14.01.2021
Finanšu komitejas darba kārtība (18.01.2021.)

2021.gada 18.janvārī

Sēde sasaukta pulksten 14.30

Sēdes norises vieta: attālināti

 

Darba kārtība :

1.    Par saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā”” apstiprināšanu.

Ziņo - Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece - sociālā darbiniece

 

2.    Par saistošo noteikumu Nr._ “Par sabiedrisko kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

3.    Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Rozi”.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

 

4.    Par telpu nomu Rīgas ielā 24, 3.stāvs, Valkā.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

5.    Par zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksas samazināšanu zemes gabalam Gaujas ielā 6, Valkā.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

6.    Par ceļa servitūta līguma slēgšanu pār zemes vienību Valkas pagastā “Priedulāji”.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

7.    Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9401 003 0222 un 9401 007 0310, atsavināšanas ierosināšanu par labu Valkas novada domei Mežaparka ierīkošanai un uzturēšanai.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

8.    Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.