29.05.2014
Turpinās diskusija par uzņēmējdarbības attīstības iespējām Vidzemē

Turpinot darbu pie teritorijas attīstības dokumentu izstrādes, 30. maijā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) rīkos jau otro tematisko darba grupu par uzņēmējdarbības vides attīstības iespējām Vidzemē projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Darba grupa norisināsies Madonas novada sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”, plkst. 11:00, un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji un uzņēmējdarbības speciālisti, lai kopīgi strādātu pie VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes. Darba grupas galvenā tēma būs prioritāro mērķu un uzdevumu identificēšana reģiona uzņēmējdarbības potenciāla celšanai Vidzemes reģionā.

Šī būs jau otrā tematiskā darba grupa par uzņēmējdarbības attīstību. Pirmajā darba grupā aprīlī pašvaldību pārstāvji kopā ar Vidzemes augstskolas pasniedzējiem un speciālistiem strādāja pie reģiona uzņēmējdarbības vides attīstības iespēju identificēšanas, izvirzot reģiona specializācijas nišas, pie eksporta potenciāla noteikšanas, kā arī pie starpnozaru sadarbības modelēšanas.

Savu dalību darba grupā apstiprinājuši pārstāvji no Alūksnes, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Kocēnu, Līgatnes, Madonas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Strenču un Varakļānu novadiem, kā arī no Valmieras pilsētas. Lai nodrošinātu pēc iespējas aktīvāku komunikāciju ar mērķgrupām un nodrošinātu reģionālo un vietējo interešu atspoguļojumu jaunajos teritoriālās attīstības plānošanas dokumentos, projekta ietvaros tiek organizētas tematiskās darba grupu sanāksmes. Šāda komunikācija ar mērķgrupām nepieciešama dziļākai situācijas izpratnei, kā arī ir ļoti nozīmīga, gan ilgtermiņa mērķu formulējumā, gan vidēja termiņa reģionālo projektu sagatavošanai. Attīstības programmas Rīcības plānu ieviešanā plānots iesaistīt visas plānošanas reģiona pašvaldības, līdz ar to ir būtiski uzzināt un ņemt vērā pašvaldību pārstāvju viedokli un komentārus jau dokumentu izstrādes agrīnajā stadijā. Paralēli tematiskajām darba grupu sanāksmēm tiek plānotas arī neformālas tikšanās ar jomu ekspertiem.

Kopumā ir izveidotas 5 tematiskās darba grupas: 1.    UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA – aprīlī un maijā Madonas novadā; 2.    LAUKU APDZĪVOTĪBA UN VIDES ATTĪSTĪBA – aprīlī un jūnijā Pārgaujas novadā; 3.    TRANSPORTS UN PIEEJAMĪBA – maijā un jūnijā Valmierā; 4.    PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Smiltenē; 5.    PĀRVALDĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Ērgļos.

Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” tiek īstenots NFI 2009.-2014. gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.  Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.