Valkas novada skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2023./2024. mācību gads

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

2. posma rezultāti

Uzaicināti uz valsts posmu

2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās

3.posms
valsts olimpiāde

Angļu valoda

10. - 12.

07.11.2023.

14.12.2023. – I kārta
09.02.2024. – II kārta

 

 

7. - 9.

08.11.2023.

 

 

4. - 6.

09.11.2023.

 

 

Krievu valoda

10. - 12.

23.11.2023.

09.01.2024.

 

 

Bioloģija

9.-12.

30.11.2023.

24.-26.01.2024.

 

 

Vācu valoda

10.-12.

04.12.2023.

12.01.2024. – I kārta
16.02.2024. – II kārta

 

 

Vēsture

9.

08.12.2023.

14.02.2024.

 

 

10.-12.

08.12.2023.

13.02.2024.

 

 

Ķīmija

9. - 12.

11.01.2024.

05.-07.03.2024.

 

 

Informātika (programmēšana)

8.-12.

15.01.2024.

28.02.-01.03.2024.

 

 

Fizika

9.-12.

19.01.2024.

21.-22.03.2023.

 

 

Ekonomika

10.-12.

22.01.2024.

22.02.2024.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

11. - 12.

31.01.2024.

26.03.2024.

 

 

Matemātika

9.-12.

02.02.2024.

27.03.2024.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

5. - 6.

05.02.2024.

15.04.2024.

 

 

Ģeogrāfija

10.-12.

06.02.2024.

11.-12.04.2024.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

8. - 9.

08.02.2024.

09.04.2024.

 

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība https://www.visc.gov.lv/lv/macibu-prieksmetu-olimpiazu-organizesanas-kartiba

  • Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.
  • Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://edu.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.