Valkas novada būvvalde

 

Valkas novada būvvaldes kontaktinformācija
Adrese Amats Vārds Telefons E-pasts
Semināra iela 9, Valka, LV-4701 Būvvaldes vadītājs - būvinspektors Māris Pandalons 64707491,28378470

buvvalde[uz]valka[punkts]lv

maris[punkts]pandalons[uz]valka[punkts]lv

Būvinspektora palīdze Līga Ķībere 64707492,26460943 liga[punkts]kibere[uz]valka[punkts]lv
Arhitekte Līga Šķepaste 27303998 liga[punkts]skepaste[uz]valka[punkts]lv

 

Valkas novada būvvalde veic tās kompetencē esošu būvniecības procesu kontroli un uzraudzību gan Valkas, gan Strenču novadā.:

  • Valkas novadā – Valkas pilsētā, Valkas, Vijciema, Ērģemes, Kārķu un Zvārtavas pagastos;
  • Strenču novadā - Strenču pilsētā, Sedas pilsētā, Jērcēnu un Plāņu pagastos;

Lūgums iepazīties ar būvniecības procesa tiesiskuma aktuālajiem normatīvajiem aktiem portālā www.likumi.lvvai LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv
1. Būvniecības likums (stājās spēkā ar 01.10.2014.)
2. MK noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
3. MK noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”
4. MK noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”
5. MK noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”
6. MK noteikumi Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”
7. MK noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”
8. MK noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
un citiem MK noteikumiem, saistītiem ar būvniecības procesu. Minēto MK noteikumu pielikumos atrodamas jaunā parauga veidlapas. Būvvalde ievietos tās Valkas novada domes mājas lapā.

 

Turpmāk sagatavosim detalizētāku informāciju par jauno kārtību.

 

Par neskaidriem, ar jauno būvniecības kārtību saistītiem jautājumiem interesēties pie būvvaldes darbiniekiem.