Ērģemes pamatskola

Adrese: „Ērģemes skola”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711, E-pasts: ergeme[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv

Amats

Vārds, uzvārds

Telefons

Direktore

Gita Avote

29462593

Lietvede

Irīda Klaipa

 26669743

Pirmsskolas izglītības metodiķis

Evita Cimbule

 

Pavārs

Elita Kaņepe

 

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2018./2019.m.g.

 

Ērģemes pamatskolā 2018./2019.mācību gadā:

 • 36 pirmsskolas izglītības grupu audzēkņi
 • 58 pamatskolas klašu izglītojamie
 • 19 pedagogi
 • psihologs
 • logopēds
 • 12 tehniskie darbinieki

Skola īsteno:

 • pirmsskolas izglītības programmu
 • pamatizglītības programmu
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Mācību darbs:

 • Pirmsskolas izglītības grupu darba laiks no plkst. 7.30 līdz 18.00
  • Pirmsskolas izglītības satura apguve tiek organizēta rotaļnodarbību veidā
   • „Lācēnu” grupā
   • „Zaķēnu” grupā
   • "Bitīšu" grupā
  • Rotaļājoties un spēlējoties bērni iepazīst sevi, savu ģimeni, pagastu un valsti, izzina latviešu tautas tradīcijas.
 • Pamatskolas klasēs stundu sākums plkst. 8.15.
  • Izglītojamajiem un viņu vecākiem skolas elektroniskajā žurnālā „e – klase” pieejama informācija
   • mācību sasniegumu vērtējumi
   • kavējumi
   • stundu saraksts
   • mājas darbi

Skolas dzīvē aktīvi iesaistās:

 • Skolas padome – priekšsēdētāja Kristīne Klaipa
 • Skolēnu pašpārvalde - konsultante Agita Miķelsone

Izglītojamajiem ir iespēja

 • apmeklēt individuālās, grupu nodarbības

 • saņemt mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas

 • piedalīties interešu izglītības nodarbībās

  • tautas deju kolektīvā – vadītāja Olita Šauja

  • leļļu teātra pulciņā - vadītāja Agita Miķelsone

  • 1. – 4. klašu ansamblī - vadītāja sandra Gaile

  • 5. – 9. klašu kora grupā- vadītāja Sandra Gaile

  • Vizuāli plastiskās mākslas pulciņā – vadītāja Gunta Pavārnieka

  • floristikas pulciņā - vadītāja Ruta Lapiņa
  • Ērģemes 687.mazpulkā - vadītāja Agija Reiniece

  • futbola sekcijā - vadītājs Valērijs Kriviņš

  • riteņbraukšanas nodarbībās - vadītāja Agija Reiniece

 • saņemt izglītības psihologa un skolotāja logopēda palīdzību

 • pavadīt brīvo laiku pagarinātajā dienas grupā

 • izmantot mūsdienīgu informātikas kabinetu ar pastāvīgu interneta pieslēgumu

 • brīvajā laikā lasīt periodiku un iepazīties ar jaunākajām grāmatām skolas bibliotēkā

Mēs lepojamies ar

 • skolas apkārtni un telpu noformējumu
 • vienota parauga skolas dienasgrāmatu
 • panākumiem sportā
 • interešu izglītības pulciņu dalībnieku sasniegumiem
 • atzinīgi novērtētu dalību dažādos konkursos un projektos
 • skolas avīzīti „Mēs”
 • skolas muzeju
 • gadu gaitā izveidotām tradīcijām
  • Zinību dienas teatralizēto uzvedumu
  • Pārgājienu
  • Sporta dienu
  • Dzejas dienu
  • Skolas padomes un 9.klases izglītojamo vadītu Skolotāju dienu,
  • Mārtiņdienas gadatirgu
  • Lāčplēša dienas lāpu gājienu
  • Latvijas dzimšanas dienas svinībām
  • Piparkūku rītu kopā ar vecākiem
  • Ziemassvētku uzvedumu
  • Barikāžu atceres dienas ugunskuru
  • Zinātkāro pēcpusdienu
  • Ēnu dienu
   • 1. – 7.klasēm - kolektīvie pagasta darba vietu apmeklējumi
   • 8., 9.klasei – individuāla nākotnes profesijas iepazīšana
  • Vecvecāku pēcpusdienu
  • Lieldienu rītu
  • Mātes dienai veltītu pēcpusdienu
  • Pēdējo zvanu
  • Izlaidumu
 • Skola celta 1880.gadā, pagasta iedzīvotājiem sagādājot kokmateriālus tuvējos mežos un savedot laukakmeņus no saviem tīrumiem. Sākumā draudzes skolā bija 2 klases, visi skolēni mācījās vienā telpā petrolejas lampu gaismā.
 • Gadiem ritot, mainījies gan mācību saturs, gan telpu skaits un aprīkojums. Domājot par bērnu labāku izglītošanu, 1964.gadā laukakmeņu skolas ēkai piekļāvies balto ķieģeļu nams.
 • Kopš 2000.gada Ērģemes pamatskolai ir savs karogs, kura zīmējuma skici veidojis skolotājs Donalds Smelteris.
 • 2010.gada 30.jūlijā Ērģemes pamatskolas 130 gadu jubilejas svinībās savu pirmatskaņojumu piedzīvoja „Dziesma skolai”, kuras vārdu autore ir skolotāja Līga Vilciņa, bet mūziku komponējis Daumants Ķīkulis.
 • mācības notiek plašās un gaišās telpās
 • mācību grāmatas un darba burtnīcas pieejamas skolas bibliotēkā
 • nodrošināta veselīga ēdināšana
  • ikdienas ēdienkartē iekļaujot augļus
  • pirmsskolas grupu audzēkņiem – brokastis, pusdienas un launags
  • 1.-9.klases izglītojamajiem – otrās brokastis un pusdienas
  • Valkas novada apmaksāti ēdināšanas izdevumi  obligātā izglītības vecuma pirmsskolas audzēkņiem
  • valsts nodrošināta bezmaksas ēdināšana 1. - 4.klases izglītojamajiem
  • Valkas novada apmaksāti ēdināšanas izdevumi daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu bērniem
  • Svētku pusdienas ar īpašu ēdienkarti
  • LAD projekti „Skolas piens” un „Skolas auglis”
 • pagasta teritorijā dzīvojošiem bērniem nodrošināts transports uz skolu un mājām
 • starp klasēm notiek konkurss „Labākā klase”
 • ir iespēja piedalīties sporta spēļu turnīros skolā un draudzības spēlēs ar kaimiņu skolām
 • tiek veicināta dalība ārpus skolas organizētos konkursos
 • projektu nedēļas tuvāk iepazīst savu pagastu
 • notiek atraktīvi ārpusstundu pasākumi, kuru organizēšanā iesaistās izglītojamie
 • plānoti un kvalitatīvi organizēti karjeras izglītības pasākumi
 • izglītojamo vecāki/aizbildņi  aicināti iepazīt skolas ikdienu, piedalīties ārpusstundu pasākumos
 • 7. - 9.klases izglītojamajiem ir iespēja saņemt ikmēneša stipendiju par labiem sasniegumiem mācībās un aktivitāti ārpus stundām
 • 4. - 9.klašu izglītojamie mācību gada noslēgumā var saņemt teicamnieka stipendiju
 • izglītojamie mācību gada noslēgumā var pretendēt uz gada sasniegumu stipendiju