Valkas novada derīgo izrakteņu atradnes, kurās tiek veikta derīgo izrakteņu ieguve un 2020. gadā ir spēkā esošās zemes dzīļu ieguves licences vai derīgo izrakteņu atļaujas.

Administratīvā piederība (novads, pagasts) Atradnes nosaukums  Derīgais izraktenis  Zemes dzīļu izmantotājs
Valkas nov., Ērģemes pag. "Omuļi-2" Smilts-grants, smilts AS “Latvijas valsts meži”
Valkas nov., Ērģemes pag. "Pentsils" Smilts AS “Latvijas valsts meži”
Valkas nov.,   Valkas pag. "Zīles (Dores)" Smilts-grants, smilts AS “Latvijas valsts meži”
Valkas nov.,   Valkas pag. "Sedaskalni" Smilts SIA "Valkas meliorācija"
Valkas nov.,   Valkas pag. "Ķeizaru purvs" Kūdra SIA "LAUNAS"
Valkas nov.,   Valkas pag. "Viesturi-2018" Smilts SIA "Identika"