Smiltenes novada Launkalnes pagasta “Silvas kokzāģētavā” darbadienās no 08:00 līdz 17:00, iepriekš saskaņojot laiku, vai atsūtīt savu CV uz e-pasta adresi info@smilteneimpex.lv. Informatīvais tālrunis 64707053.

     

SIA "Intrum Latvia" aicina darbā klientu konsultantu/-i ar igauņu valodas zināšanām. Darbu iespējams veikt attālināti.