15.04.2016
NVA aicina darba devējus pieteikties dalībai ESF projektā "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles uzsāk darba devēju pieteikumu pieņemšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Nr.9.1.1.1/15/I/001) aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai.  Pieteikumus subsidēto darba vietu izveidei var iesniegt komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

Pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku, darba devējs no NVA saņems šādu finansiālu atbalstu:

  • Dotāciju bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
  • Dotāciju darba vadītājiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • Dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50% no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina no 12 līdz 24 mēnešiem.

 

Ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu:

  • Darba algas dotāciju, kura nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbniekus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
  • Dotāciju darba vadītājiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • Dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.
  • Vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksām;
  • Vienreizēju dotāciju līdz 711 euro iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām katrai darba vietai, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti.

 

Subsidētajās darba vietās nodarbina NVA reģistrētos bezdarbniekus, kuri bez darba ir ilgāk nekā gadu, bezdarbniekus vecumā virs 55 gadiem un bezdarbniekus ar invaliditāti.

 

Detalizētāku informāciju par pasākumu, prasībām pretendentiem un pretendentu izvēli var izlasīt NVA mājaslapas sadaļā ”Darba devējiem”  vai saņemt NVA filiālē.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.