07.09.2014
Pabeigti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas/paplašināšanas būvdarbi Beverīnas un Oškalna ielās

2014.gada 5. septembrī, Valkā, tika nodoti ekspluatācijā rekonstruētie/ izbūvētie ūdensapgādes tīkli  un kanalizācijas sūkņu stacijas. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija tika paveikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016)  ietvaros.

 

Līguma kopējās izmaksas sastāda 293 461.65 EUR, no attiecināmām izmaksām 224 654.46 EUR finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, savukārt, 68 807.19 EUR no attiecināmām izmaksām tiek segtas no Valkas novada domes/finansējuma saņēmēja līdzekļiem. SIA „Vidzemes energoceltnieks” būvdarbus paveica atbilstoši 2014.gada 6. maija noslēgtā līguma Nr. VND/2014/250 nosacījumiem. Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. Līguma ietvaros tika rekonstruēti/izbūvēti 1274.9 m ūdensapgādes un 1235.8 m kanalizācijas tīklu Beverīnas un Oškalna ielās. Tika izbūvētas arī 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, kas nodrošinās notekūdeņu novadīšanu uz kopējo Valkas kanalizācijas sistēmu.

 

Sīkākai informācijai: Eduards Ivļevs Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” koordinators. 64722236; 26128051

_________________________________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPUJUMU ATTĪSTĪBA VALKĀ, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.


Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.