• Domes priekšsēdētājai iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir katra mēneša 1. pirmdiena no plkst.15:00 –17:00 Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, vai pagastu pārvaldēs pēc iepriekš sastādīta grafika, par ko informācija izliekama uz informācijas stenda domes un pagasta pārvalžu ēkās un publicējama pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.
  • Domes priekšsēdētājas vietniekam iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir katru otrdienu no plkst. 15:00 –17:00 Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā.
  • Izpilddirektoram iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir katru pirmdienu no plkst. 15:00 –17:00 Valkas novada pašvaldības administrācijā, Semināra ielā 9, Valkā. Izpilddirektors var noteikt papildus pieņemšanas laikus.
  • Izpilddirektora vietnieks, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laikā saskaņā ar pašvaldības iekšējiem normatīvajiem aktiem.
  • Domes deputātu pieņemšanas laiks ir mēneša pēdējā ceturtdiena no plkst. 9.00 - 10.00 Valkas novada pašvaldībā, Semināra ielā 9, Valkā.