04.06.2014
Vidzemē turpinās diskusija par lauku apdzīvotības attīstības iespējām

5. jūnijā Vidzemes plānošanas reģions rīko kārtējo tematisko darba grupu projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Jau otrā darba grupa par tēmu „Lauku apdzīvotības attīstība” norisināsies Auciema muižā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, plkst. 11:30, un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji, lai kopīgi strādātu pie VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes. Šīs darba grupas galvenais mērķis ir, balstoties uz pirmās tikšanas rezultātiem, turpināt darbu pie Vidzemes reģiona attīstības prioritāšu un mērķu definēšanas.

Iepriekšējā Lauku apdzīvotības darba grupā tās dalībnieki strādāja pie trīs mērķa grupu identificēšanas un raksturošanas – iedzīvotāji (esošie, bijušie, potenciālie), uzņēmēji (tradicionālās nozares, jauno nišu meklētāji, potenciālie uzņēmēji) un viesi (tuvējie, no Latvijas un ārvalstu). Katrai mērķa grupai tika meklētas saites, kas to piesaista noteiktai teritorijai, apstākļi, kas varētu veicināt vietas pievilcību konkrētās mērķa grupas acīs un iespējamās sadarbības stratēģijas starp vairākiem novadiem. Otrajā darba grupā plānots strādāt pie svarīgāko pievilcības aspektu izvirzīšanas, lai reģiona attīstības plānošanas dokumentos varētu noteikt konkrētus mērķus un rīcības virzienus lauku apdzīvotības attīstībai. Savu dalību darba grupā apstiprinājuši pārstāvji no Alūksnes, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Gulbenes, Kocēnu, Līgatnes, Lubānas, Madona, Mazsalacas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas novadiem un Valmieras pilsētas.

Lai nodrošinātu pēc iespējas aktīvāku komunikāciju ar mērķgrupām un nodrošinātu reģionālo un vietējo interešu atspoguļojumu jaunajos teritoriālās attīstības plānošanas dokumentos, projekta ietvaros tiek organizētas tematiskās darba grupu sanāksmes. Šāda komunikācija ar mērķgrupām nepieciešama dziļākai situācijas izpratnei, kā arī ir ļoti nozīmīga, gan ilgtermiņa mērķu formulējumā, gan vidēja termiņa reģionālo projektu sagatavošanai. Attīstības programmas Rīcības plānu ieviešanā plānots iesaistīt visas plānošanas reģiona pašvaldības, līdz ar to ir būtiski uzzināt un ņemt vērā pašvaldību pārstāvju viedokli un komentārus jau dokumentu izstrādes agrīnajā stadijā. Paralēli tematiskajām darba grupu sanāksmēm tiek plānotas arī neformālas tikšanās ar jomu ekspertiem.

Kopumā ir izveidotas 5 tematiskās darba grupas: 1.    UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA – aprīlī un maijā Madonas novadā; 2.    LAUKU APDZĪVOTĪBA UN VIDES ATTĪSTĪBA – aprīlī un jūnijā Pārgaujas novadā; 3.    TRANSPORTS UN PIEEJAMĪBA – maijā un jūnijā Valmierā; 4.    PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Smiltenē; 5.    PĀRVALDĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Ērgļos.

Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” tiek īstenots NFI 2009.-2014. gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.  Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.

Papildus informācija: Ieva Kalniņa, Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, Tālr.: 64116006, E-pasts: ieva[punkts]kalnina[uz]vidzeme[punkts]lv; www.vidzeme.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.