14.04.2016
NVA darba devējiem piedāvā iespēju nodarbināt jauniešus subsidētajās darba vietās

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus - pieteikties subsidēto darba vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem.

 

Pieņemot darbā jaunieti bezdarbnieku, darba devējs no NVA saņem dotāciju 50% apmērā no mēneša darba algas, ko darba devējs nosaka pats. Taču jāņem vērā, ka ikmēneša dotācija nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

 

Ja darbā tiek pieņemts jaunietis bezdarbnieks ar invaliditāti, tad darba devējs no NVA saņem dotāciju līdz valstī noteiktās pusotras minimālās mēneša darba algas apmēram vai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja jaunieti plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos. Nepieciešamības gadījumos NVA apmaksās jauniešu ar invaliditāti veselības pārbaudes.  Tāpat NVA apmaksās izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, - līdz 711 eiro.

 

Katram pasākumā iesaistītajam jaunietim darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas jaunietim nodarbinātības pirmo trīs mēnešu laikā palīdz apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas. Ja pasākumā ir iesaistīts jaunietis ar invaliditāti, viņam apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas darba vadītājs palīdz visu pasākuma īstenošanas periodu. NVA dotē ikmēneša darba algu darba vadītājam - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

 

Subsidētajās darba vietās nodarbina NVA reģistrētos jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuri bez darba ir pusgadu un ilgāk; kuriem nav vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā kvalifikācija; kuri ne vēlāk kā pirms diviem gadiem ir ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību, bet vēl nav atraduši pastāvīgu darbu, kā arī jauniešus ar invaliditāti. Ja jaunietis bezdarbnieks apgūst pilna laika studiju programmas, iesaistīties šajā subsidētās nodarbinātības pasākumā viņš nevar.

 

Darba devējam jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms dalības pasākumā.

 

Atbalsta pasākums „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” tiek īstenots kopš 2014.gada septembra Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros, lai sekmētu jauniešu darba prasmju un iemaņu pilnveidošanu, konkurētspēju un iekļaušanos darba tirgū. Kopš pērnā gada septembra ir izveidotas 458 darba vietas, kurās nodarbināti 544 jaunieši bezdarbnieki.

 

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

1.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. Ja rodas neskaidrības, jāsazinās ar NVA filiāli (Pieteikuma veidlapa pieejama NVA mājaslapā, to var saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

2.solis

Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā ir plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija publicēta NVA mājaslapā.

3.solis

NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

4.solis

NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, ja lēmums ir pozitīvs, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas slēgt līgumu par subsidētās darba vietas izveidi.

 

Detalizētāka informācija par pasākumu pieejama NVA filiālēs un NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv).

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.