Valkas novads ir viens no 36 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km².       

Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes reģionā. Novadu veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu teritorijas. Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.

Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Smiltenes un Valmieras novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi.

Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā.

Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.

Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000).

Valkas novads 2021.gadā
Valkas novads

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem  meži (58.57%) un lauksaimniecībā izmantojamā zeme (39.05%). Pārējie zemes izmantošanas veidi aizņem relatīvi nelielas platības – apbūves zemes (1.46%), zeme zem ūdeņiem (0,69%), derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (0.24%).