23.12.2020
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (30.12.2020.)

Domes sēde sasaukta 2020. gada 30. decembrī plkst. 10.00.

Sēde tiks organizēta attālināti.

 

Darba kārtība :

1.     Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

2.     Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

3.     Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

4.   Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr._ “Par Valkas mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

5.     Par neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22 nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “INGRA”.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

6.     Par nekustamo īpašumu “Māja 20” un “Māja 22”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “Valkas namsaimnieks”.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

7.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par cirsmām Kārķu un Ērģemes pagastos.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

8.   Par pašvaldībai piederošas zemes vienības Valkā, Strautu iela 2A atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

9.    Par zemes vienību Valkas pagastā atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece    

 

10. Par kopīpašnieka pirmpirkuma tiesību izmantošanu dzīvokļa nr.8 “Māja 20”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads, izsoles procesā.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

11. Par investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Ķieģeļceplis”, Valkā” atkārtotas nomas tiesību izsoles nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

12. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

13. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

14. Par iecirkņu noteikšanu Valkas novadā pašvaldību vēlēšanās 2021.gada 5.jūnijā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

15. Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

16. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” īstenošanai.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un Finanšu nodaļas vadītāja

 

17. Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 4.decembra rīkojuma Nr. 103-v “Par nomas maksas aprēķina (Robežpārejas punkts, Semināra iela 1, Valka) apstiprināšanu” apstiprināšana.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

18. Par pabalsta piešķiršanu ***.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

19. Par pabalsta piešķiršanu ***.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

20. Par pabalsta piešķiršanu ***.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

21. Par pabalsta piešķiršanu ***.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks.

 

22. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 31., 51. un 52.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Ziņo – Valdis Šaicāns, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

 

 

23.  Par “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas” izsniegšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

24. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo – Andris Dainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.