Valkas novada dome paziņo, ka ir pabeigta nekustamā īpašuma – Valkā, Blaumaņa iela 12A kadastra numurs 9401 005 0134, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0134, platība 0.3183ha un uz tā esošām nedzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9401 005 0134 001, 9401 005 0134 002 un 9401 005 0134 ...

30.01.2018

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22, (trešajā stāvā, telpas numurs Nr.2.,14.7m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 015-2, nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, ...

29.01.2018

      2. februārī, plkst.12:30 dodies uz starptautiskās tūrisma izstādes „Balttour 2018” “Apceļo Latviju” halles stendu A14, kur Vidzemes Tūrisma asociācija prezentēs un atklās Igaunijas – Latvijas projekta „Zaļie Dzelzceļi” tūrisma maršruta karti.   Kas ir „Zaļais ...

26.01.2018

  Biedrība “Atbalsts Valkai” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"   Projekts ...

24.01.2018

    Biedrības “Atbalsts Valkai” apstiprinātajam projektam “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” LEADER programmā, ir uzsākti izstrādes darbi. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".   Projekts tiks īstenots Eiropas ...

24.01.2018

  Biedrība “Jauniešu klubs “Pēda”” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi ...

24.01.2018

  Biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” apstiprinātajam projektam “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”” LEADER programmā, ir uzsākti izstrādes darbi. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".   Projekts ...

24.01.2018

Zemes komisija sasaukta 2018.gada 26.janvārī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Par zemes vienības Ērģemes pagastā “Kalnsmērtes”, daļas izveidošanu nomas vajadzību nodrošināšanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ...

23.01.2018

  2018. gada 16. janvārī starp Valkas novada domi un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi, reģ. Nr. 90000812928, tika parakstīta Vienošanās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem ...

22.01.2018

                                                                          ...

22.01.2018

Valkas novada domes sēde sasaukta 2018.gada 25.janvārī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   Darba kārtība: 1. Par projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” izstrādāšanu un līdzfinansēšanu. Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas ...

22.01.2018

Apvienotā Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komiteju ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 22.janvārī plkst.13:00, novada domes sēžu zālē, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu. Ziņo ...

19.01.2018

Sestdien, 13. janvārī plkst. 10.00 pie Valkas pilsētas kultūras nama norisināsies jauno zemessargu zvēresta došanas ceremonija.   Zemessardzes 22. kājnieku bataljona zemessargu kandidāti dos svinīgo zvērestu, kā arī Valkas zemessargi saņems apbalvojumus.     Dienesta pienākumus bataljonā pilda vairāk nekā ...

12.01.2018

Kā ierasts, arī aizvadītajā gadā Valkas novada dome iepriecināja bērnus un seniorus ar garšīgām Ziemassvētku saldumu paciņām.    Tie bērni, kuri neapmeklē Valkas izglītības iestādes, kā arī Valkas pilsētas seniori no 70 gadu vecuma, kuri dažādu iemeslu dēļ Ziemassvētku paciņas nav vēl izņēmuši, ...

12.01.2018

Piektdien, 2018.gada 12.janvārī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem ...

11.01.2018
>