06.11.2013
Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: dzīvokli Valkā, Puškina ielā 8-1 (izsolīts)

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: dzīvokli Valkā, Puškina ielā 8-1, kadastra numurs 9401 900 1557, ar kopējo platību 45.3 m2, kas ir 453/1904 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala 681 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0935.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē Semināra 9, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt piesakoties pa tālr. 64707479

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Semināra 9, 3.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 17.12.2013. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707479.

 

Izsole notiks 18.12.2013. plkst. 10:00, Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra 9, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena LVL 1624,-. Reģistrācijas maksa LVL 10,- un nodrošinājums – LVL 162,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr. LV62UNLA0050014277068, A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X pirms reģistrācijas izsolei.

 

Samaksa par nosolīto objektu veicama 3 mēnešu laikā pēc izsoles.”

 

Izsoles noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.