Valkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa otrā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2017. gada 15. maijam.   Nomaksāt NĪN iespējams - pašvaldības kasē (Semināra iela 29, Valkā, no 900-1300), Valkas novada pagastu pārvaldēs, pastā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Maksājumu ...

10.05.2017

Biedrības “Atbalsts Valkas ģimenēm” apstiprinātajam projektam “Bērnu rotaļu laukuma 5 – 12 gadu vecuma bērniem izveide” LEADER programmā, būvniecības darbi ir pabeigti un uzstādīta rotaļu konstrukcija. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".    Projekts ...

28.04.2017

Ņemot vērā, ka no 2017. gada 1.maija tiks reorganizēta Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienība Valkā un vairākiem iestādes darbiniekiem no Valkas būs jānokļūst Valmierā, no 2.maija maršrutā Nr.7825 Valmiera–Valka uz eksperimenta laiku tiks atklāts ekspreša reiss. Turpmāk darbadienās autobuss no Valkas autoostas ...

25.04.2017

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 27.aprīlī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   Darba kārtība: 1.Par projekta “Valkas – Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu. Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības ...

24.04.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 21.aprīlī pulksten 11:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1.Par nekustamā īpašuma “Vecbitari”, Vijciema pagastā sadalīšanu 2.Par zemes gabala Valkas pagastā “Kalnķimburi”, kadastra apzīmējums 9488 008 0043 zemes robežu un platību precizēšanu; 3.Par ...

18.04.2017

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.   Vairāk informācijas - Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapa - www.cvk.lv   Valkas novada domē jāievēl 15 deputāti.   Pašvaldību vēlēšanām tiek veidots Vēlētāju reģistrs un katram ...

12.04.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 12.aprīlī plkst. 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība: 1.Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”. Ziņo – Skaidra Smeltere, folkloras deju kopas “Sudmaliņas” vadītāja 2.Par projekta “Valkas – ...

11.04.2017
11.04.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 12.aprīlī pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1.Par nekustamo īpašumu Poruka ielā 4, Valkā. Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks 2.Par ēkas nojaukšanu Ausekļa ielā 5, Valkā (pie bijušās ...

11.04.2017

Vidzemes TV piedalās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) konkursā par 2017. gada priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu „Novadi izvēlas” sagatavošanu un pārraidi. Par katru Vidzemes reģiona novadu plānots gatavot vienu raidījumu, kurā tiek dota iespēja piedalīties vienam ...

10.04.2017

Valkas novada vēlēšanu komisija sasaukta 2017.gada 11.aprīlī plkst. 12.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu telpā.   Darba kārtība: 1. Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu ievēlēšanu 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām. 2. Par vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāju ...

10.04.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.aprīlī pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Uzaicināta: ...

07.04.2017
03.04.2017

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Kārķu pagastā “Austrāļi”, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0276, platība 0.0577ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0276 001.    Izsolāmo objektu ...

03.04.2017

Valkas novada dome un Valgas pilsētas valde 2016.gadā rīkoja starptautisku arhitektūras konkursu “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija”. Konkursa mērķis bija atrast labāko un piemērotāko risinājumu kopīgai pilsētas teritorijai abpus Latvijas un Igaunijas robežai un gājēju ...

30.03.2017
>