Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

      

Adrese: Valka, Raiņa 28a, LV 4701
Telefons: sektretāre/fakss 64707271
E-pasts: gimnazija[uz]valka[punkts]lv
Mājas lapa:  www.vjcgimnazija.lv

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ir izveidota 19.07.2016. apvienojot Valkas ģimnāziju un Valkas pamatskolu.
Skola darboja divās ēkās - Raiņa ielā 28a un Ausekļa ielā 5

Lilita Kreicberga

direktore

26540200

64723697 (Ausekļa 5)

Pieņemšana:  

Otrdienās 10.00 - 13.00 Raiņa ielas 28a ēkā

Trešdienās 10.00 - 13.00 Ausekļa ielas 5 ēkā

Citā laikā iepriekš sazinoties

Inga Pētersone

sekretāre-lietvede (Raiņa 28a)

64707271

28352437

Ilona Rulle

administratore (Ausekļa 5)

64707508

26522769

Sintija Podniece

direktores vietniece (Ausekļa 5)

64707509

Anda Kušķe

direktores vietniece (Ausekļa 5)

Inese Varesa

direktores vietn. izglītības jomā (Raiņa 28a)

 

Gunita Gindra

direktores vietn. metodiskā darbā

26217828

Irina Hauga

ārsta palīgs (Raiņa 28a)

64707548

Darja Šmite

ārsta palīgs (Ausekļa 5)

64707512

26733566

Sporta halle 64707548

Dienesta viesnīca 64723344

 

 

Atbalsta personāls:

Skolas medmāsa - Irina Hauga, Raiņa ielā 28a, tel.: 64707548 Pie medmāsas skolēni var griezties:

 • ar veselības un stājas problēmām
 • ja vajadzīgs padoms par veselīgu uzturu un dzīvesveidu
 • Notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības: otrdienās, ceturtdienās 8.10 – 8.45

Medpunkta darba laiks: katru darba dienu 8.00 – 16.30 (pusdienas pārtraukums 13.00 - 13.30)

 

Amats Vārds Uzvārds Telefons E-pasts
Projektu koordinatore   
(Raiņa ielā 28a)
Dace Langenfelde 29100808 dacelan[uz]inbox[punkts]lv

Skolas bibliotekāre
Ausekļa iela 5

Vineta Barviķe
   
Sporta halles pārzinis
Raiņa iela 28a
 Andris Dainis 64707547  andris[punkts]dainis[uz]valka[punkts]lv
Sporta halles dežurants
Raiņa iela 28a
  64707548  

Skolas 2019./2020.m.g. pašvērtējuma ziņojums

 

Informācija par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbu un piedāvātajām iespējām 2019./2020.mācību gadā:

 

Skolā mācās 590 skolēni:

 

1. - 7.klasē  skolēni (Ausekļa iela)

8. - 9. klasē  skolēni (Raiņa ielā)

10. - 12. klasē  skolēni (Raiņa ielā)

Neklātienē   skolēni.

 

Ģimnāzijā strādā 48 pedagogi.

 

 


Skolā darbojas Metodiskā padome, Ģimnāzijas padome, Skolēnu parlaments. Nodibināta vecāku biedrība un  Skolai ir dienesta viesnīca.

     

Tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

 • Pamatizglītībā (1. - 9.klase)
 • Vidējā izglītībā (10. - 12.klase):

Pamatziglītības

Pamatizglītības korekcijas un speciālās izglītības programmas

Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programma,  Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programma (neklātienes apmācība, tālmācība)

Visi vidusskolas skolēni pirmo divu mācību programmu ietvaros apgūst prasmi zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā

Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programmā ir iespējams apgūt mācību priekšmetus ievads skatuves mākslā un lietišķā ētika

    

Raiņa iela 28a                                                                                      Ausekļa iela 5

Mācību darbs:

 • Mācību stundu sākums plkst.8.30
 • Informācija par mācībām elektroniskajā žurnālā www.eklase.lv (mācību darba vērtējumi, kavējumi, stundu saraksts, mājas darbi, kontroldarbi)
 • Konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem  grafiku skatīt skolas mājas lapā  www.vjcgimnazija.lv

 

 • ikmēneša stipendija  skolēniem par labiem sasniegumiem mācībās un aktivitāti ārpus stundām
 • Rotari kluba stipendija vidusskolēniem (četras reizes gadā)
 • tradicionālie skolas pasākumi -
  rudens pārgājiens un pavasara sporta diena
  gadskārtu ieražu svētki
  Tevzemes nedēļas svinības
  konkurss starp klasēm „Erudīts”
  vingrošanas festivāls „Vingro vesels”
  godināšanas pasākumi, pieņemšana pie skolas direktores
  Žetonvakars
  Sudraba pogas pasniegšana Valsts svētkos
  Gada balva „Kastanis”
 • labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, kultūrā un sportā
 • plaši, ērti un labiekārtoti mācību kabineti
 • dalība dažādos starptautiskos un vietēja mēroga projektos
 • plašs nodarbību piedāvājums sporta hallē
 • Jauniešu koris
 • Tautisko deju kolektīvs “Vendīgs”
 • Teātris
 • Radošā darbnīca
 • Jaunais amatnieks
 • Elektronika un lego robotika
 • Programmēšana 7.-10.kl.
 • Jaunsargi
 • Jauno uzņēmēju pulciņš
 • Vides pulciņš (Eko skola)
 • Koriģējošā un ārstnieciskā vingrošana
 • Vācu valoda

Adrese: Valka, Domes bulvārī 3, LV 4701

Telefons: komandants 64723344