Lai sakārtotu īpašuma tiesības uz garāžu, Jums ir jāvēršas pie Valkas novada pašvaldības speciālistiem: Nekustamo īpašumu speciālista Jāņa Vindēla vai Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieces zemes pārvaldības jautājumos Lāsmas Engeres.

Cienījamie Valkas novada garāžu īpašnieki, tiesiskie valdītāji un lietotāji, kuru garāžas atrodas uz zemes vienībām Valkā, Mazā Avotkalna iela 1A un Mazā Rūjienas iela 1A.

Informējam Jūs, ka Valkas novada pašvaldība ir veikusi šādas izmaiņas zemes vienību iznomāšanas kārtībā:

1.    Ievērojot esošo lietotāju un nomnieku intereses, nemainot kopējo nekustamā īpašuma ārējo robežu, zemes gabali Valkā, Mazā Avotkalna ielā 1A un Mazā Rūjienas ielā 1A, ir sadalīti vairākās zemes vienībās. Sadalījums un uz katras zemes vienības esošo garāžu numuri pieejami zemāk pievienotajā datnē:

2.    Ir pārskatīta nomas objektu un nomas maksas piemērošanas kārtība – ja agrāk ar Jums tika slēgts nomas līgums par zemes nomu katram ēku īpašumam atsevišķi, tad tagad zemes nomas līgums tiks slēgts, ņemot vērā visas uz attiecīgās zemes vienības Jums piederošās ēkas.

3.    Nomas līgumā tiks nodibināta servitūta tiesība uz kopīgā lietošanā esošām zemes vienībām – piebraucamais ceļš – Mazā Avotkalna iela vai Mazā Rūjienas iela. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nomniekiem būs nepieciešams uzturēt arī teritoriju, uz kuru nodibinātas servitūta tiesības.

4.    Garāžu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, nodibinot biedrību vai citu organizāciju, kas pārstāvēs garāžu īpašnieku un tiesisko valdītāju intereses, būs iespēja noslēgt vienotu zemes nomas līgumu ar pašvaldību. Sīkāku informāciju par praktisko procesa norisi varēs saņemt, vēršoties pie Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālista Jāņa Vindēla vai Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieces zemes pārvaldības jautājumos Lāsmas Engeres.

Ņemot vērā, ka izmaiņas iznomāšanas kārtībā ir paredzētas, t.sk., lai noslēgtu zemes nomas līgumus ar garāžu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kā arī ar garāžu lietotājiem, zemāk attēlota kārtība, kādas ir Jūsu turpmākās darbības attiecībā uz nomu, kā arī ieteikumi ēku īpašuma tiesību sakārtošanai:

  • Esmu garāžas īpašnieks (īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā) – Jums ir jānoslēdz zemes nomas līgums ar Valkas novada pašvaldību (vēršoties pašvaldībā ar attiecīgu lūgumu) vai, ja līgums ir noslēgts, Jūs saņemsiet Valkas novada pašvaldības Zemes komisijas sēdes lēmuma norakstu par nomas līguma pārjaunošanu ar Jums;
  • Esmu garāžas tiesiskais valdītājs (man pieder garāža, īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā) – Jums ir jānoslēdz zemes nomas līgums ar Valkas novada pašvaldību, vēršoties ar attiecīgu iesniegumu. Lai sakārtotu īpašuma tiesības uz garāžu, Jums būtu veicamas sekojošas darbības, kas uzksaitītas zemāk pievienootajā datnē:
  • Esmu garāžas lietotājs (neesmu garāžas būvētājs) – Ja Jūs esat ēku lietotājs, tad Jums kā ēkas lietotājam ir jānoslēdz zemes nomas līgums, ar attiecīgo lūgumu vēršoties pašvaldībā un pievienojot dokumentus, kas pamato Jūsu lietojuma tiesiskumuLai sakārtotu īpašuma tiesības uz garāžu, Jums ir jāvēršas pie Valkas novada pašvaldības speciālistiem: Nekustamo īpašumu speciālista Jāņa Vindēla vai Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieces zemes pārvaldības jautājumos Lāsmas Engeres.