11.06.2014
Turpinās diskusija par transporta un pieejamības attīstību Vidzemē

12. jūnijā Valmieras Kultūras centra kamerzālē Vidzemes plānošanas reģions (VPR) rīko otro tematisko darba grupu „Transporta un pieejamības attīstība Vidzemē” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Darba grupa sāksies plkst. 10:30, un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji un nozares speciālisti, lai kopīgi strādātu pie VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes. Darba grupas galvenais uzdevums būs, balstoties uz pirmās tikšanas rezultātiem, turpināt darbu pie Vidzemes reģiona attīstības prioritāšu un mērķu definēšanas, kā arī pārskatīt reģiona nozīmes ceļu saraksta aktualitāti.

Iepriekšējā Transporta un pieejamības attīstības darba grupā pašvaldību pārstāvji izvirzīja reģiona stiprās un vājās puses transporta un pieejamības jautājumos, kā arī diskutēja par reģiona nozīmes autoceļiem, meklējot kritērijus, pēc kādiem tos definēt. Darba grupas dalībnieki pārrunāja sadarbības iespējas mobilitātes paaugstināšanai reģionā, tajā skaitā apskatot arī transporta pēc pieprasījuma modeli. Savu dalību darba grupā apstiprinājuši pārstāvji no Alūksnes, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Kocēnu, Līgatnes, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes un Varakļānu novadiem, kā arī no Valmieras pilsētas.

Lai nodrošinātu pēc iespējas aktīvāku komunikāciju ar mērķgrupām un nodrošinātu reģionālo un vietējo interešu atspoguļojumu jaunajos teritoriālās attīstības plānošanas dokumentos, projekta ietvaros tiek organizētas tematiskās darba grupu sanāksmes. Šāda komunikācija ar mērķgrupām nepieciešama dziļākai situācijas izpratnei, kā arī ir ļoti nozīmīga, gan ilgtermiņa mērķu formulējumā, gan vidēja termiņa reģionālo projektu sagatavošanai. Attīstības programmas Rīcības plānu ieviešanā plānots iesaistīt visas plānošanas reģiona pašvaldības, līdz ar to ir būtiski uzzināt un ņemt vērā pašvaldību pārstāvju viedokli un komentārus jau dokumentu izstrādes agrīnajā stadijā. Paralēli tematiskajām darba grupu sanāksmēm tiek plānotas arī neformālas tikšanās ar jomu ekspertiem.

Kopumā ir izveidotas 5 tematiskās darba grupas: 1.    UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA – aprīlī un maijā Madonas novadā; 2.    LAUKU APDZĪVOTĪBA UN VIDES ATTĪSTĪBA – aprīlī un jūnijā Pārgaujas novadā; 3.    TRANSPORTS UN PIEEJAMĪBA – maijā un jūnijā Valmierā; 4.    PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Smiltenē; 5.    PĀRVALDĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Ērgļos.

Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” tiek īstenots NFI 2009.-2014. gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.  Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.

Ieva Kalniņa, Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, www.vidzeme.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.