Šajā sadaļā ir iespējams iegūt visu nepieciešamo informāciju par kārtību, kādā Valkas novada pašvaldībā ir saskaņojama ielu tirdzniecība publiskās vietās.

Saistītie normatīvie akti:

Valkas novada pašvaldības teritorijā publiskās vietās ir atļauts tirgoties tikai ar Valkas novada pašvaldības izdoto ielu tirdzniecības atļauju.

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai, atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai vai ielu tirdzniecības atļauju sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, nepieciešams aizpildīt un iesniegt pašvaldībā atbilstošu iesniegumu.

Valkas novada pašvaldība izskatīs iesniegumu un 1 darba dienas laikā īslaicīgai ielu tirdzniecībai (ne vairāk kā 30 dienas pēc kārtas, tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 60 dienas) un ielu tirdzniecībai pasākumu laikā vai 5 darba dienu laikā pārējiem saskaņojamiem ielu tirdzniecības veidiem izdos atļauju ielu tirdzniecībai vai lēmumu par atteikumu izsniegt ielu tirdzniecības atļauju.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar pašvaldību, zvanot uz tālr.nr. +371 64722203 vai rakstot uz e-pastu: novads@valka.lv .

Skaidrojumi un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem:

Atbilstoši pašvaldības izdotiem saistošiem noteikumiem, ielu tirdzniecība vienā vietā vai adresē, kas paredzēta ne vairāk kā 30 dienas pēc kārtas, tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 60 dienas, tajā skaitā kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu publisku pasākumu norises laikā un vietā.

Nē, atsevišķu saskaņojumu no pasākuma organizatora šādos gadījumos saņemt nevajag.

Atbilstoši pašvaldības izdotiem saistošiem noteikumiem, vienas ielu tirdzniecības vietas platība (izņemot ielu tirdzniecību no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem) tiek noteikta 9 kvadrātmetru lielumā,

Gadījumā, ja tirgotājam ir nepieciešama lielāka platība, attiecīgo platību ir jāsaskaņo pašvaldībai, kā arī šādā gadījumā, nodevas apmērs tiek reizināts, proporcionāli pieprasīto vietu skaitam. Piemēram, ja tirgotājam ir nepieciešama tirdzniecības vieta 9X9 metru platībā un pašvaldība šādu tirdzniecības vietas izvietojumu saskaņo, tirgotājam nodeva tiek aprēķināta, reizinot vienas tirdzniecības vietas nodevu uz 3.

Tirdzniecības organizēšana nozīmē, ka fiziska vai juridiskā persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiska persona, atbilstoši pašvaldības izdotai atļaujai, iekārto tirdzniecības organizēšanas vietu, koordinē tirdzniecības dalībnieku darbību tajā un nodrošina šajos noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību izpildi.

Piemēram, biedrība plāno organizēt tirgus dienas, kur piedalītos mājražotāji. Lai to veiktu, biedrībai būtu jāvēršas Valkas novada pašvaldībā ar lūgumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, aizpildot attiecīgo iesniegumu formu, kurā, tajā skaitā, tiktu norādīts tirdzniecības dalībnieku sastāvs.

Piemēram, Valkas novadpētniecības muzejs vēlas organizēt pasākumu, kura ietvaros organizēs labdarības tirdziņu. Lai to veiktu, muzejam būtu jāvēršas Valkas novada pašvaldībā ar lūgumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, aizpildot attiecīgo iesniegumu formu, kurā, tajā skaitā, tiktu norādīts tirdzniecības dalībnieku sastāvs.

Pašas pašvaldības domes organizētajiem tirdziņiem atsevišķa atļauja nav saņemama.

Jā, jo MK noteikumi, kas paredz kārtību, kādā lauku apvidos darbojas pārvietojamie mazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu ir zaudējuši spēku, stājoties spēkā MK noteikumiem par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un, autoveikala oficiālā definīcija kļūst “pārvietojamais mazumtirdzniecības punkts”, uz kuriem attiecas ielu tirdzniecības regulējums.

Terašu būvniecību vai izvietošanu reglamentē ar būvniecību saistītie normatīvie akti, savukārt, ja terases izvietošana ir saistīta ar ielu tirdzniecību, prasības par tirdzniecības vietu labiekārtojumu, t.sk., par terašu izvietošanu, ir iekļaujamas noteikumos par ielu tirdzniecību, atbilstoši MK noteikumu 8.1., 8.2., un 14.2. punktam. Līdz ar to, terases izvietošana no pašvaldības puses saistībā ar ielu tirdzniecību, t.sk., sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, kas ir atsevišķs ielu tirdzniecības veids, ir izskatāma atbilstoši kārtībai, kāda noteikta noteikumos par ielu tirdzniecību. Savukārt, būvniecības process notiek, atbilstoši Būvniecības likumam un no tā izrietošajiem normatīviem aktiem.

Atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem, gadījumā, ja plānotais tirdzniecības vietas labiekārtojuma risinājums ietver sevī būves vai būvju izveidi, Tirdzniecības atļauju komisija atļaujā norāda uz nepieciešamību sagatavot un saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju ar Pašvaldības Būvvaldi. Šādā gadījumā, tirdzniecības organizēšanas atļauja ir spēkā no brīža, kad iesniedzējs ir saņēmis saskaņojumu no Pašvaldības Būvvaldes par plānotās ieceres realizācijas iespēju. Ja šāda nepieciešamība nav norādīta un pašvaldība ir piekritusi piedāvātajam labiekārtojuma risinājumam, tirgotājs ir tiesīgs to realizēt atļaujā noteiktā apjomā.