Valkas novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 30.martā Valkas novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.6, 21.§) Par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Cimzes ielai 33, Valkā, kadastra apzīmējums 94010030110, tehniskās apbūves teritorijas izveidošanai

Valkas novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar 2022.gada 24.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,32.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju.

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības 2021.gada 28. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.16,25.§.) „Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un ar saistošajiem noteikumiem Nr.28 tika apstiprināti Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Plānojuma materiāli pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22074

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2021.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.5,17.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2021.gada 25. marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4,26.§.) „Par Valkas novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr.12 atcelšanu un teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas sagatavošanu” tika pieņemts lēmums un saistošie noteikumi Nr.16 par saistošo noteikumu Nr.12, ar kuriem tika apstiprināti Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumi, atcelšanu un nolemts sagatavot teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju.

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3,13.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļa INVESTĪCIJU PLĀNS

 

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2021.gada 28. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,18.§.) „Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un ar saistošajiem noteikumiem Nr.12 tika apstiprināti Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2020. gada 24. Septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 24.§) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

 

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2020. gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 6.§) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2020.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.5,28.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2020.gada 26.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4,9.§.) „Par Valkas novadpētniecības muzeja Darbības un attīstības stratēģijas 2020.-2024.gadam” tika pieņemts lēmums par Valkas novadpētniecības muzeja Darbības un attīstības stratēģijas 2020.-2024. gadam apstiprināšanu.

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3,14.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

Saskaņā ar Valkas novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,6.§) “Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības pārskata par īstenošanas rezultātiem apstiprināšanu” ir apstiprināts uzraudzības pārskats, kurā ietverta informācija par veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņas, secinājumi un ieteikumi turpmākajai rīcībai, kā arī informācija par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.

Pielikumi:

Valkas novada dome 2019.gada 27.decembrī apstiprināja Lokālplānojumu daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023 (protokols Nr.17, 12.§.), un kā saistošos noteikumus Nr.39 izdeva lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

 Valkas novada dome 2018.gada 25.oktobrī apstiprināja lokālplānojumu zemes vienībai "Mārstaļi" un izdeva pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 ”Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

 Valkas novada dome 2018.gada 30.augustā izdeva saistošos noteikumus Nr.15 "Par 31.05.2018. saistošo noteikumu Nr.11 “Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu, darba uzdevuma grozīšanu, lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas sagatavošanu.

"Valkas novada dome 2018.gada 31.maijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.11 ”Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16,3.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju.

 

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,2.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

Pielikumi:

Valkas novada dome 2017.gada 23.februāra domes sēdē pieņēma “Valkas novada kultūras attīstības programmu 2016.-2022. gadam”.

Programmu izstrādāja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniski pētnieciskais centrs sadarbībā ar Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes daļu.

Pielikumi:

Valkas novada dome 2017. gada 30. martā pieņēma lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.3, 32.§) „Par Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar minēto lēmumu tika uzsākta Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrāde, apstiprināta izstrādes vadības grupa, darba uzdevums un izpildes termiņi.

Pielikumi:

Saskaņā ar Valkas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,3.§) “Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības pārskata par īstenošanas rezultātiem apstiprināšanu” ir apstiprināts uzraudzības pārskats, kurā ietverta informācija par veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņas, secinājumi un ieteikumi turpmākajai rīcībai, kā arī informācija par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.

Pielikumi:

"Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15,6.§.) „Par Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par Valkas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un ar saistošajiem noteikumiem Nr.21 tika apstiprināti Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi."

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.10,20.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

 

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1,10.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.


Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam (apstiprināta ar 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu”) 

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas apstiprināšanu.

 

Saskaņā ar Valkas novada domes 2014.gada 23.septembra lēmumu 

„Par aktualizētās „Valkas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam” (ar 2014.gada grozījumiem) galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika apstiprināta aktualizētā „Valkas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam” (ar 2014.gada grozījumiem) galīgā redakcija.