Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros 2018.gada martā tiek uzsākti ražošanas teritorijas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvdarbi. Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunas ražošanas ēkas un ar to saistīto infrastruktūru, ...

20.03.2018

Zemes komisijas sēde sasaukta 2018.gada 23.martā pulksten 13:30, Beverīnas ielā 3, Valkā. 1. Par nekustamā īpašuma „Ceļmalas”, Zvārtavas pagastā sadalīšanu; 2. Par adreses “Apsītes”, Ērģemes pagasts, Valkas novads likvidēšanu; 3. Par adresācijas datu sakārtošanu nekustamam ...

20.03.2018

Igaunijas Slimokase plāno likvidēt Valgas slimnīcas dzemdību nodaļu. Te var parakstīt petīciju VALGAS SLIMNĪCAS dzemdību nodaļas saglabāšanai, lai to nepieļautu. (Sadaļā Eesnimi jāraksta vārds, Perekonannimi - uzvārds, Linn - pilsēta, E-maili aadress - e-pasta adrese) https://www.petitsioon.com/valga_sunnitusosakonna_kaitseks   Šobrīd ...

19.03.2018

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā” (Nr. 17-09-A00403-000185).   Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības ...

19.03.2018

Valkas novada pašvaldība lūdz Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID) pārskatīt VID darbinieku noslodzi ienākumu deklarāciju iesniegšanas laika posmā no 1.marta līdz 1.jūnijam un piešķirt vēl vienu VID darbinieku Valkas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – ...

16.03.2018

Biedrības “Atbalsts Valkai” apstiprinātajam projektam “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” LEADER programmā, ir uzsākti izstrādes darbi. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".   Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda ...

14.03.2018

SIA “Valkas Namsaimnieks” šā gada 9.martā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes ...

14.03.2018

Sēde sasaukta 2018.gada 12.martā, plkst.15.00   1. Par projekta “Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas projektu vadītāja   2. Par lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ...

09.03.2018

Sēde sasaukta 2018.gada 12.martā, plkst. 8.15   Darba kārtība : 1. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece   2. Par grozījumiem Valkas novada ...

09.03.2018

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Valkā, Raiņa ielā 28a – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā   Darba kārtība : 1. Par dalību fonda “1836” aicinājumā “Izgaismo Latviju”. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs   2. Par Cēsu rotas 100-gades piemiņas ...

09.03.2018

Biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” apstiprinātajam projektam “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs””  LEADER programmā ir noslēdzies. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA". Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības ...

07.03.2018

5.martā Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes ...

06.03.2018

Šonedēļ iznācis Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Elektroniski to var lasīt Valkas novada domes mājaslapā www.valka.lv. Jaunākajā izdevumā lasiet: Numura interviju ar Kārķu un Ērģemes pagastu ...

02.03.2018

Pirmdien, 2018.gada 5.martā  plkst.10:00 Beverīnas ielā 3, Valkā Darba kārtība: Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes līdzfinansējumam Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcijai Valkas pilsētā. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada Investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) ...

02.03.2018

    Tiekoties ar Mazsalacas novada pašvaldības pārstāvjiem, tika pieņemts lēmums, ka viena no pilotteritorijām, kurā testēt “transports pēc pieprasījuma” darbību būs Mazsalacas novada Sēļu pagasts. Laika posmā no 12.-16. martam tiks veikta Sēļu iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu par esošā ...

01.03.2018