08.07.2013
Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 07.03.2013 pieņēma lēmumu par projekta  Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā” (Nr.12-09-LL03-L413201-000013) apstiprināšanu  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) Lauku attīstības programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

 

Projekts atbilst biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vietējās attīstības stratēģijas 1.rīcībai “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”.

 


Projekta ietvaros tiek izbūvēts hokeja laukums un tiek labiekārtota peldvieta Ērģemes pagastā.

 

Būvdarbus veic SIA „Valkas meliorācija”, darbus plānots pabeigt jūlijā.

 

Projekta kopējās izmaksas 24200 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 20000 LVL, tai skaitā publiskais finansējums (ES un Latvijas valsts līdzdalība) ir 18000 LVL vai 90 % no attiecināmām projekta izmaksām.  

 

Gunta Smane Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja m.t.26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.